Vali­mis­lii­tu­de re­gist­ree­ri­mi­ne on lõp­pe­nud

1138

Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las re­gist­ree­ri­ti 3 va­li­mis­lii­tu, Ani­ja val­las 1, Lok­sal mit­te üh­te­gi.

Nel­ja­päe­val, 31. au­gus­til lõp­pes va­li­mis­lii­tu­de re­gist­ree­ri­mi­seks esi­ta­mi­ne ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gu­de va­li­mi­seks. Tei­si­päe­va, 5. sep­temb­ri õh­tuks pi­did nii va­li­mis­lii­dud kui era­kon­nad esi­ta­ma va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le kan­di­daa­did re­gist­ree­ri­mi­seks, sa­mu­ti tu­li sel­leks ajaks esi­ta­da ka ük­sik­kan­di­daa­did. Kuna ajaleht läks teisipäeval trükki, aval­da­me lõp­li­ku in­fo ni­me­kir­ja­de koh­ta koos kan­di­dee­ri­ja­te ni­me­de­ga järg­mi­se nä­da­la le­hes.
Ani­ja val­las re­gist­ree­ri­ti va­li­mis­teks ain­sa­na va­li­mis­liit Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus. Sel­le re­gist­ree­ri­mi­seks esi­ta­sid val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le tea­ti­se vo­li­ta­tud esin­da­jad Jaan Oruaas ja Enn Pung, va­li­mis­lii­du moo­dus­ta­jaid oli 29. Va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­me­he Hel­di Lak­si sõ­nul ei pea va­li­mis­lii­du moo­dus­ta­jad ise kan­di­dee­ri­ma ning mõni va­li­mis­lii­du Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­se moo­dus­ta­jad ei saa­gi Ani­ja val­las kan­di­dee­ri­da.
Eel­mi­sel nä­da­lal saa­tis val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le tea­ti­se va­li­mis­tel osa­le­mi­se koh­ta Ees­ti Kes­ke­ra­kond, Ani­ja val­las on era­kon­na vo­li­ta­tud esin­da­jad Jaa­nus Ka­lev ja And­rus Ni­lisk.
Teisipäeva lõunaks valimiskomisjonile rohkem erakondi kandideerimisteatist esitanud ei olnud, kuid Eesti Reformierakond avaldas esmaspäeval Facebookis Anija vallavolikokku kandideerijate 10liikmelise nimekirja.
Kuu­sa­lu val­las re­gist­ree­ri­ti va­li­mis­teks va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu vald, mil­le moo­dus­ta­jad on Mait Kröönst­röm, Kris­to Pa­lu, Mar­ti Hääl, va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, moo­dus­ta­jad Enn Kirs­man, Ur­mas Kirt­si, Kau­po Par­ve ja Kal­mer Märt­son ning va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald, moo­dus­ta­jad Ma­dis Jõ­gi ja Rei­jo Roos.
Teisipäeva hommikuks esitasid teatise kandideerimise kohta Keskerakond, kelle volitatud esindaja Kuusalu vallas on Hilleri Treisalt, ning Reformierakond, kelle esindaja on Margus Soom.
Lok­sa lin­nas ei esi­ta­tud re­gist­ree­ri­mi­seks üh­te­gi va­li­mis­lii­tu, teisipäevaks lõunaks pol­nud va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le tea­tist esi­ta­tud üks­ki era­kond ega ük­sik­kan­di­daat.
Raa­si­ku val­las osa­le­vad ko­ha­li­kel va­li­mis­tel kolm va­li­mis­lii­tu: va­li­mis­liit Ko­du­ko­ha Eest, mil­le moo­dus­ta­jad on Ants Ki­vi­mäe, Rein Va­he­nurm ja Avo Möls, va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald, mil­le moo­dus­ta­jad on And­re Sepp ja Aa­re Ets, ning va­li­mis­liit Ühes­koos Eda­si, mil­le moo­dus­ta­jad on And­rus Mos­sov ja Tõ­nu Suur­kuusk.
Teisipäeva seisuga olid Raa­si­ku val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le tea­ti­se esi­ta­nud ka Isa­maa ja Res Pub­li­ca Liit ning Kes­ke­ra­kond, kelle esindaja on Raasiku vallas Signe Tiitso. IRL oli esitanud ka oma kaheliikmelise valimisnimekirja, Raasiku vallas kandideerivad Anne Eenpalu ja Urmas Ehala.
10. sep­temb­riks re­gist­ree­rivad va­li­mis­ko­mis­jonid nõue­te­ko­ha­selt esi­ta­tud kan­di­daa­did, sel­gi­tab lii­su heit­mi­se­ga numb­ri­te and­mi­se jär­je­kor­ra era­kon­da­de ja va­li­mis­lii­tu­de ning ük­sik­kan­di­daa­ti­de va­hel. Ku­ni 13. sep­temb­ri­ni võib kan­di­daat esi­ta­da aval­du­se kan­di­dee­ri­mi­sest loo­bu­mi­seks.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ter­vi­se­ra­da­de­le vär­vi­li­ne mär­gis­tus
Järgmine artikkelVald ta­sub Ju­min­da ja Vir­ve tee­de must­kat­te eest täis­ma­hus