Toi­du­pa­kid koo­liõ­pi­las­te­le

940
Koolitoidu pakid Kuusalus. Foto Anu Kirsman

Vas­ta­valt ha­ri­dusmi­nistee­riu­mi et­te­pa­ne­ku­le komp­lek­tee­ri­vad ja jao­ta­vad oma­va­lit­su­sed õpi­las­te ta­su­ta koo­li­lõu­na asemel toi­du­pak­ke. Ani­ja val­las jagatakse toidupakke üle nädala, seekord kolmandat korda. Pakisaajaid oli esimalt 100, nüüd 210. Soovijail tuleb teatada valla sotsiaaltöötajatele. Pakid viiakse koju, üle antakse kontaktivabalt. Paki väärtus oli esimesel korral 40 eurot, sel nädalal 20 eurot – arvestatakse koolitoiduks eraldatud summat. Kuu­sa­lu val­las ja­ga­tak­se koo­li­lõu­na toi­du­pak­ke õpi­las­te­le kord nä­da­las, saa­vad need, kes on eel­ne­valt re­gist­ree­ru­nud. Sel nä­da­lal toi­mub ja­ga­mi­ne viien­dat kor­da. Kok­ku on Kuu­sa­lu val­las vä­he­malt ühe kor­ra saa­nud koo­li­toi­du pa­ki 561 õpi­last. Kor­ra­ga an­tak­se ka­he nä­da­la toi­duk­raam, iga kor­ra­ga on juur­de tul­nud uu­si soo­vi­jaid. Toi­du­pa­ki saab kät­te Kol­ga koo­list, Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­list või Kiius val­la­ma­jast, lap­se­va­ne­ma­te­le an­tak­se tea­da jä­re­le­tu­le­ku aeg. Ühe toidupaki hind on nii Kuusalu vallas kui Loksa linnas 15 eurot. Lok­sa koo­lis õp­pi­vad Kuu­sa­lu val­la lap­sed saa­vad koo­li­toi­du oma koo­li kau­du. Loksa koolis on õpilasi 277, loobujaid on üksikuid. Lok­sa koo­li õpi­las­te­le viiak­se toi­du­pa­kid ko­ju üle nädala. Raa­si­ku val­las jagavad valla haridus- ja sotsiaalosakonna töötajad koolitoidu pakke neljandat korda. Esialgu oli saajaid 41, nüüd 85. Neist koolilapsi on 70, paki võivad saada ka lasteaiaealiste lastega pered. Ühe paki maksumus on 13-15 eurot. Soovijail tuleb esitada vallavalitsusele avaldus.

Eelmine artikkelValk­la Ko­du su­le­tak­se
Järgmine artikkelAru­kü­la koo­li õpe­ta­jad te­gid ko­du­õp­pe ajal lus­ta­kad muu­si­ka­vi­deod