UL­VE ja KAL­MER MÄRT­SO­NI­LE tee­ne­te­märk Ees­ti Maa Heaks

1385

Ree­del, 16. juu­nil an­dis maae­lu­mi­nis­ter Too­mas Tamm Vil­jan­dis Ees­ti Põl­lu­ma­jan­dus-Kau­ban­dus­ko­ja põl­lu­mees­te suur­ko­gus maae­lu 21 eden­da­ja­le üle au­mär­gi Ees­ti Maa Heaks. Au­mär­gi said ka Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­va Hin­nu Sea­farm OÜ oma­nik ja ju­ha­ta­ja Kal­mer Märt­son ning oma­nik ja ve­te­ri­naa­r­arst Ul­ve Märt­son. Au­märk an­tak­se sil­ma­paist­va­te tee­ne­te eest Ees­ti maae­lu ja põl­lu­ma­jan­du­se eden­da­mi­sel. Hin­nu sea­farm kuu­lus Kuu­sa­lu kol­hoo­si­le, Ul­ve ja Kal­mer Märt­son on far­mi juh­ti­nud ning aren­da­nud ala­tes põl­lu­ma­jan­dus­re­for­mist. Mõ­ni aas­ta ta­ga­si oli si­gu nen­de far­mis üle 12 000, prae­gu on 9500. Ul­ve Märt­son: „Emis­te arv on jää­nud sa­maks, kuid osad põr­sad müü­me 25-30ki­log­ram­mis­te­na ära, kõi­ki ei kas­va­ta enam suu­reks.“ Ul­ve Märt­son kuu­lub Ees­ti Tõu­si­ga­de Are­tu­sü­his­tu ja rii­gi­le kuu­lu­va ASi Ees­ti Põl­lu­ma­jan­dus­loo­ma­de Jõud­lus­kont­roll nõu­ko­gus­se, on aas­tast 2010 Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si ju­ha­tu­se lii­ge. Kal­mer Märt­son on Ees­ti Põl­lu­ma­jan­dus-Kau­ban­dus­ko­ja nõu­ko­gu lii­ge.