Sõnumitoojas 16. septembril

445
 • Elekt­ri­le­vi alus­tab Ida-Har­jus kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se ehi­ta­mist Ju­min­da ja Pä­ris­pea kü­last;
 • Kui­das ka­su­ta­vad oma­va­lit­su­sed rii­gi in­ves­tee­rin­gu­toe­tust;
 • Koroo­na­vii­ru­se sei­reuu­ring Har­ju­maal ja Tal­lin­nas;
 • Soo­ja­toot­ja kin­kis Aru­kü­la jäät­me­jaa­ma et­te he­kiis­ti­kud;
 • Raa­si­ku ja Aru­kü­la noor­te kor­ral­da­tud Su­me Su­veõh­tu sai val­lalt toe­tust;
 • Raa­si­ku val­la noor­te­le ühi­ne spor­di­laa­ger;
 • Penin­gi ko­roo­na­män­gi­jaid saa­tis edu;
 • Raa­si­ku ja Anija val­la orien­tee­ru­jad võit­sid me­da­leid;
 • PRIA kin­ni­tas Ani­ja ja Raa­si­ku val­la Lea­der-toe­tu­sed;
 • Kehra Spordi tänav ühesuunaliseks;
 • Vallavanem kohtus Kihmla-Salumäe rahvaga;
 • Kehra kooli õpilasel koroonaviirus;
 • INGA KOIT­LA kut­sub Keh­ras ko­du­tü­tar­de ja noor­kot­kas­te­ga lii­tu­ma;
 • Sõit­jad on võt­nud uued kiir­lii­nid Lok­salt ja Kuu­sa­lust ak­tiiv­selt ka­su­tus­se;
 • Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du on ka­vas kin­ni pan­na;
 • Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va ja õpe­ta­ja­te päe­va peod jää­vad ära;
 • Õppe­reis Aeg­na­le ja Nais­saa­re­le Tal­lin­na kül­je all.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 23. septembril.