Val­la­vo­li­ko­gu ot­sus – Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du suletakse

313
Kuu­sa­lu val­la ea­ka­te ko­du asub ter­vi­se­kes­ku­se hoo­ne alu­mi­se kor­ru­se ki­ri­ku­pool­ses ot­sas endises lasteosakonnas.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas möö­du­nud kol­ma­päe­val, 16. sep­temb­ril toi­mu­nud is­tun­gil 9 poolt- ja 6 vas­tu­hää­le­ga lõ­pe­ta­da Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du te­ge­vus 30. no­vemb­rist käe­so­le­val aas­tal. Järg­mi­sel päe­val, 17. sep­temb­ril said ea­ka­te ko­du 9 töö­ta­jat koon­da­mis­tea­te.

Ea­ka­te ko­du se­ni­ne ju­ha­ta­ja Kül­li­ke Enok, kes juu­nis esi­tas lah­ku­mi­sa­val­du­se ja soo­vis jää­da pen­sio­ni­le ning vii­mas­tel kuu­del on ol­nud ame­tis asu­tu­se koor­di­naa­to­ri­na, üt­les, et pä­rast ot­su­se lan­ge­ta­mist in­for­mee­ri­ti eel­seis­va­test muu­tus­test kõi­ki 7 klien­ti. Et ea­ka­te­le tu­leb lei­da vo­li­ko­gu ot­su­se jä­rel uus hool­de­ko­du, tead­sid mem­me­de su­gu­la­sed te­ma sõ­nul kuu aega va­rem.

„Me ei taht­nud en­ne ea­ka­te­le äre­vust te­ki­ta­da. Kui nel­ja­päe­val tea­vi­ta­si­me mem­me­sid, is­tu­si­me koos ja rää­ki­si­me, oli ena­mik ül­la­tu­nud, aga suh­tu­ti lep­li­kult. Osad neist on Lok­sa kan­di kü­la­dest ja Lok­sa hool­de­ko­dus­se üle­mi­ne­ku kor­ral on lä­he­das­tel liht­sam neid vaa­ta­mas käia. Üks üt­les, et tu­leks lo­kid pä­he te­ha, kui uu­de koh­ta ela­ma min­na. Üks memm oli pa­ha­ne, aga lä­he­da­sed on te­ma­le­gi leid­nud uue ko­ha,“ rää­kis Kül­li­ke Enok, kes on ea­ka­te ko­du juh­ti­nud 16 aas­tat.

Ea­ka­te ko­du asub Kuu­sa­lu ale­vi­kus pea­tä­na­va ää­res, ter­vi­se­kes­ku­se hoo­ne alu­mi­sel kor­ru­sel endises lasteosakonnas. Kokku 9 voodikohta on jaotatud nelja toa vahel. Endine koridor on jagatud kaheks – suureks toaks ja esikuks. Ju­ha­ta­ja töö­laud ja töö­ta­ja­te riie­tus­ruum on esi­kus. Suurt tu­ba ka­su­ta­tak­se ühis­ruu­mi­na, kus süüak­se ja vaa­da­tak­se te­le­vii­so­rit, sealt pää­seb köö­ki ja klien­ti­de tu­ba­des­se, mil­lest üks on lä­bi­käi­da­v. Üks tu­ba paik­neb eral­di, sin­na viib uks esi­kust ehk ju­ha­ta­ja ka­bi­ne­tist. Klien­did ja nen­de lä­he­da­sed on hoo­li­ma­ta ruu­mi­kit­si­ku­sest kiit­nud Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du tee­nust, sest seal on ela­tud ühi­se pe­re­na, töö­ta­jad on sõb­ra­li­kud ja hoo­lit­se­vad.

Ea­ka­te ko­du loo­di 1992. aas­ta no­vemb­ris es­malt krii­si­ko­du­na, esi­mes­tel aas­ta­tel pa­ku­ti seal aju­tist ko­du ras­kus­tes­se sat­tu­nud val­la­ko­da­ni­ke­le. Ea­ka­te hool­du­se­le spet­sia­li­see­ru­ti 1994. aas­ta au­gus­tist. Kok­ku on 26 aas­ta jook­sul ela­nud ea­ka­te ko­dus li­gi 150 klien­ti, ena­mik on ol­nud Kuu­sa­lu val­la ko­da­ni­kud.

Kül­li­ke Enok: „Ma ei tea teist sel­list val­da Ees­ti­maal, kui­gi võib-ol­la on, kus nii­võrd häs­ti hoo­lit­se­tak­se oma va­nu­ri­te eest. Ühe ko­ha mak­su­mus on meie ea­ka­te ko­dus vei­di üle 1300 eu­ro. Me klien­did ta­su­vad ko­ha eest 95 prot­sen­ti pen­sio­nist ehk 396 eu­rot kuus, lä­he­da­sed li­sa­vad 129 eu­rot kuus. Üle­jää­nu ehk li­gi 780 eu­rot kuus mak­sab vald. Ja roh­kem kui 15 aas­tat ei ole neid sum­ma­sid suu­ren­da­tud. Kui te­gu on las­te­tu ea­ka­ga, siis te­ma eest ta­sub vald 900 eu­rot. Pal­jud on imes­ta­nud, kui­das Kuu­sa­lu vald se­da­si mak­sab.“

Ta sõ­nas, et ku­ni ko­roo­na­pan­dee­mia­ni saa­di ea­ka­te ko­dus ilu­sas­ti hak­ka­ma: „Kuid töö­ta­ja­te­le po­le või­ma­lik ta­ga­da üm­ber riie­tu­mi­seks eral­di ruu­mi, erio­lu­kor­ra ajal min­di riie­tu­ma ter­vi­se­kes­ku­se tei­se­le kor­ru­se­le. Eakate kohtumised lähedastega toimusid allkorrusel maja koridoris. Ent siis olid tei­se kor­ru­se asu­tu­sed su­le­tud. Nüüd need töö­ta­vad, käiak­se tu­gi­kes­ku­ses, raa­ma­tu­ko­gus, mas­see­ri­ja juu­res, seal on ka po­lit­sei ka pe­rears­ti­kes­ku­se töö­ta­ja­te­le paar ruu­mi.“

Ta lau­sus veel: „Vaa­ta­sin üle­kan­dest val­la­vo­li­ko­gu is­tun­git, kui aru­ta­ti ea­ka­te ko­du sul­ge­mist. Pi­gem võiks sel­le ener­gia, mis meie ma­ja sul­ge­mi­se vas­tas­tel on, suu­na­ta uue ea­ka­te ko­du Kor­de-Jaa­ni­le ehi­ta­mi­se heaks. Võik­si­me saa­da kok­ku kõik, kes on sel­le ehi­ta­mi­sest hu­vi­ta­tud, aru­ta­da, kui­das pan­na ühi­selt õlg al­la.“

Aru­te­lu vo­li­ko­gu is­tun­gil
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu aru­tas ea­ka­te ko­du tee­mat li­gi tun­ni. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sel­gi­tas, et sul­ge­mi­sot­sus on seo­tud ko­roo­na­vii­ru­sest tu­le­ne­va­te oh­tu­de­ga: „Ea­ka­te ko­du ju­ha­ta­ja põh­jen­das juu­nis esi­ta­tud lah­ku­mi­sa­val­du­ses oma mo­tii­ve, pea­mi­ne oli risk, et ei suu­da ole­ma­so­le­va­tes tin­gi­mus­tes hoi­da ea­kaid na­ka­tu­mi­so­hust. Pa­lu­sin pe­rears­ti­del hin­na­ta olu­kor­da, nen­de hin­nang on ot­su­se eel­nõu sel­gi­ta­vas osas.“

Sel­gi­tu­ses on kir­jas, et puu­du­vad iso­laa­tor, tsoon kon­takt­se­te­le, kü­la­lis­te­tu­ba, per­so­na­li riie­tust­ruum ning või­ma­lus viia pat­sien­te ra­tas­too­li­ga ot­se õue, mit­te lä­bi pe­rears­ti­kes­ku­se ruu­mi­de. Pla­nee­ring ei või­mal­da ruu­me üm­ber ehi­ta­da ning vä­li­suks on pe­rears­ti­kes­ku­se ja teis­te asu­tus­te­ga ühi­ne,

„Kui ea­ka­te ko­du loo­di, olid seal tol­le aja koh­ta vä­ga head tin­gi­mu­sed. Kuid li­gi 30 aas­ta­ga on tul­nud tu­ru­le kva­li­teet­se­mat tee­nust pak­ku­vad et­te­võt­ted,“ lau­sus ta ja mär­kis, et sul­ge­mi­sot­sust po­le ker­ge lan­ge­ta­da, see on emot­sio­naal­selt kee­ru­li­ne, ea­ka­te­le ja ka nen­de lä­he­das­te­le mõ­jub elu­ko­ha muu­tus ras­kelt.

Opo­sit­sioon esi­tas sul­ge­mis­plaa­ni koh­ta ar­vu­kalt kü­si­mu­si, kri­ti­see­ris se­da. Mar­ti Hääl va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald juh­tis tä­he­le­pa­nu lau­se­le ot­su­se eel­nõu se­le­ta­vas osas, kus on öel­dud, et pan­dee­mia tõt­tu on nõu­ded hool­de­ko­du­de­le kar­mis­tu­nud, Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du pla­nee­ring po­le vii­ru­se tõ­kes­ta­mi­seks pii­sav. Ta kin­ni­tas, et pan­dee­mia­ga seo­ses ei ole käe­so­le­val aas­tal nõu­deid hool­de­ko­du­de­le kar­mis­ta­tud.

Val­la­va­nem vas­tas, et ei rää­gi rii­gi keh­tes­ta­tud nõue­test, vaid puu­dus­test, mi­da on väl­ja too­nud pe­rears­tid: „Ea­ka­te ko­du lä­bis ke­va­del ter­vi­sea­me­ti au­di­ti, et­te­kir­ju­tu­si ei teh­tud. Vas­tu­tus ini­mes­te pä­rast ei pea tu­le­ma et­te­kir­ju­tus­test, ko­hus­tus on nä­ha oh­tu­sid en­ne, kui ju­hi­sed saa­de­tak­se amet­kon­nast.“

Ta li­sas, et val­laee­lar­vest ku­lus ea­ka­te ko­du ülal­pi­da­mi­seks aas­tas 141 000 eu­rot, sel­lest li­gi 40 000 eu­rot on klien­ti­de ja lä­he­das­te omao­sa­lus: „Ole­me aas­taid se­da koor­must kand­nud. Võib aru­ta­da, kas ligi 12 000 eu­rot klien­di koh­ta aas­tas on mõist­lik, aga tä­na se­da ei aru­ta.“

Hoo­le­kan­des­pet­sia­list Ai­gi Rei­no­mä­gi sel­gi­tas, et pa­rem on suu­na­ta klien­did teis­tes­se hool­de­ko­du­des­se nüüd, ke­va­di­ne ko­ge­mus näi­tas, erio­lu­kor­ra ajal ei ta­he­tud uu­si klien­te hool­de­ko­du­des­se võt­ta ja sa­ma võib kor­du­da, kui ko­roo­na­vii­rus hak­kab laie­malt le­vi­ma.

Ta lau­sus veel, et Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du töö­ta­jad said erio­lu­kor­ra ajal suu­re õp­pe­tun­ni ja üt­le­sid, et teist sa­ma­su­gust nad üle ei ela.

Is­tun­gil oli ko­hal ka ea­ka­te ko­du ühe klien­di tü­tar ja eest­kost­ja Anu Tam­me­mäe, kes töö­tab me­dit­sii­niõe­na. Ta aval­das kaht­lust, kas klien­ti­de tei­se hool­de­ko­dus­se või ko­dus­te juur­de ela­ma suu­na­mi­ne väl­dib nen­de või­ma­lik­ku na­ka­tu­mist CO­VID 19 vii­ru­ses­se.

Mait Kröönst­röm uu­ris, kui kau­gel on plaan ra­ja­da Kuu­sal­lu Kor­de-Jaa­ni­le hool­de­ko­du, ala de­tailp­la­nee­ring on ole­mas.

Val­la­va­nem üt­les, et mit­me või­ma­li­ku in­ves­to­ri­ga on lä­bi rää­gi­tud, ühe­ga lä­bi­rää­ki­mi­sed jät­ku­vad ja loo­de­ta­vas­ti on järg­mi­seks aas­taks uue hool­de­ko­du ehi­ta­mi­se koh­ta ot­su­sed lan­ge­ta­tud.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 16. septembril
Järgmine artikkelKuu­sa­lu me­dit­sii­niõ­de LIN­DA JA­LA­KAS