UR­VE REE­TAMM Pe­nin­gilt on Ees­ti ko­roo­na­meis­ter

1361

Lau­päe­val, 4. veeb­rua­ril toi­mu­sid Pär­nu­maal Sau­ga spor­di­saa­lis Ees­ti 2017. aas­ta nais- ja mees­paa­ri­de meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­nas.
Nais­test võit­sid meist­ri­tiit­li Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bi raud­va­ra, 64aas­ta­ne Ur­ve Ree­tamm koos pea­gi Pär­nu­maalt Keh­ra ko­roo­nak­lu­bis­se täien­du­seks tu­le­va He­le­na Tan­ni­ga. 7 voo­ru­ga ko­gu­sid nad 14 punk­ti, see­juu­res alis­ta­sid 3:0 mees­te ar­ves­tu­ses esi­ko­ha võit­nud se­ga­paa­ri And­rea Uus­tuln­di ja Ma­rek Le­pis­ti. Mees­te seas saa­vu­ta­sid pronks­me­da­li Lok­sa Ko­roo­na­män­guk­lu­bi Pu­rek­ka­ri män­gi­jad Tar­mo Laa­ne­la ja Rag­nar Pii­be­mann. Võit­jad tee­ni­sid 7 män­gu­ga 22 punk­ti, 2.-3. ko­ha mees­kon­nad 20 punk­ti. Sa­ma pal­ju punk­te sai ka 4. ko­ha mees­kond, Ur­mas Me­re­rand Sa­ku klu­bist Tirts ja Kau­po Helm-Ro­sin Keh­ra Ko­roo­nak­lu­bist.
Küm­me päe­va va­rem, 28. jaa­nua­ril Raa­si­ku rah­va­ma­jas toi­mu­nud Kal­ju Tii­gi XII mä­les­tus­võist­lu­sel jäi Pe­nin­gi Piia võist­kond vaid koe­fit­sien­di­ga al­la es­ma­kord­selt võit­jaks kroo­ni­tud Pär­nu Rin­gi I võist­kon­na­le. Mõ­le­mad lõ­pe­ta­sid võist­lu­se 42 punk­ti­ga. Eriau­hin­da­de ar­ves­tu­ses olid Pe­nin­gi män­gi­ja­test oma laual pa­ri­mad Too­mas Kink Pe­nin­gi Ur­ve võist­kon­nast, te­ma­ga võrd­selt punk­te ko­gu­nud Olav Ka­ru Pe­nin­gi Piia võist­kon­nast ning Pe­nin­gi Piia mees­paar Al­lan Traks- Olav Ka­ru.  Ül­dar­ves­tu­ses klu­bi­dest 3. ko­ha võit­nud Keh­ra Ko­roo­nak­lu­bi sai laua­või­du nais­te laual, kus teis­test oli pa­rem Iri­na Kolk.