VÄR­NER LOOTS­MANN jät­kab Lok­sa lin­na­pea­na

2233
VÄR­NER LOOTS­MANN on Lok­sa lin­na­pea ametit pidanud viimased seit­se aas­tat.

Lok­sa vo­li­ko­gu va­lis VÄR­NER LOOTS­MAN­NI lin­na­peaks 12 poolt­hää­le­ga.

Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu is­tun­gil nel­ja­päe­val, 23. no­vemb­ril oli päe­va­kor­ras lin­na­pea va­li­mi­ne. Lok­sa 15 vo­li­ko­gu­liik­mest olid ko­hal 13. Vii­mas­te va­li­mis­te­ga on vo­li­ko­gus 13 vo­li­nik­ku Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast ja 2 IR­Li ni­me­kir­jast.

Vo­li­ko­gu esi­mees Rein Hei­na tea­tas, et vo­li­ko­gus on moo­dus­ta­tud Kes­ke­ra­kon­na frakt­sioon, mis on 13liik­me­li­ne, ja lu­ges et­te frakt­sioo­ni et­te­pa­ne­ku – va­li­da Lok­sa lin­na­peaks se­ni­ne lin­na­pea Vär­ner Loots­mann.
Il­mi Ter­novs­ka­ja üt­les, et te­ma ja Ig­nar Tam­sa­lu tee­vad et­te­pa­ne­ku va­li­da lin­na­peaks And­res Kask­la. „See on Lok­sa rah­va soov,“ sel­gi­tas ta ning soo­vis et­te lu­ge­da, miks Vär­ner Loots­mann ei so­bi Lok­sa lin­na­peaks. Rein Hei­na ei and­nud sel­leks Il­mi Ter­novs­ka­ja­le sõ­na, vii­da­tes Lok­sa lin­na põ­hi­mää­ru­se­le.

Is­tun­gil vii­bi­nud abi­lin­na­pea And­res Kask­la sõ­nas, et ei soo­vi kan­di­dee­ri­da, ku­na te­ma­ga ei kon­sul­tee­ri­tud eel­ne­valt. Va­li­mis­se­de­li­te­le kir­ju­ta­ti Vär­ner Loots­man­ni ni­mi.

Il­mi Ter­novs­ka­ja soo­vis, et lin­na­pea kan­di­daat tut­vus­taks, mi­da nel­ja aas­ta jook­sul ka­vat­seb Lok­sal te­ha. Rein Hei­na pa­ni hää­le­tu­se­le, kas nõu­tak­se tut­vus­ta­mist. Sel­le vas­tu olid 12 rah­vae­sin­da­jat, poolt oli Il­mi Ter­novs­ka­ja.

Sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel olid Vär­ner Loots­man­ni linnapeaks valimise poolt 12 vo­li­ko­gu­lii­get, üks se­del oli keh­te­tu.
Vär­ner Loots­mann tä­nas vo­li­ko­gu ja aval­das loo­tust, et koos­töö on as­ja­lik, na­gu on se­ni ol­nud kõi­gi nen­de­ga, kes ta­ha­vad koos­tööd te­ha. Tal­le kin­gi­tud lil­led an­dis lin­na­pea eda­si lin­na­sek­re­tä­ri asen­da­ja­le Ai­ri Öö­sa­lu­le, põh­jen­da­des, et Ai­ri Öö­sa­lu võt­tis lin­na­sek­re­tär Ka­rin Ka­selt ame­ti üle ja on sel­le­ga häs­ti hak­ka­ma saa­nud.

Vär­ner Loots­mann on Lok­sa lin­na­pea ol­nud ala­tes 2010. aas­tast. Ta on aas­taid juh­ti­nud Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na Har­ju piir­kon­da ning hil­ju­tis­te ko­ha­li­ke va­li­mis­te­ga va­li­ti taas Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se, mil­le lii­ge on ol­nud ala­tes 2009. aas­ta va­li­mis­test.

Lok­sa lin­na­va­lit­sus
Tei­ne päe­va­kor­ra­punkt oli lin­na­va­lit­su­se koos­sei­su kin­ni­ta­mi­ne ja eel­mi­se lin­na­va­lit­su­se ame­tist va­bas­ta­mi­ne. Vär­ner Loots­mann üt­les, tal on hea meel, et lin­na­va­lit­sus on saa­nud häs­ti hak­ka­ma. Ta te­gi et­te­pa­ne­ku moo­dus­ta­da uus lin­na­va­lit­sus sa­mu­ti viie­liik­me­li­ne, na­gu on ol­nud se­ni. Lin­na­va­lit­sus­se kin­ni­ta­da ame­ti­koh­ta­de jär­gi abi­lin­na­pead And­res Kask­la ja Hil­le­ri Trei­salt ning liik­me­teks Vik­tor Fjo­do­rov ja Õn­ne Teern. Lin­na­va­lit­sus­se kuulub ja selle tööd ju­hib lin­na­pea.

Uue lin­na­va­lit­su­se kin­ni­ta­mi­se poolt olid kõik ko­ha­lol­nud vo­li­ko­gu­liik­med. Lok­sa lin­na­va­lit­su­se liik­med kuu­lu­vad Ees­ti Kes­ke­ra­kon­da.

Il­mi Ter­novs­ka­ja pöör­dus pä­rast is­tun­git Sõ­nu­mi­too­ja poo­le ja rää­kis, et ku­na tal­le ei an­tud is­tun­gil sõ­na, soo­vib aja­le­he kau­du ava­li­kus­ta­da põh­jen­du­sed, miks And­res Kask­la oleks so­bi­nud lin­na­peaks. Põh­jen­du­sed olid loet­le­tud kir­ja­li­kus et­te­pa­ne­kus: „Ta tun­neb ela­nik­ke ja abis­tab neid reaal­selt, mit­te ei lu­ba. Ta ar­ves­tab ela­ni­ke et­te­pa­ne­ku­te­ga, tun­neb oma tööd, on kur­sis Lok­sa plus­si­de ja mii­nus­te­ga. Ta kan­di­dee­ris vo­li­ko­gus­se ja sai hea tu­le­mu­se. Ka Lok­sa ela­ni­kud soo­vi­vad lin­na­peaks And­res Kask­lat.“

Veel palus Il­mi Ter­novs­ka­ja avaldada loe­te­lu, mil­le et­te­lu­ge­mist is­tun­gil ei või­mal­da­tud – ta soo­vis tut­vus­ta­da Lok­sa tä­na­va­tel ini­mes­telt ko­gu­tud üt­lu­si sel­le koh­ta, miks Vär­ner Loots­mann ei peaks olema lin­na­pea: „Lok­sal puu­du­vad rah­va­koo­so­le­kud. Lok­sa Elu ei ka­jas­ta Lok­sa te­ge­lik­ku elu, igas le­hes on ol­nud se­ni lin­na­pea pilt. Lin­na­va­lit­su­ses on liialt pal­ju amet­nik­ke. Lok­sa aren­gu­ka­va on täit­ma­ta. Sot­siaal­töö ei toi­mi Lok­sal. Kesk­kü­te on kal­lis. Kõik on ära müü­dud, aga ku­hu on saa­nud müü­gi­ra­ha. Noor­te va­ba aeg on si­sus­ta­ma­ta, puu­du­vad teat­riõh­tud. Kul­tuu­ri­ma­ja juht on 73aas­ta­ne. Las­teaias puu­dub koo­liks et­te­val­mis­tus­rühm. Su­vel on uju­la kolm kuud kin­ni. Lin­na­va­lit­su­se pea­raa­ma­tu­pi­da­ja on ka 9 kor­te­riü­his­tu raa­ma­tu­pi­da­ja. Ees­ti kee­le õpe puu­dub ve­ne­keel­se­le ela­nik­kon­na­le. Val­ge­jõe äär ja me­re­rand on ko­ris­ta­ma­ta. Amet­ni­kud sõi­da­vad lin­na bus­si­ga rin­gi. Lin­na­pea saab mo­biil­te­le­fo­ni ka­su­ta­da pii­ran­gu­te­ta, ku­lu­de eest ta­su­tak­se lin­naee­lar­vest.“