Tasu­ta bus­si­sõi­du käi­vi­ta­mi­ne tõi Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se­le pal­ju te­le­fo­ni­kõ­ne­sid

1517
HOLi juhatuse esimees, Raasiku vallavanem ANDRE SEPP, tegevdirektor JOEL JESSE ja Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse juhatuse esimees ANDRUS UMBOJA.

Ala­tes 1. juu­list saa­vad maa­kon­na ava­li­kel lii­ni­del ta­su­ta sõi­ta ku­ni 19aas­ta­sed rei­si­jad ja alates 63. eluaas­ta­st, üle­jää­nu­te­le sõi­du­pi­le­ti hind ei muu­tu, oda­va­maks läks Harjumaa kuu­pi­let.

Püha­päe­vast, 1. juu­list keh­tib Har­ju­maal null­pi­let ehk ta­su­ta sõit ku­ni 19aas­tas­te­le ning rei­si­ja­te­le ala­tes 63. eluaas­tast. 20-62aas­tas­te­le keh­ti­vad se­ni­sed pi­le­ti­hin­nad. Sa­ma­moo­di ot­sus­ta­sid Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­dikes­ku­se al­la kuu­lu­vad Lää­ne-Vi­ru­maa ja Rap­la­maa. Pär­nu­maal sõl­tu­vad Pär­nu lin­na bus­si­lii­ni­de hin­nad ja soo­dus­tu­sed sel­lest, kas sõit­ja elab rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­te jär­gi maakonnas. Üle­jää­nud 11 maa­kon­nas keh­tib ta­su­ta ühist­rans­port maa­kon­na ava­li­kel lii­ni­del kõi­gi­le rei­si­ja­te­le. Har­ju­maalt ko­gu­nes aas­tas MTÜ­le Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus 3,4 mil­jo­nit eu­rot, sel­le sum­ma mak­sab edas­pi­di kin­ni riik.

Ühist­rans­por­di­kes­ku­sed saa­vad rii­gilt ra­ha igal ju­hul, ka need maa­kon­nad, kus pi­le­ti­tu­lu ko­gu­mi­ne jät­kub. Pi­le­ti­tu­lu võib ka­su­ta­da vaid lii­ni­võr­gu uuen­da­mi­seks ja kor­ras­ta­mi­seks, sel­le ra­ha eest saab näi­teks üm­ber ehi­ta­da bus­si­pea­tu­si, te­ha bus­si­de­le pa­re­maid koh­ti üm­ber pöö­ra­mi­seks, soe­ta­da uut tark­va­ra, tab­loo­sid või val­gus­tust pea­tus­tes­se. Toe­tust ei to­hi ka­su­ta­da uu­te bus­si­lii­ni­de loo­mi­seks, mil­leks on rii­gil plaa­nis lä­hia­jal ja­ga­da täien­da­valt 3,5 mil­jo­nit eu­rot, kuid see sum­ma on mõel­dud ko­gu Ees­ti­le. Kui pal­ju sealt on Har­ju­maa osa, ühist­rans­por­di­kes­kus veel ei tea.

MTÜ Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus te­gev­juht Vel­lo Jõ­gi­soo kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kui­gi on veel pal­ju kü­si­mu­si ja se­ga­dust, on ta­su­ta ühist­rans­port edu­kalt käi­vi­tu­nud: „Na­gu ik­ka muu­da­tus­te ja uu­te olu­kor­da­de pu­hul, te­kib rei­si­ja­tel pal­ju kü­si­mu­si, ka mei­le he­lis­ta­tak­se ja kir­ju­ta­tak­se pal­ju, püüa­me kõi­ki jõu­du­möö­da ai­da­ta. Ül­di­selt võib öel­da, et kõik tõr­ked ja ta­kis­tu­sed on üle­ta­ta­vad ning ta­su­ta sõit toi­mib.”

Maar­du et­te­pa­nek ei leid­nud Har­jus toe­tust
Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ju­ha­tus aru­tas ta­su­ta ühist­rans­por­ti 9. mail, kui ot­sus­tas, et ei toe­ta ta­su­ta ühist­rans­por­ti täies ma­hus, vaid va­nu­seg­ru­pi­ti. Lii­du vo­li­ko­gu tu­li uues­ti kok­ku kol­ma­päe­val, 20. juu­nil Maar­du lin­na kut­sel. Maar­du linn soo­vis 11 maa­kon­na ees­ku­jul ka Har­ju­maal täie­li­kult ta­su­ta ühist­rans­por­di keh­tes­ta­mist.

Maar­du linnapea Vladimir Arhipov üt­les, et jär­gi­da tu­leks võrd­se koht­le­mi­se print­sii­pe, ku­na ka­su­ta­tak­se rii­gi ee­lar­vest tu­le­vat ra­ha: „Kui 15 maa­kon­nast 11 on ot­sus­ta­nud min­na ava­li­kel lii­ni­del ta­su­ta trans­por­di­le üle, on loo­gi­li­ne ja oo­tus­pä­ra­ne, et se­da teeb ka Ees­ti suu­rim maa­kond Har­ju­maa. Väi­ted, et nii­gi puu­dub hea lii­niü­hen­dus, on õi­ged. Ta­su­ta ühist­rans­port lii­ni­ühen­du­se pa­ran­da­mist aga ei se­ga. Maar­du ja mit­me­te teis­te oma­va­lit­sus­te ela­ni­kud on ju­ba hää­le­ta­nud niiöel­da jal­ga­de­ga, kir­ju­ta­nud end sis­se Tal­lin­nas­se, kus on ta­su­ta ühis­trans­port.”

Jõe­läht­me val­la­va­nem And­rus Um­bo­ja, kes on Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se juhatuse esimees, rää­kis, et Har­ju­maal on olu­kord kee­ru­li­ne, ku­na 40 prot­sen­ti rei­si­ja­test sõi­da­vad kom­merts­lii­ni­de­ga, mis ta­su­ta ühist­rans­por­di al­la ei kuu­lu: „Te­kiks vä­ga eba­võrd­ne olu­kord, kus osa ela­nik­ke saaks ha­ka­ta ta­su­ta sõit­ma, kuid ron­gi­de või kom­merts­bus­si­de­ga sõit­jad pea­vad sõi­du eest en­di­selt ta­su­ma. Leia­me, et mõist­lik on keh­tes­ta­da ta­su­ta ühist­rans­port osa­li­selt, hin­na­tund­li­ku­ma­te­le grup­pi­de­le ehk lastele ja ea­katele.”

01_ST_0307Ta li­sas, et Põh­ja-Ees­ti ühis­trans­por­di­kes­kus uu­ris mi­nist­rilt, kas ta­su­ta sõi­tu saaks või­mal­da­da kõi­ki­des ühist­rans­por­di­va­hen­di­tes, kuid sai vas­tu­se, et see po­le reaal­ne. Ai­nult Har­ju­maal ku­luks 5 mil­jo­nit eu­rot, et viia kom­merts­lii­nid üle ava­li­keks lii­ni­deks.

HO­Li vo­li­ko­gu hää­le­tas Maar­du et­te­pa­ne­kut min­na Har­ju­maal ava­li­kel bus­si­lii­ni­del üle täie­li­kult ta­su­ta trans­por­di­le. Et­te­pa­ne­ku vas­tu olid 19, poolt 5 lii­get, üks jäi era­poo­le­tuks.

Ta­su­ta sõi­duks tu­leb isi­kus­ta­da ro­he­li­ne kaart
Ta­su­ta sõi­du re­gist­ree­ri­mi­seks peab rei­si­jal ole­ma ro­he­li­ne kon­tak­ti­va­ba kiip­kaart, mis tu­leb in­ter­ne­tis ta­su­ta või müü­gi­punk­tis li­sa­ta­su eest isi­kus­ta­da ehk si­du­da isi­ku­koo­di abil oma and­me­te­ga. Sõit­ja, kel­le va­nus jääb ta­su­ta sõi­duõi­gu­se va­he­mik­ku, peab va­li­dee­ri­ma bus­si si­se­ne­des oma kaar­di se­da oran­ži va­li­daa­to­ri ees vii­ba­tes. Kui rei­si­jal on õi­gus ta­su­ta sõi­du­le, tu­vas­tab süs­teem sel­le ning müüb rei­si­ja­le null­pi­le­ti. Ro­he­list kaar­ti saab os­ta post­kon­to­ritest, kios­ki­test ning bus­si­juh­ti­delt. Ta­su­ta sõi­duõi­gus Har­ju­maal ei sõl­tu rah­vas­ti­ku­järg­sest elu­ko­hast, vaid ai­nult va­nu­sest.

Juu­list muu­tu­sid sood­sa­maks Harju kuu­kaar­did – vas­ta­valt tsoo­ni­de ar­vu­le 13,5 eu­rost esi­me­ses tsoo­nis ku­ni 55 eu­ro­ni viien­das tsoo­nis. Va­rem kor­ru­ta­ti kuu­pi­le­ti hin­na ar­vu­ta­mi­seks ük­sik­pi­le­ti hind 20, nüüd 15 sõi­du­kor­ra­ga. Tallinna ja Harjumaa ühiste kuukaartide hind ei muutunud. Selle hinna muutmiseks on Vello Jõgisoo sõnul vaja nõusolekut ka Tallinna volikogult.

Lok­sa-Tal­lin­na kiir­bus­si plaan en­di­selt jõus
Kui­das täp­se­malt hak­ka­vad muu­da­tu­sed Har­ju­ lii­ni­võr­ku ku­jun­da­ma, veel ei tea. Esial­gu keh­ti­vad uued hin­nad aas­ta lõ­pu­ni.

Tä­na­vu aas­ta al­gu­ses sai Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus pöör­du­mi­se, ku­hu on and­nud all­kir­ja üle 200 bus­si­sõit­ja, kes soo­vi­sid, et osa­li­selt muu­de­taks lii­ni­de 152 ja 155 mars­ruu­te, jät­tes väl­ja Kuu­sa­lu kes­ku­se pea­tu­sed, lii­nil 155 ka Kiiu mõi­sa pea­tus, ja taas­ta­da mõ­le­mal lii­nil Kuu­sa­lu ja Kiiu pea­tu­sed via­duk­ti­delt ma­ha­sõi­tu­de juu­res. Kok­ku puu­du­taks muu­da­tus 18 lii­ni. Et­te­pa­ne­kut toe­tab Loksa linnavalitsus.

Vel­lo Jõ­gi­soo sõ­nas, et Lok­sa-Tal­lin­na kiir­bus­si plaan on jõus, mil­lal sel­le loo­mi­ne teoks saab, po­le veel tea­da: „Plaa­ni­ga lä­he­me eda­si, kui on sel­gu­nud koh­tu­la­hend. Han­ked võit­nud ve­da­jad käi­vad prae­gu ühist­rans­por­di­kes­kus­te­ga ko­hut. Kui tu­le­mus sel­ge, saa­me eda­si te­gut­se­da.”

 

Eelmine artikkelSpordiuudis
Järgmine artikkelEndisele vallasekretärile MAI­RE LIN­GI­LE Kuu­sa­lu val­la au­märk