Täna­vu saab Ani­ja val­las mus­ta kat­te li­gi 15 ki­lo­meet­rit teid

559

Tee­de ja tä­na­va­te re­mon­te on pla­nee­ri­tud roh­kem kui 440 000 eu­ro eest.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas jaa­nua­riis­tun­gil tee­hoiu­ka­va aas­ta­teks 2019-2021. Tä­na­vu on ka­vas val­las teid ehi­ta­da-re­mon­ti­da 443 600, tu­le­val aas­tal 295 360 ja üle­järg­mi­sel aas­tal 255 940 eu­ro eest. Mus­ta kat­te saab tä­na­vu 14,8, järg­mi­sel aas­tal 7,1 ning üle­järg­mi­sel aas­tal 9,8 ki­lo­meet­rit teid. Abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor mär­kis, et tee­hoiu­ka­va vaa­da­tak­se igal aas­tal uues­ti üle, va­ja­du­sel te­hak­se muu­da­tu­si.

Sel aas­tal saa­vad uue as­fal­di Aeg­vii­dus Tam­me, Pär­na ja Kas­ta­ni tä­nav ning möö­du­nud aas­tal ra­ha­puu­du­sel te­ge­ma­ta jää­nud Keh­ra raa­ma­tu­ko­gu ja Vel­ko AV kon­to­ri sis­se­sõi­du­tee. Aeg­vii­du kol­me tä­na­va as­fal­tee­ri­mi­seks on kok­ku ka­van­da­tud 81 000 eu­rot, Keh­ras uue as­fal­di pa­ne­mi­seks 22 000 eu­rot.

Kruu­sa­tee­de mus­ta kat­te al­la vii­mi­seks ehk ka­he­kord­seks eel­puis­te­ga pin­da­mi­seks ning sel­le et­te­val­mis­tus­töö­deks on pla­nee­ri­tud tä­na­vu kok­ku 340 600 eu­rot. Pi­ki­mad lõi­gud on 4 ki­lo­meet­rit Part­saa­re kü­la­teed ja 3,4 ki­lo­meet­rit Pik­va-Ara­va teest. Ta­ris­tus­pet­sia­list Mar­gus Mo­lok üt­les, et Pik­va-Ara­va teel jät­ka­tak­se pin­da­mi­se­ga sealt, kus eel­mi­sel aas­tal lõ­pe­ta­ti, li­saks saa­vad seal ­kan­dis mus­ta kat­te ka Uuea­ru, Uue­aru-Ara­va ja Ol­li­mäe tee.

Veel saa­vad käe­so­le­val aas­tal kruu­sa­tee­dest mus­ta kat­te 1,6 ki­lo­meet­rit Loo­kü­la teest ja 1,5 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne lõik Kau­nis­saa­re teest.

„Kau­nis­saa­re kül­la viib kor­ra­lik kruu­sa­tee, mil­lel on vä­ga pal­ju ka­su­ta­jaid, see­tõt­tu on mõist­lik see tee pin­na­ta. Loo­kü­la tee saab mus­ta kat­te ku­ni Äm­ma­pa­ju ta­lu teeot­sa­ni. Pin­da­me sel­le, ku­na igal aas­tal on tul­nud seal te­ha tol­mu­tõr­jet ja ve­da­da pea­le pal­ju ma­ter­ja­li, et saaks höö­vel­da­da. Tee on üle ka­he ki­lo­meet­ri pikk, kuid ter­vi­ku­na se­da pin­na­ta tä­na­vu ei saa, ra­ha ei jät­ku,“ sel­gi­tas ta­ris­tus­pet­sia­list.

Mi­tu aas­tat tee­hoiu­ka­vas ol­nud, kuid se­ni te­ge­ma­ta jää­nud Keh­ra noor­te­kes­ku­se ümb­ru­se as­fal­tee­ri­mi­ne jäi prae­gu tee­hoiu­ka­vast üld­se väl­ja. Mul­lu oli sel­leks ka­van­da­tud 50 000 eu­rot, kuid han­ke­ga sel­gus, et nel­jas ko­has ka­van­da­tud as­fal­tee­ri­mis­tööd lä­he­vad ar­va­tust tun­du­valt kal­li­maks ning Kreutz­wal­di tä­nav 2 ümb­rus oli üks ka­hest pla­nee­ri­tud ko­hast, mis jäi see­tõt­tu te­ge­ma­ta. Tä­na­vu plaanib val­la­va­lit­sus sel­le­le ku­lu­ta­da 140 000 eu­rot, kuid töö jäe­ti aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul tee­hoiu­ka­vast ning tä­na­vu­sest val­laee­lar­vest esial­gu väl­ja.

„Kõik muud tee­re­mon­did, mi­da sel­lel aas­tal soo­vi­si­me, saa­me ära te­ha, li­saks ka­van­da­me ta­va­pä­rast tee­hool­dust,“ lau­sus Mar­gus Mo­lok.

Eelmine artikkelVo­li­ko­gu tõs­tis Raa­si­ku val­la­va­ne­ma pal­ka
Järgmine artikkelSTE­FAN LOO­TUS avas hooa­ja Ees­ti MV pronks­me­da­li­ga