Aru­kü­la koo­li õpe­ta­jad te­gid ko­du­õp­pe ajal lus­ta­kad muu­si­ka­vi­deod

1126
Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpe­ta­jad IVI­KA JE­GIS ja CRIS­TI­NA KAS­KA (üle­val) ning MA­RI MÖLS ja KA­RIN AAN­JA tei­ses ühi­ses muu­si­ka­vi­deos „Õp­pi­da või mit­te õp­pi­da“.

Aru­kü­la õpe­ta­jad pa­nid põ­hi­koo­li ko­du­le­he­le ja Fa­ce­boo­ki vi­deo­sil­la kau­du sal­ves­ta­tud kaks muu­si­ka­vi­deot.

Nal­ja­päe­val, 1. ap­ril­lil pos­ti­ta­ti in­ter­ne­ti­kesk­kon­da You­tu­be lus­ta­kas laul „Ko­roo­na pro­jekt“, mil­le viis on võe­tud lau­lust „Met­sa läk­sid sa ja met­sa läk­sin ma“, sõ­na­de au­to­rid ja esi­ta­jad on Aru­kü­la põ­hi­koo­li ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Ivi­ka Je­gi­se, kee­mia ja bio­loo­gia õpe­ta­ja Cris­ti­na Kas­ka, hu­vi­juht Ma­ri Möl­si ja ema­kee­leõ­pe­ta­ja Ka­rin Aan­ja. Nen­de ühis­loo­min­gu­na loo­dud tekst kõ­ne­leb sel­lest, kui­das ko­roo­na­vii­rus jõu­dis Ees­tis­se ning sel­le tõt­tu is­tub ka Aru­kü­la rah­vas ko­dus ning oo­tab su­ve, et elu oleks taas nor­maal­ne.

Hu­vi­juht Ma­ri Möls rää­kis, et dis­tant­sõp­pe tõt­tu suht­le­sid õpe­ta­jad oma­va­hel esial­gu e-kir­ja­de va­hen­du­sel, vest­le­sid mu­re­dest-rõõ­mu­dest, aru­ta­sid, kui kaua võib erio­lu­kord veel kes­ta ja kui­das jät­ka­ta dis­tant­sõp­pe ajal hu­vi­töö­ga: „Üks meist kir­ju­tas mi­da­gi, tei­ne vas­tas, kui­da­gi hak­ka­sid tek­ki­ma rii­mid. Oo­ta­ma­tult olid meil ole­mas lau­lu sõ­nad ning te­gi­me nen­de põh­jal Zoo­mi vee­bi­kesk­kon­na kau­du vi­deo. See käis nii, et oli­me igaüks oma ko­dus ar­vu­ti ees, võt­si­me kät­te lau­lu­sõ­na­de­ga kok­ku so­bi­vaid va­hen­deid ja laul­si­me. Paar kor­da te­gi­me lä­bi, sel­le põh­jal mon­tee­ris Cris­ti­na vi­deo kok­ku.“

Ku­na 1. ap­ril­lil pi­di koo­lis ole­ma lau­lu­võist­lus, et sel­gi­ta­da, kes pää­se­vad võist­le­ma val­la las­te lau­lu­võist­lu­se­le, ot­sus­ta­ti vi­deo­ga kõi­ki nal­ja­kuu pu­hul ter­vi­ta­da ja pan­di see üles in­ter­net­ti. Esial­gu ja­ga­sid õpe­ta­jad se­da Fa­ce­boo­kis oma aja­joon­el, siis ja­ga­ti ka e-koo­lis ja lae­ti Aru­kü­la koo­li ko­du­le­he­le. Kui õpe­ta­jad mär­ka­sid Del­fi por­taa­li Nais­te­ka le­hel Kärd­la koo­li­pe­re kok­ku­pan­dud ko­roo­na­tee­ma­list muu­si­ka­pa­la, saa­de­ti ka en­da lo­ri­lu­gu sin­na. Käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­vaks oli vi­deod You­tu­be´is vaa­da­tud li­gi 2100 kor­da.

Ma­ri Möls üt­les, et vi­deo­le saa­di pä­ris pal­ju ta­ga­si­si­det oma sõp­ra­delt-tut­ta­va­telt, kol­lee­gi­delt, õpi­las­telt ja lap­se­va­ne­ma­telt. Vas­tu­ka­jast in­nus­ta­tu­na ot­sus­ta­sid õpe­ta­jad te­ha ka tei­se vi­deo „Õp­pi­da või mit­te õp­pi­da“, mil­le­ga soo­vi­ti õpi­la­si en­ne koo­li­va­heae­ga in­nus­ta­da veel vei­di pin­gu­ta­ma, et koo­li­tööd saaks õi­geaeg­selt teh­tud ega oleks oh­tu jää­da su­ve­töö­le. Viis on lae­na­tud lau­lult „Sul­le kõik nüüd üt­len“. Esi­me­se viie päe­va­ga kli­ka­ti vi­deot You­tu­be´is 880 kor­da.

„Idee tu­li Cris­ti­na Kas­kalt, lau­lab algk­las­siõ­pe­ta­ja An­ne­li Raud­lam. Kui esi­me­ne oli täies­ti lo­ri­laul, siis nüüd kaa­sa­si­me ka ühe vii­si­pi­da­ja. An­ne­li lau­lis, meie te­gi­me ko­du­des taas oma ti­lu-li­lu vi­deod,“ ju­tus­tas hu­vi­juht.

Vi­deo te­ge­mi­ses osa­le­sid veel 6. klas­si tüd­ru­kud Ca­ro­la Kink Tõn­ne, Elii­se Tam­me­soo ja Eli­sa­beth En­no, kes on ka vi­deos ko­duõp­pel õpi­las­te rol­lis. Vi­deos näeb ekraanil kor­raga peaae­gu kõi­ki Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpe­ta­jaid: „Meil on igal tei­si­päe­val õpe­ta­ja­te­ga vi­deo­koo­s­olek. Ühe koo­so­le­ku lõ­pus rää­ki­sin, et tee­me uut vi­deot ja pa­lu­sin neil, kes on sal­ves­ta­mi­se­ga nõus, küm­me se­kun­dit leh­vi­ta­da. Ena­mus kiit­sid, et tee­me äge­dat as­ja ning lõid kaa­sa.“

Ma­ri Möls kin­ni­tas, et plaa­ni­tud on ka kol­man­da vi­deo te­ge­mist: „Ku­na koo­li ke­vad­kont­sert jääb tä­na­vu sa­mu­ti ära, siis ehk mõt­le­me sel­le ase­me­le mi­da­gi. Täis­pik­ka kont­ser­ti ilm­selt mit­te, aga mõ­ne lau­lu või luu­le­tu­se tee­me ik­ka. See on ka mei­le en­da­le ko­dus töö­ta­mi­se ajaks hea va­hel­dus.“

Pä­rast esi­me­se vi­deo aval­da­mist kut­su­sid õpe­ta­jad oma koo­li õpi­la­si üles, et teh­ku ka ise mi­da­gi sar­nast, kas või luu­le­ta­gu, kui laul­da ei soo­vi, se­ni po­le kee­gi üles­kut­se­le rea­gee­ri­nud: „Neil on seo­ses uue olu­kor­ra­ga ol­nud kind­las­ti suur koor­mus ja te­ge­mi­si nii­gi pal­ju, aga kut­su­me nüüd ik­ka, et ehk soo­vib mõ­ni laps koo­li ke­vad­kont­ser­di raa­mes ko­dus esi­ne­da.“

Eelmine artikkelToi­du­pa­kid koo­liõ­pi­las­te­le
Järgmine artikkelSõnumitoojas 22. aprillil