Uued õpe­ta­jad koo­li­des

2092

Ani­ja val­las Ala­ve­re põ­hi­koo­lis töö­tab kaks uut pe­da­goo­gi – muu­si­kaõ­pe­ta­ja Nils-Krist­jan Ko­sa­poeg ja ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Too­mas Rei­si. Kehra gümnaasiumis on uued 1a õpetaja Kärt Everst ja abiõpetaja Maret Kivistu, 1b õpetaja Astrid Ollema ja abiõpetaja Pille Trolla, ajaloo- ja ühiskonnaõpetajad Liivia Talvik ja Hannes Lintrop, matemaatikaõpetaja Epp Joab, matemaatika- ja liikumisõpetaja Heret Ameljušenko, keemiaõpetaja Anne Pärtel, inglise keele õpetaja Sandra Leeben ning pikapäevarühma õpetaja Killu Väliste.

Kuu­sa­lu val­las Kol­ga koo­lis on sel aas­tal uus töö- ja teh­no­loo­giaõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Kris­to Pärn. Kuu­sa­lu koo­lis on 10 uut õpe­ta­jat: 1c klas­si õpe­ta­ja Tiia And­re, 1d klas­si õpe­ta­ja Reet Rein­sa­lu, 1a abiõ­pe­ta­ja Ja­ne Pe­ters, 1b abiõ­pe­ta­ja Ele­ri Köör­na, ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Lii­na Raud­la, ma­te­maa­ti­ka ja ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Lu­ci­ne Ala­ver­dian, ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Il­vard Ee­rik­soo, eri­pe­da­goog Pi­ret Kukk, füü­si­kaõ­pe­ta­ja An­ni­ka Pau ning ar­vu­tiõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Lii­sa Hal­li­ka. Vi­ha­soo las­teaias-alg­koo­lis on väi­kek­las­si õpe­ta­ja Rii­na Maid­re ja ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Teet Kal­las­te.

Raa­si­ku val­las on Aru­kü­la koo­lis 4 uut õpe­ta­jat – kuns­tiõ­pe­ta­ja Sas­kia Jär­ve, füü­si­kaõ­pe­ta­ja Vil­jar Laa­si, ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Mee­li­ka Mäeorg ning ees­ti kee­le ja ini­me­se­­õpe­tu­se õpe­ta­ja Liis Ta­gel, sot­siaal­pe­da­goo­gi­na töö­tab Mar­jan­ne Mänd­mets. Aru­kü­la va­bas wal­dorf­koo­lis alus­tas 1. klas­si õpe­ta­ja­na Kett­li Arand. Raasiku koolis on uus direktor Reelika Turi ja huvijuht Liisi Truumets.

Lok­sa güm­naa­siu­mis on 3 uut pe­da­goo­gi: ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja Lii­sa Hal­li­ka, kee­miaõ­pe­ta­ja Kris­tii­na Saks ja aja­looõ­pe­ta­ja Ma­riann Rik­ka ning ha­ri­dus­teh­no­loog Ta­tia­na Khokh­lo­va.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la prü­gi­veo­han­ge pi­ke­nes vaid­lus­tu­se tõt­tu
Järgmine artikkelJäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­ne – miks ja kellele