Val­lalt Kuu­sa­lu Soo­ju­se osa­ka­pi­ta­li­na 97 000 eu­rot

404
KALLE KÜNGAS.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas 9. sep­temb­ri is­tun­gil 9 poolt-, 8 vas­tu- ja 1 era­poo­le­tu hää­le­ga suu­ren­da­da val­la­le kuu­lu­va OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus osa­ka­pi­ta­li 97 000 eu­ro võr­ra. Val­la­va­lit­sus kan­nab ra­ha et­te­võt­te pan­ga­kon­to­le üle nel­jas osas – 1. ok­toob­ril 20 000 eu­rot, 40 000 eu­rot tu­le­va aas­ta 1. märt­sil, 17 000 juu­ni ja 20 000 au­gus­ti al­gu­ses. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sel­gi­tas, et osa­ka­pi­ta­li suu­ren­da­mi­ne on seo­tud Suur­pea lin­na­ku ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi re­konst­ruee­ri­mi­se­ga. KIKi nõue oli, kui omaosaluse tasub omavalitsus, võib seda teha vaid osakapitali sissemaksena. Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht Kal­le Kün­gas üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et et­te­võ­te sai Suur­pea pro­jek­ti jaoks KI­Kilt toe­tust 198 679,89 eu­rot, val­la omao­sa­lus on 96 765,61 eu­rot. Suur­pea ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­teem on amor­ti­see­ru­nud, bio­pu­has­ti ei töö­ta, kesk­kon­nains­pekt­sioon on esi­ta­nud et­te­kir­ju­tu­se nen­de kor­da­te­ge­mi­seks. „Vald ei saa­nud KI­Kilt sel­leks toe­tust taot­le­da, taot­lu­se esi­tas Kuu­sa­lu Soo­jus, et­te­võ­te on mää­ra­tud Suur­pea kü­la ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi hal­da­jaks. Kuu­sa­lu Soo­jus va­lis ühis­han­ke­ga Suur­pea, Vi­ha­soo ja Uu­ri kü­la ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de re­konst­ruee­ri­jaks ASi Ven­sen. Töö­de amet­lik täh­taeg on 20. det­sember 2020, koos­töö su­jub, ole­me as­ja­toi­me­tus­te­ga graa­fi­kust ees. Vi­ha­soos al­ga­vad tööd sel sü­gi­sel ja po­le vä­lis­ta­tud, et ka Suur­peal. Uu­ris al­gab ehi­tus tu­le­val ke­va­del,“ lau­sus Kal­le Kün­gas.

Eelmine artikkelAru­kü­la uus staa­dion on kõi­gi­le ava­tud
Järgmine artikkelSoo­dus­tu­sed Raa­si­ku val­la las­teae­da­de osa­lus­ta­su­des