Vali­mis­kae­bus Kuu­sa­lu val­last

315

Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jas Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­nud Hil­le­ri Trei­salt ja An­ne Kii­las­pää esi­ta­sid Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le kae­bu­se taot­lu­se­ga: „…mit­te te­ha kind­laks hää­le­tus­tu­le­mu­si, va­li­mis­tu­le­mu­si, vo­li­ko­gu koos­sei­su ja seal Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­me­na kan­di­daa­ti nr 182“. Nad sel­gi­ta­vad, et kan­di­daat nr 182 on tei­nud kee­la­tud va­li­mis­rek­laa­mi, vii­na­pu­de­li­te­le oli klee­bi­tud te­ma isik­lik va­li­mis­rek­laam: „Laua Vii­na pu­de­lit on nä­ha ka rek­laa­mi taus­tal. Ni­me­ta­tud va­li­mis­rek­laam oli eks­po­nee­ri­tud ava­li­kus ruu­mis va­li­ja­te­le ja se­da oli või­ma­lik ja­ga­da ka sot­siaal­mee­dias.“ Aval­du­se­le on li­sa­tud fo­to rek­laa­mist – la­pi­ku­le vii­na­pu­de­li­le klee­bi­tud pil­dil on jõu­lu­va­na, kel­lel pead po­le nä­ha, teks­tid „OI-OI“ ja „Va­li hea mees“ ning num­ber 182. Kan­di­daat num­ber 182 on Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jas val­la­vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­nud Olev Lõo­ke. Ta ko­gus va­li­mis­tel era­kon­na kan­di­daa­ti­dest kõi­ge enam hää­li, kok­ku 42, ning pää­ses Kes­ke­ra­kon­nast ain­sa­na vo­li­ko­gus­se. Hil­le­ri Trei­salt on Kes­ke­ra­kon­na kan­di­daa­ti­de pin­ge­reas tei­sel ko­hal 39 hää­le­ga. Aval­du­ses on mär­gi­tud, et te­malt on õi­gus­vas­ta­selt võe­tud õi­gus ol­la Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge. Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär, va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees sel­gi­tas oma hin­nan­gus, et kae­bu­ses ei näh­tu, mil­li­ses ava­li­kus ruu­mis ja sot­siaal­mee­dias rek­laam on aval­da­tud, tõen­did sel­le koh­ta puu­du­vad. Va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jon tea­tas es­mas­päe­val, 25. ok­toob­ril, et val­la ega ka va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jo­ni pä­de­vu­ses ei ole va­li­mis­rek­laa­mi­de sea­du­se­le vas­ta­vu­se hin­da­mi­ne, ning jät­tis kae­bu­se ra­hul­da­ma­ta. Sa­mas on va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jon mär­ki­nud ot­su­ses, et sel­li­ne rek­laam võib ol­la kee­la­tud rek­laa­mi­sea­du­se ja era­kon­na­sea­du­se tä­hen­du­ses, ning edas­tas kae­bu­se tar­bi­ja­kait­se­le ja era­kon­da­de ra­has­ta­mi­se jä­re­le­val­ve ko­mis­jo­ni­le. Va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jo­ni ot­su­se pea­le võib esi­ta­da kae­bu­se rii­gi­koh­tu­le. Hil­le­ri Trei­salt üt­les, et po­le veel ot­sus­ta­nud, kas vaid­lus­tab ot­su­se või pöör­dub po­lit­sei poo­le. Sõ­nu­mi­too­jal ei õn­nes­tu­nud es­mas­päe­val Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu­se va­li­tud Olev Lõo­ke­selt te­le­fo­ni teel ega e-kir­ja­ga kom­men­taa­ri saa­da.