Tu­le­kul La­he­maa me­re­kul­tuu­ri päe­vad

514

Kesk­kon­naa­met kor­ral­dab koos MTÜ­de­ga Ha­ra Sa­dam ja Ha­lu­laev Hiiuin­gel 8.-18. au­gus­ti­ni La­he­maa me­re­kul­tuu­ri päe­vad. Se­mi­na­ri­del rää­gi­tak­se lae­van­du­se aja­loost ja pur­je­lae­va­de ehi­ta­mi­sest, puu­paa­ti­dest ja nen­de res­tau­ree­ri­mi­sest. Se­mi­na­rid toi­mu­vad Ha­ras, Vii­nis­tul, Tal­lin­nas, Käs­mus, ka Toi­las ja Nar­vas. Ha­ra sa­da­mas rää­gi­tak­se Ju­min­da pool­saa­re lae­va­dest ja paa­ti­dest 10. au­gus­til, Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mis tu­leb Pä­ris­pea pool­saa­re lae­va­dest, paa­ti­dest ja kiir­kaat­ri­test jut­tu 12. au­gus­til. Kal­ja­sel Hiiuin­gel toi­mu­vad pur­je­ta­mis­kur­su­sed, laev lii­gub Hiiu­maa-Tal­linn-Sal­mis­tu-Ha­ra-Eis­ma-Toi­la-Vii­nis­tu-Tal­linn-Hiiu­maa. Hiiuin­gel jõuab Tal­lin­nast Sal­mis­tu ja Ha­ra sa­da­mas­se 9. au­gus­til ja Toi­last Vii­nis­tu­le 16. au­gus­til. Pur­je­ta­mis­kur­sus­tel osa­le­mi­ne on ta­su­li­ne, se­mi­na­ri­del ta­su­ta. Kesk­kon­naa­me­ti Põh­ja re­gioo­ni kul­tuu­ri­pä­ran­di spet­sia­list Ave Pau­lus: „Oo­ta­me La­he­maa rah­vast ja ka kau­ge­malt hu­vi­li­si. Ha­ra kü­las ehi­ta­ti 1922. aas­tal Ees­ti pur­je­lae­va­de uh­kus, nel­ja­mas­ti­li­ne Tor­mi­lind. Nüüd saab tul­la sõit­ma ka­he­mas­ti­li­se Hiiuing­li­ga.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la õpi­las­lii­ni­de ve­da­ja­te rii­gi­han­ge – kaks lii­ni se­ni tee­nin­da­ja­ta
Järgmine artikkelKesk­kon­na­sääst­li­kest va­li­ku­test