Val­la­va­lit­sus lu­bas Keh­ra kor­te­riü­his­tu­te­le abi

1689

Ani­ja val­la­va­lit­su­se ja Vel­ko AV esin­da­jad aru­ta­sid kor­ter­ma­ja­de ela­ni­ke­ga, kui­das te­ha koos­tööd.

Ani­ja val­la­va­lit­sus kut­sus eel­mi­se tei­si­päe­va, 6. juu­ni õh­tuks val­la­maj­ja kor­te­riü­his­tu­te ju­ha­tu­se liik­med ning hal­du­rid. Soo­vi­si­me aru­ta­da, kui­das muu­ta koos meie elu­kesk­kond ke­na­maks ja pa­re­maks, põh­jen­das val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam. Koh­tu­mi­se­le val­la­va­lit­su­se ja Vel­ko AV esin­da­ja­te­ga tu­li li­gi paar­küm­mend Keh­ra kor­ter­ma­ja­de esin­da­jat.

„Mit­med kor­te­riü­his­tud on oma ma­ja kor­da­te­ge­mi­sel ja ma­jaümb­ru­se hea­kor­ras­ta­mi­sel ol­nud vä­ga ak­tiiv­sed. Need ma­jad on soo­jus­ta­tud ja re­no­vee­ri­tud ning sel­le­ga on kom­mu­naal­ku­lud, eel­kõi­ge küt­te­ku­lud, olu­li­selt vä­he­ne­nud. Soo­vi­me in­nus­ta­da ka tei­si kor­te­rü­his­tuid, kel­lel on soov alus­ta­da ma­ja re­no­vee­ri­mist,“ sõ­nas val­la­va­nem.

Koo­so­le­kul kõ­nel­di veel kor­ter­ma­ja­de ümb­ru­se hea­kor­rast. Val­la­va­nem tõi näi­teks, et Spor­di tä­nav 1 hoo­vis on la­gu­ne­nud ja oht­li­kud kuu­rid, mis hil­jaae­gu osa­li­selt põ­le­sid. Le­pi­ti kok­ku, et ma­jae­la­ni­kud tee­vad kuu­rid tüh­jaks, val­la­va­lit­sus ja Vel­ko AV ai­ta­vad need lam­mu­ta­da ning lam­mu­tus­pra­hi ära viia.

„Ela­ni­kud saa­vad vä­ga häs­ti aru, et need lo­bu­di­kud on ine­tud, oht­li­kud ja tu­leks lik­vi­dee­ri­da, kuid lam­mu­ta­mi­ne ja pra­hi ära­ve­da­mi­ne mak­sa­vad ning sa­ge­li po­le ini­mes­tel sel­leks või­ma­lust. See­tõt­tu lä­he­me nei­le ap­pi,“ rää­kis vallavanem.

Val­la­va­lit­sus lu­bas kor­ter­ma­ja­de rah­vast ai­da­ta veel­gi: „Mõ­ned soo­vi­vad te­ha au­to­park­lat, tei­sed prü­gi­kon­tei­ne­ri­te alust, mõ­ned kor­ras­ta­da va­na män­gu­väl­ja­kut. Me ei saa loo­ta ai­nult sel­le­le, et kor­te­ri­ühis­tud tee­vad, ka vald peab pa­nus­ta­ma. Usun, et koos­tööd te­hes muu­tub kor­ter­ma­ja­de ümb­rus lä­hiaas­ta­tel olu­li­selt pa­re­maks.“

Tu­le­vast aas­tast pea­vad kõik kor­ter­ma­jad moo­dus­ta­ma ühis­tu. Ka Keh­ras on ma­ju, kus ühis­tut ei ole. Val­la­va­nem kut­sus kor­ter­ma­ja­de ela­nik­ke üles oma­va­hel kok­ku lep­pi­ma ja moo­dus­ta­ma ühis­tud, kus neid veel po­le. Ta tõi näi­teks, et eel­mi­sel aas­tal soo­vi­sid ühe kor­ter­ma­ja ela­ni­kud laien­da­da ma­jae­sist park­lat ning val­la­va­lit­sus oli val­mis se­da toe­ta­ma, kuid ma­jal puu­dus ühis­tu.

„Nüüd on neil ühis­tu ole­mas ja park­lat ha­ka­tak­se sel aas­tal te­ge­ma. Il­ma kor­te­riü­his­tut moo­dus­ta­ma­ta po­le või­ma­lik ka taot­le­da ma­ja re­no­vee­ri­mi­seks lae­nu või toe­tust Kre­de­xist ega mu­jalt,“ sõ­nas Ar­vi Ka­ro­tam.