Vaba­rii­gi va­lit­sus: Lok­sat ja Kuu­sa­lut ei sund­lii­de­ta

1231
Lok­sa lin­na­va­li­tu­se hoo­ne. Aas­ta­ni 2006 asus ma­ja tei­sel kor­ru­sel Lok­sa val­la­va­lit­sus.

Lok­sa­le teh­tud erand on and­nud üle-ees­ti­li­se­le mee­dia­le kõ­neai­net mit­meks päe­vaks.

Va­ba­rii­gi va­lit­sus kin­ni­tas eel­mi­sel nel­ja­päe­val, 15. juu­nil hal­dus­ter­ri­to­riaal­se kor­ral­du­se muu­da­tu­sed – Lok­sa lin­na ühen­da­mi­ne Kuu­sa­lu val­la­ga ot­sus­ta­ti ära jät­ta.

Is­tun­gi­le järg­ne­nud pres­si­kon­ve­rent­sil sel­gi­tas rii­gi­hal­du­se mi­nis­ter Jaak Aab, et Lok­sa linn ja Kuu­sa­lu vald ei ole ise­gi üri­ta­nud oma­va­hel koos­tööd te­ha. Tee­nus­te ja isi­ku­te lii­ku­mi­ne ei ole ka­he oma­va­lit­su­se va­hel ol­nud si­dus. Ela­ni­ke kü­sit­lu­sed näi­ta­sid, et mõ­le­mas oma­va­lit­su­ses on ini­me­sed üle­kaa­lu­kalt ühi­ne­mi­se vas­tu. Lok­sa on eri­ne­valt Kuu­sa­lust vä­ga sel­gelt lin­na­li­ne ko­gu­kond.

Tä­na­vu veeb­rua­ris te­gi va­ba­rii­gi va­lit­sus ühi­ne­mi­set­te­pa­ne­kud nei­le oma­va­lit­sus­te­le, kus ela­nik­ke on al­la 5000. Lok­sal lin­nal soo­vi­ta­ti ühi­ne­da Kuu­sa­lu val­la­ga.

Va­ba­rii­gi va­lit­su­se mee­le­muu­tus te­ki­tas nu­ri­naid nii po­lii­ti­ku­tes kui ka mit­mes oma­va­lit­su­ses üle Ees­ti. Nel­ja­päe­val tea­tas sund­lii­de­ta­va Lü­ga­nu­se val­lavo­li­ko­gu esi­mees, et vald pöör­dub koh­tus­se, ku­na ei nõus­tu sund­liit­mi­se­ga – ühe põh­jen­du­se­na vii­tas ta Lok­sa koh­ta teh­tud eran­di­le: „Lok­sa on 2700 ela­ni­ku­ga, meie ole­me suu­re­mad.“

Uu­dis­tes seos­ta­ti Lok­sa lin­na liit­ma­ta jät­mist lin­na­pea Vär­ner Loots­man­ni kes­ke­ra­kond­li­ku kuu­lu­vu­se­ga – on aas­taid ol­nud era­kon­na Har­ju piir­kon­na juht.

Eel­mi­ne rii­gi­hal­dus­mi­nis­ter Ar­to Aas kom­men­tee­ris, et Lok­sa lin­na­le eran­di te­ge­mi­ne par­tei­pi­le­ti alu­sel ri­kub hal­dus­re­for­mi ees­mär­ki ja toob uu­si koh­tu­vaid­lu­si teis­te oma­va­lit­sus­te­ga. Va­lit­su­se ot­su­sed te­ki­ta­sid te­ma hin­nan­gul pi­gem uu­si konf­lik­te, kõi­ge enam kan­na­ta­vad Lok­sa ela­ni­kud ise.

Õi­gus­kants­ler Ül­le Ma­di­se tõ­des sa­mu­ti – kui üks ja sa­ma ar­gu­men­tat­sioon viib Lok­sa ja Kuu­sa­lu pu­hul sel­le­ni, et neid ei lii­de­ta, ja mõ­ne­de teis­te pu­hul, et lii­de­tak­se, siis võib see koh­tu jaoks ol­la vä­ga tõ­si­ne kaa­lut­lus­vi­ga.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et va­ba­rii­gi va­lit­su­se ot­sus on mõis­te­tav, aga ebaee­ti­li­ne: „Kuu­sa­lu val­la mak­su­maks­ja rõõ­mus­tab, mak­su­ra­ha saab ka­su­ta­da val­la aren­da­mi­seks. Üld­po­lii­ti­li­sed põh­jendu­sed on sa­mas nae­ru­väär­sed, ot­si­tud. Loots­mann ka­su­tas oma mõ­ju­või­mu ja säi­li­tas en­da vürs­ti­rii­gi.“

Lok­sa vo­li­ko­gu IR­Li va­li­mis­ni­me­kir­ja esin­da­ja And­res Kaar­mann: „Mi­na saan aru, et Kes­ke­ra­kond pa­ni va­ba­rii­gi va­lit­su­ses ve­to Lok­sa liit­mi­se­le ja po­le­gi olu­li­ne, mil­lis­te tee­ne­te eest Lok­sa lin­na­ju­hid pri­vi­lee­gi väl­ja kaup­le­sid. Mu­ret­te­ki­tav on, et sel­li­ne va­lit­se­mis­kul­tuur on nüüd oma­va­lit­sus­te ta­san­dilt jõud­nud Stenboc­ki maj­ja.“

Re­for­mie­ra­kon­na Lok­sa osa­kon­na juht Igor Ig­nah­hin: „Raa­si­ku vald nä­gi vae­va, et saa­da nõu­tud 5000 ela­nik­ku kok­ku, aga Lok­sa jäe­ti eral­di. Haldusreformi kri­tee­rium oleks pi­da­nud ole­ma see, kui suur on oma­va­lit­sus­te tu­lu­baas ela­ni­ku koh­ta. Va­ba­rii­gi va­lit­su­se ot­su­se­ga pea­ta­ti Lok­sa lin­na areng pi­kaks ajaks.“

Lin­na­pea Vär­ner Loots­mann lau­sus Sõ­nu­mi­too­ja­le, et va­ba­rii­gi va­lit­sus on ot­su­se tei­nud, lin­na­vo­li­ko­gu esi­tas ar­gu­men­tee­ri­tud ar­va­mu­se, va­lit­sus võt­tis se­da ar­ves­se: „Eks muu­tu­si tu­leb veel, hal­dus­re­for­mi on teh­tud pik­ka ae­ga ja te­hak­se ka edas­pi­di.“
Lok­sa vo­li­ko­gu is­tungid

Nel­ja­päe­va, 15. juu­ni õh­tul toi­mu­nud Lok­sal lin­na­vo­li­ko­gu is­tun­gi päe­va­kor­ras oli ka üle­vaa­de hal­dus­re­for­mist. Lin­na­pea pal­vel jäe­ti see päe­va­kor­rast väl­ja. Lin­na­pea sel­gi­tas, et tu­leb veel täien­da­vat in­fot.

Lok­sa vo­li­ko­gu kin­ni­tas oktoobris toimuvateks ko­ha­li­keks va­li­mis­teks ühe va­li­mis­ring­kon­na. Loksa lin­na­vo­li­ko­gu jääb ka edas­pi­di 15liik­me­li­seks.

Sa­mal is­tun­gil ja­ga­ti kut­sed tei­si­päe­va, 20. juuni istungile.

Teisipäeval lausus linnapea volikogu istungil, et tänu Loksa osas tehtud otsusele tehakse mõne teisegi omavalitsuse kohta mõistlik otsus, näiteks Keila ja Nõo.

Sõnumitooja küsimusele, kuidas suhtub sellesse, et pärast vabariigi valitsuse otsust on teda meedias palju kritiseeritud, avaldatud karikatuure, vastas linnapea: „Väga positiivselt suhtun, sest õige otsus on tehtud tänase seisuga.“