Tule­val aas­tal ra­ja­tak­se Keh­ra koo­liõue­le lin­na­väl­jak

842

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas, et Keh­ra güm­naa­siu­mi esi­se­le ala­le ra­ja­tak­se tu­le­val aas­tal koo­li lin­na­väl­jak. Val­la­va­nem Rii­vo Noo­re sõ­nul tõs­ta­ta­ti aas­ta al­gu­ses vo­li­ko­gus aru­tu­se all ol­nud koo­liõue-tee­ma ha­ri­dus­ko­mis­jo­nis taas üles ning ta te­gi vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku ot­sus­ta­da, kas lin­na­väl­jak ehi­ta­tak­se koo­li juur­de 2020. aas­tal või ei. Keh­ra kool tä­his­tab tu­le­val sü­gi­sel 170. sün­ni­päe­va: „Mi­na näen, et on reaal­ne lin­na­väl­jak sel­leks ajaks val­mis saa­da. Aga aeg lä­heb ja kui ta­ha­me jõu­da, on va­ja ha­ka­ta te­ge­ma et­te­val­mis­tus­tööd.“ Vo­li­ko­gu an­dis lin­na­väl­ja­ku ra­ja­mi­se­le heaks­kii­du, tee­hoiu­ka­vas vä­hen­da­ti järg­mi­se aas­ta in­ves­tee­rin­guid sel­le jaoks li­gi­kau­du 150 000 eu­ro võr­ra, kok­ku­hoid tu­leb Keh­ra tä­na­va­te ar­velt. Kolm aas­tat ta­ga­si kor­ral­das MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed idee­kon­kur­si koo­liõue ku­jun­da­mi­seks. Sel­le või­tis Kül­li Kroon. Kõi­ge ka­van­dis et­te­näh­tu el­lu­vii­mi­ne oleks hin­nan­gu­li­selt läi­nud maks­ma li­gi­kau­du 600 000 eu­rot, et saa­da hin­da oda­va­maks, on esialg­set ka­van­dit muu­de­tud.

Eelmine artikkelAru­kü­la las­teaia juur­dee­hi­tu­se pro­jekt val­mib veeb­rua­ris
Järgmine artikkelAni­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­se ja Kes­ke­ra­kon­na liik­med all­kir­jas­ta­sid koos­töö­lep­pe