Vas­tus Kol­ga koo­li hoo­le­ko­gu esi­me­he pöör­du­mi­se­le

800

Käe­so­le­va­ga vas­tan täien­da­valt Teie 21.11.2018 esi­ta­tud sel­gi­tus­taot­lu­se­le seo­ses Kol­ga staa­dio­ni­ga.

Nii na­gu Teie pöör­du­mi­ses mee­dia ja vo­li­ko­gu poo­le ning et­te­hei­de­tes kaa­sa­mi­se­le ja as­jaa­ja­mi­se­le mai­ni­si­te, te­gi­te se­da vii­ma­ses hä­das. Nii on ka mi­nu vas­tus sel­lel tee­mal sõ­na­võt­ja­te­le koos­ta­tud vii­ma­ses hä­das al­les pä­rast se­da, kui pal­jud ko­da­ni­kud, kes po­le taht­nud või viit­si­nud tee­mas­se sü­ve­ne­da, ta­ha­vad in­nu­kalt neid prot­ses­se kom­men­tee­ri­da, vi­gu lei­da ja kri­ti­see­ri­da.

Ku­na olin ise sel­le kaa­sa­mi­se ja töög­ru­pi moo­dus­ta­mi­se au­tor, jääb mi­nu­le küll aru­saa­ma­tuks nen­de­le prob­lee­mi­de­le ja kü­si­mus­te­le vas­tus­te ot­si­mi­ne mee­dia va­hen­du­sel, sest töög­ru­pis ol­nud liik­med, kes mee­dias sõ­na võ­ta­vad, oleks või­nud ot­se mi­nu kui sa­ma töög­ru­pi liik­me poo­le pöör­du­da ja ot­se kü­si­da. Se­da nad aga kah­juks tei­nud po­le. Kui ma soo­vi­sin nüüd läi­nud nä­da­la­tel töög­ru­pi liik­med lõ­pe­tu­seks kok­ku kut­su­da, et kor­ra veel need as­jad üle rää­ki­da ja vas­ta­ta ka mee­dia kau­du esi­ta­tud kü­si­mus­te­le ja süü­dis­tus­te­le, tea­ta­sid need­sa­mad töö­gru­pi liik­med, kes vas­tu­seid nõua­vad, et neil ei ole sel­leks ae­ga.

Te­ge­li­kult ena­mi­ku­le tõs­ta­ta­tud kü­si­mus­test ja et­te­hei­de­test kaa­sa­mi­se puu­du­mi­se­le an­nab vas­tu­se en­di­se abi­val­la­va­ne­ma Tõ­nu Am­mus­saa­re koos­ta­tud üle­vaa­de sel­le spor­di­väl­ja­ku as­jaa­ja­mi­se­ga seon­du­vast aja­li­ses jär­je­kor­ras, mil­le li­san oma vas­tu­se juur­de muut­ma­ta ku­jul (Li­sa 2).
Aus vas­tus on see, et Kol­ga staa­dio­ni prot­ses­si üri­ta­tak­se ära ka­su­ta­da val­las „rä­pa­seks“ muu­tu­nud po­lii­ti­li­ses võit­lu­ses, mi­da tõen­dab ka fakt, et Sõ­nu­mi­too­ja esi­me­ses ar­tik­lis kom­men­tee­rib an­tud tee­mat ja pa­lub kõi­gi ni­mel va­ban­dust Mar­gus Soom, kes ise vii­bis ai­nult ühel hoo­le­ko­gu koo­so­le­kul ega ol­nud osa­li­ne an­tud prot­ses­si­des.

Töög­rup­pi moo­dus­ta­ma ajen­das mind as­jao­lu, et eel­mi­ne val­la­va­lit­sus ja vo­li­ko­gu koos­seis olid pla­nee­ri­nud Kol­ga spor­di­väl­ja­ku kor­ras­ta­mi­seks 100 000 eu­rot il­ma pro­jek­ti ja nä­ge­mu­se­ta, mi­da sel­le ra­ha eest te­ha plaa­ni­tak­se. Oli ai­nult sel­ge soov kuu­lu­ta­da väl­ja han­ge il­ma pro­jek­ti ja vi­sioo­ni­ta, mi­da te­ge­li­kult han­ki­da soo­vi­tak­se. Ma loo­dan, et isik, kes sel­le sum­ma ee­lar­ves­se pla­nee­ris, vä­he­malt tea­dis, mi­da sel­le sum­ma eest te­ha plaa­ni­tak­se. Aga ka mi­na kui eel­mi­se vo­li­ko­gu lii­ge, nä­gin sel­lel koo­so­le­kul esi­mest kor­da Tõ­nu Am­mus­saa­re esi­ta­tud joo­nist, mis oli val­mi­nud 2016. aas­tal pro­jek­ti­ra­ha taot­le­mi­seks ja mil­le­le saa­di ei­tav vas­tus. Kõi­gi­le töög­ru­pi liik­me­te­le oli sel­ge, et 100 000 eu­ro­ga me sel­list unis­tust rea­li­see­ri­da ei suu­da.
Mi­nu­le tea­dao­le­valt ei ol­nud kaa­sa­tud sel­le ra­ha pla­nee­ri­mi­sel ee­lar­ves­se ko­gu­kon­da ega hoo­le­ko­gu ja kumb­ki ei tund­nud ka se­ni hu­vi, mi­da vald sel­le ra­ha eest te­ha plaa­nib. Nii pal­ju siis kaa­sa­mi­sest ja ar­ves­ta­mi­sest eel­mi­sel va­lit­se­mis­pe­rioo­dil, mil­le „vil­ju“ saa­vad nüüd maits­ta need, kes üri­ta­vad se­da te­ha ja pea­vad mee­dia ning sot­siaal­mee­dia va­hen­du­sel lu­ge­ma, kui­das nad kõi­ke va­les­ti tee­vad või te­ge­ma­ta jä­ta­vad.

Kor­dan veel kord üle töö­gru­pis mi­nu poolt teis­te­le liik­me­te­le öel­du, mis sea­vad sel­ged pii­rid või raa­mid sel­le­le pro­jek­ti rea­li­see­ri­mi­se­le, ku­na te­ge­mist on oma­va­lit­su­se ra­ha­ga:

• val­la­va­lit­sus saab te­ge­vus­te ja han­ke et­te­val­mis­tu­se juu­res ar­ves­ta­da 100 000 eu­ro­ga, mis on ee­lar­ves sel­leks ole­mas ning kui soo­vi­tak­se mi­da­gi ena­mat, tu­leb spor­dip­lat­si­le lei­da täien­da­vaid funkt­sioo­ne sel­le ka­su­ta­mi­seks ka väl­jas­pool koo­liae­ga. Need olek­sid ka li­sa­ra­ha leid­mi­sel põh­jen­du­seks, sest se­ni­ne koo­li ja hoo­le­ko­gu põh­jen­dus re­no­vee­ri­mi­seks, et õp­pe­ka­va po­le või­ma­lik mui­du täi­ta, ei ole kor­rekt­ne ja pii­sav ar­gu­ment suu­re­ma­te sum­ma­de eral­da­mi­seks.

• Kui soo­vi­tak­se pro­jek­ti­ga eda­si min­na ma­hus, mis üle­tab 200 000 eu­ro pii­ri, ei ole või­ma­lik se­da pro­jek­ti käi­vi­ta­da tä­na­vu, pro­jekt tu­leb ja­ga­da etap­pi­deks või alus­ta­da sel­le­ga järg­mi­sel aas­tal. Ku­na li­sa­ra­ha eral­da­mi­ne üle 100 000 eu­ro nõuab vo­li­ko­gul kah­te lu­ge­mist ehk kah­te kuud, ei jõuaks han­kes­se min­na. Mis oma­kor­da tä­hen­daks, et sel­le pro­jek­ti­ga peaks te­ge­le­ma hak­ka­ma ot­sast pea­le ala­tes ra­ha­de pla­nee­ri­mi­sest järg­mi­se aas­ta ee­lar­ves­se ja sel­le­le kat­teal­li­ka­te leid­mi­seks. See oma­kor­da tä­hen­daks kon­ku­ree­ri­mist teis­te vald­kon­da­de­ga, sest kõi­gis vald­kon­da­des on ju val­las ra­ha pii­ra­tud ja val­la­va­nem ega mi­na saa ga­ran­tee­ri­da, et kõik su­jub nii, na­gu töög­ru­pis ot­sus­ta­me.

• Nii suu­re­ma­te sum­ma­de leid­mi­ne kui ka lae­nu võt­mi­ne eri­ne­va­te ob­jek­tide tar­beks eel­da­vad sel­le ob­jek­ti li­sa­mist nii val­la ee­lar­vest­ra­tee­gias­se kui ka aren­gu­ka­vas­se, mi­da po­le se­ni­sed val­la­va­lit­se­jad va­ja­li­kuks pi­da­nud. See on aga vä­he­malt paa­ri-kol­me kuu pik­ku­ne prot­sess ja mil­le po­si­tiiv­set tu­le­must saa­vad lu­ba­da 10 vo­li­ko­gu lii­get ühi­selt, mit­te kee­gi ük­si­kult.

Pä­rast han­ke­tu­le­mus­te ning te­ge­li­ke hin­da­de sel­gu­mist ja ehi­ta­ja­te­ga lä­bi­rää­ki­mist hin­na saa­mi­seks al­la 200 000 eu­ro, et oleks üld­se või­ma­lik se­da pro­jek­ti käi­vi­ta­da 2018. aas­tal, ning pä­rast vo­li­ko­gu 2. ok­toob­ri 2018 ot­sust täien­da­va 99 000 eral­da­mi­seks an­tud pro­jek­ti­le, oli val­la­va­lit­su­sel kaks või­ma­lust: kas alus­ta­da pro­jek­ti esi­me­se eta­pi­ga käe­so­le­val aas­tal ja min­na ehi­ta­ja­ga le­pin­gus­se või kuu­lu­ta­da han­ge nur­ju­nuks ja ha­ka­ta sel­le­ga te­ge­le­ma järg­mi­sel aas­tal ot­sast pea­le.

Sel­leks sai kok­ku kut­su­tud 3. ok­toob­riks val­la­maj­ja koo­li juht­kond, töög­rupp ja hoo­le­ko­gu, et ühi­selt ot­sus­ta­da, kum­ba teed eda­si min­na. Nii töög­ru­pi kui hoo­le­ko­gu ühi­ne soov oli, et ehi­ta­ja­ga võiks le­pin­gu sõl­mi­da ning ehi­tu­se­ga alus­ta­da 2018. aas­tal. Ain­sa prob­lee­mi­na jäi üles tar­taan­kat­te­ga ka­he ra­ja­ga rin­gi puu­du­mi­ne esi­me­se eta­pi ehi­tus­töö­des, sel­le rea­li­see­ri­mi­seks esi­me­ses eta­pis kü­si­sid ka ko­ha­lo­li­jad esin­da­jad lu­ba val­la­va­ne­malt omal init­sia­tii­vil ra­ha leid­mi­sel see teos­ta­da esi­me­ses eta­pis. Sel­li­se la­hen­du­se­ga olid nii val­la­va­nem kui ka kõik ko­ha­lo­li­jad nõus ja mi­nu aru­saa­mist möö­da oli spor­dip­lat­si re­no­vee­ri­mi­se as­ja­de­le po­si­tiiv­ne la­hen­dus lei­tud ning tööd või­sid ala­ta.

Kah­juks ma ek­si­sin, sest siis al­les läks süü­dis­ta­mi­seks, po­ri­loo­pi­mi­seks ja üks­tei­se või­du kir­ju­ta­mi­seks nii mee­dias kui sot­siaal­mee­dias. Kõi­ge kum­ma­li­se­maks väi­teks nen­de kõi­ki­de kir­ja­tük­ki­de juu­res on kind­las­ti see, et hoo­le­ko­gu esi­me­he väi­tel olid nad äh­var­dus­te sur­vel sun­ni­tud 3. ok­toob­ri koo­so­le­kul nõus­tu­ma pro­jek­ti esi­me­se eta­pi käi­vi­ta­mi­se­ga 2018. aas­tal, sest vas­ta­sel kor­ral ei teh­ta üld­se mi­da­gi. See on liht­salt pa­ha­taht­lik laim ja näi­de sel­lest, kui­das kas ei saa­da üld­se as­ja­dest aru või ei ta­he­ta aru saa­da, kuid tei­se va­rian­di pu­hul oleks loo­gi­li­ne ju kü­si­da ko­he ja ot­se, kui mi­da­gi sel­gu­se­tuks jäi.

Pa­ra­ku te­hak­se se­da aga ta­gant­jä­re­le kir­ja teel koos vo­li­ko­gu päe­va­kor­da lü­li­ta­mi­se nõud­mi­se­ga il­ma en­da väi­teid kin­ni­ta­va­te fak­ti­de ja ma­ter­ja­li li­sa­mi­se­ta, mis olek­sid va­ja­li­kud kõi­gi­le vo­li­ni­ke­le, et en­nast tee­ma­ga kurs­si viia.

Ku­na sel­gi­ta­sin eel­pool an­tud prot­ses­si lah­ti ja li­san kir­ja­le ka en­di­se abi­val­la­va­ne­ma Tõ­nu Am­mus­saa­re koos­ta­tud üle­vaa­te te­ge­vus­test ja vo­li­ko­gu on aru­ta­nud se­da tee­mat 2. ok­toob­ril vo­li­ko­gu is­tun­gil ning eral­da­nud li­sa­ra­ha an­tud pro­jek­ti rea­li­see­ri­mi­seks, vo­li­ta­des se­da teos­ta­ma val­la­va­lit­sust, siis ei näe het­kel va­ja­dust se­da uues­ti aru­ta­da en­ne esi­me­se eta­pi lõp­pu.

Küll aga vas­tan mee­lel­di teie kü­si­mus­te­le:

1. Val­la­va­lit­sus on omalt poolt loo­nud või­ma­lu­sed MTÜ-l Kol­ga Sport jook­su­rin­gi väl­jae­hi­ta­mi­seks ja sel­leks ra­ha ko­gu­mi­seks. Ni­melt on val­la­va­lit­sus and­nud nõus­o­le­ku, et staa­dio­ni pro­jek­ti­muu­da­tu­se eest ta­sub Kol­ga Kool, val­la­va­lit­sus on and­nud väl­ja ehi­tus­loa, mil­les ka­jas­tub ka MTÜ soo­vi­tud jook­su­ring ning 28.11.2018 val­la­va­lit­su­se is­tun­gil te­gi val­la­va­lit­sus ka pro­to­kol­li­li­se ot­sus­tu­se, mil­les nõus­tub Kol­ga staa­dio­ni­le jook­su­rin­gi ra­ja­mi­se­ga MTÜ Kol­ga Sport poolt. Val­la­va­ne­ma puh­ku­se ajaks oli tal­le mää­ra­tud asen­da­ja, aga val­la­va­nem ega te­ma asen­da­ja ei saa ük­si an­da väl­ja nõu­so­le­kuid või ga­ran­tii­kir­ju, sel­le peab ot­sus­ta­ma val­la­va­lit­sus kol­lek­tiiv­selt. Val­la­va­lit­sus nii ka toi­mis.

2. Val­la­va­nem saab an­da küll soo­vi­tu­si, sealhulgas soo­vi­tu­se sõl­mi­da MTÜ-l Kol­ga Sport le­ping staa­dio­ni ehi­ta­ja­ga, kes teos­tab ko­gu staa­dio­ni ehi­tus­töid. Ehi­ta­ja esin­da­ja ei näi­nud sel­li­se le­pin­gu sõl­mi­mi­seks min­geid ta­kis­tu­si. Val­la­va­ne­ma kin­ni­tu­sel ei ole ta soo­vi­ta­nud le­pin­gut sõl­mi­da koo­li­ga.

3. Staa­dio­ni pro­jek­ti aru­te­lust po­le töög­rup­pi kor­da­gi väl­ja lõi­ga­tud, aga kui pee­tak­se sil­mas ot­sus­te lan­ge­ta­mist pro­jek­ti osas ja han­ke lä­bi­vii­mist, siis se­da saab te­ha ai­nult val­la­va­lit­sus, kes ka vas­tu­tab sel­le eest, et pea­le han­get oleks või­ma­lik se­da pro­jek­ti rea­li­see­ri­da ee­lar­ves ole­va­te sum­ma­de pii­res. Ar­ves­ta­des seal­juu­res nii töög­ru­pi kui eri­ne­va­te ko­gu­kon­da­de ja eks­per­ti­de ar­va­mu­se­ga.

4. Töög­ru­pi poolt tul­nud et­te­pa­ne­ku­te­ga ar­ves­ta­ti nii pal­ju kui või­ma­lik vo­li­ko­gu poolt eral­da­tud ee­lar­ve va­hen­di­te pii­res. Küll aga pol­nud või­ma­lik ar­ves­ta­da kõi­ki­de et­te­pa­ne­ku­te­ga, sest 100 000 sea­dis omad pii­rid.

5. Vas­tus si­sal­dub eel­mi­se kü­si­mu­se vas­tu­ses.

6. An­tud kü­si­mu­se­le saab vas­tu­se Tõ­nu Am­mus­saa­re koos­ta­tud in­fo­punk­ti lu­ge­des (Li­sa 2).

7. Ku­na val­la­va­lit­sus vas­tu­tab ko­gu sel­le prot­ses­si eest, siis on ka loo­gi­li­ne, et ne­mad eks­per­ti­delt ar­va­must kü­si­sid. See aga ei tä­hen­da, et staa­dio­ni töög­ru­pil kee­gi kee­las oma eks­per­te kaa­sa­ta.

8. Jääb aru­saa­ma­tuks, mil­lis­test vas­tu­väi­de­test jutt käib, sest teie vas­tu­väi­teid nii kuu­la­ti kui ka nen­de­le vas­ta­ti mi­nu juu­re­so­le­kul. Ebas­tan­dard­se tar­taan­kat­te­ga jook­su­rin­gi väi­de val­la­va­ne­ma poolt põ­hi­neb ilm­selt as­jao­lul, et stan­dard­seks loe­tak­se ker­ge­jõus­ti­ku har­ras­ta­ja­te poolt jook­su­rin­gi, mil­le pik­kus on 400 meet­rit, mi­da Kol­ga väl­ja­ku ring ei ole. Val­la­va­ne­ma va­ra­se­mat väi­det nõue­te­le vas­ta­vu­se koh­ta mi­na kuul­nud ei ole. Sa­mu­ti pean va­ja­li­kuks li­sa­da, et ke­ha­li­se kas­va­tu­se ai­ne õp­pe­ka­va ei näe et­te jook­su­rin­gi ole­ma­so­lu, eri­ti väik­se­ma kui 400meet­ri­se rin­gi ole­ma­so­lu (https://www.rii­gi­tea­ta­ja.ee/ak­ti­li­sa/1140/2201/8008/Li­sa_8.pdf# ).

Li­saks pa­neb mind imes­ta­ma väi­de, et pä­rast 05.07.2018 koo­so­le­kut va­lit­ses val­la­va­lit­su­se ja hu­vi­rüh­ma­de va­he­li­ses suht­lu­ses suur vai­kus. Li­sas 3 ole­vast kir­ja­va­he­tu­sest näh­tub, et 17.07.2018 on koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja ja val­la­va­nem pi­da­nud kir­ja­va­he­tust, mil­les õpe­ta­ja teeb et­te­pa­ne­ku kuu­li­tõu­ke­ring teist­pi­di kee­ra­ta.

9. Sel­li­ses ma­hus pro­jek­ti tel­li­mi­se põh­jen­du­sed on kir­jas mi­nu eel­ne­vas teks­tis ja ei hak­kaks neid üm­ber kir­ju­ta­ma, vaid li­saks lü­hi­dalt, et sel­leks eral­da­tud ra­ha ko­gus sea­dis pii­rid an­tud pro­jek­ti­le. Väi­de, et kool kü­sis, kas ta­sub vald või peab pro­jek­ti muu­da­tu­se ta­su­ma kool ise oma va­hen­di­test, on va­le. Kool kü­sis val­lalt, et kas vald on nõus, kui kool ta­sub oma va­hen­di­test an­tud pro­jek­ti muu­da­tu­se ja vald nõus­tus sel­le­ga.

10. Sel­gi­tu­sed jook­su­rin­gi väl­ja­jää­mi­se koh­ta ehi­tu­se esi­me­sest eta­pist leia­te sa­mu­ti mi­nu eel­ne­vast ju­tust ja on seo­tud eel­kõi­ge pro­jek­ti esi­me­seks eta­piks eral­da­tud ra­ha­de­ga.

11. Kui kee­gi on te­ge­le­nud va­lein­fo le­vi­ta­mi­se­ga või lai­ma­mi­se­ga, siis soo­vi­tan sel­les kü­si­mu­ses pöör­du­da õi­gus­kait­seor­ga­ni­te poo­le, kes peak­sid sel­le­le hin­nan­gu and­ma.

Koo­li hoo­le­ko­gu ja staa­dio­ni töö­rüh­ma loo­dud MTÜ peak­sid eda­si ta­li­ta­ma nii, na­gu me 3.10.18 val­la­ma­jas kok­ku lep­pi­si­me. Va­ja oleks ai­nult oma­va­hel roh­kem ot­se suht­le­mist, mit­te mee­dia või sot­siaal­mee­dia va­hen­du­sel. Sa­mu­ti oleks vii­sa­kas ja va­ja­lik in­for­mee­ri­da tei­si töög­ru­pi, hoo­le­ko­gu kui MTÜ liik­meid, kui soo­vi­tak­se se­da tee­mat mee­dia va­he­du­sel ar­vus­ta­da.

Loo­dan, et suut­sin see­kord pii­sa­valt põh­ja­li­kult ning aru­saa­da­valt kõi­gi­le osa­pool­te­le sel­gi­ta­da esi­me­se suu­re­ma kaa­sa­mi­se­ga ava­li­ku ob­jek­ti re­no­vee­ri­mi­se prot­ses­si. Sel­lest saa­vad nüüd kõik osa­poo­led te­ha omad jä­rel­du­sed kui õn­nes­tu­nud see oli ja mi­da tu­leks järg­ne­va­te kaa­sa­mis­te pu­hul te­ha tei­si­ti. Üks de­tail, mil­le­ga aga kõik osa­poo­led edas­pi­di ar­ves­ta­ma peak­sid, on see, et kõi­ki­de et­te­pa­ne­ku­te­ga ei ole nen­des prot­ses­si­des ku­na­gi või­ma­lik ar­ves­ta­da, sest nii pal­ju ra­ha val­lal in­ves­tee­rin­gu­teks liht­salt po­le ja ala­ti tu­leb ot­sus­ta­ja­tel ning vas­tu­ta­ja­tel te­ha ot­su­seid, mis osa­de­le ei meel­di.

Li­sad:
1. Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni 03.07.2018 koo­so­le­ku pro­to­koll;
2. Val­la­va­lit­su­se 11.07.2018 is­tun­gi in­fo­punk­ti nr 44 ma­ter­jal.
3. 17.07.2018 kir­ja­va­he­tus.

Lu­gu­pi­da­mi­se­ga
Mait Kröönst­röm,
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees

Saa­de­tud Kol­ga koo­li hoo­le­ko­gu­le ja Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­me­te­le 10. det­semb­ril 2018.