Taa­se­lus­ta­tud Lii­va Laat oli rah­va­roh­ke

788
Lii­va laa­da pea­kor­ral­da­ja JAN­NO LAEN­DE ja päe­va­juht EMIL RU­TI­KU. Foto Sven-Olav Paavel

„Ära pood­le hü­per­mar­ke­ti­tes, vaid tu­le tee se­da mee­leo­lu­kalt, tar­galt ja ter­vis­li­kult just Ka­ha­las toi­mu­val laa­dal!“ kut­su­ti rah­vast Fa­ce­boo­ki kau­du pü­ha­päe­val, 6. ok­toob­ril toi­mu­nud Lii­va laa­da­le, mil­le­ga taa­sae­lus­ta­ti ku­na­gi­ne Ka­ha­la-Lii­va laa­ta­de tra­dit­sioon.

Pea­kor­ral­da­ja, Ka­ha­la ela­nik Jan­no Laen­de üt­leb, et jäi laa­da­ga ra­hu­le: „Üle­tas igat­pi­di oo­tu­si, ei jul­ge­nud prog­noo­si­da, et tu­leb nii pal­ju müü­jaid – kok­ku 62. Kau­bel­di talutoodete, aia­saa­dus­te, hoi­dis­te ja kä­si­töö­ga. Meil ve­das il­ma­ga. Pü­ha­päev oli laa­da jaoks so­biv, ise­gi päi­ke tu­li va­he­peal väl­ja. Usun, et kü­la­rah­vas jäi ra­hu­le ja ka need, kes kaht­le­sid, kas vas­tu tal­ve ta­sub laa­ta pi­da­da, nä­gid, et saab küll. Esi­me­se laa­da koh­ta läks vä­ga häs­ti.“

Ta tõ­deb, et laa­da­li­si ei loen­da­tud, kuid rah­vast oli pal­ju. Ko­he laa­da al­gu­ses kel­la 11 pai­ku sai park­la plats au­to­sid täis, pi­de­valt tul­di ja min­di, kaup­le­mi­ne-ost­mi­ne käis li­gi ne­li tun­di: „Staa­ži­kad ­müü­jad kiit­sid, et müü­sid Lii­va laa­dal roh­kem kui mõ­nel suu­re­mal. Ka kä­si­töö­mööb­lit os­te­ti, meis­ter rää­kis, et osa­les Kuu­sa­lu laa­dal kolm aas­tat ta­ga­si, hil­ju­ti võe­ti Kuu­sa­lust ühen­dust, et nüüd ma­ja val­mis ja soo­vi­tak­se ko­gu möö­bel te­malt. See­ga mit­te ai­nult lä­bi­müük, ka suht­le­mi­ne ja kon­tak­ti­de va­he­ta­mi­ne on olu­li­ne.“

Ku­na­gi­sed kuul­sad Lii­va laa­dad toi­mu­sid Ka­ha­la-Lii­val möö­du­nud sa­jan­di esi­me­ses poo­les kaks kor­da aas­tas, ke­va­del ja sü­gi­sel. Ke­va­del müü­di noor­loo­mi ning sü­gi­sel neid loo­mi, ke­da ei ta­he­tud üle tal­ve pi­da­da, ja aia­saa­du­si. Jan­no Laen­de sõ­nul olid kõik, kel­le­ga taa­se­lus­ta­tud Lii­va laa­dal rää­kis, se­da meelt, et laa­da­ga tu­leks jät­ka­ta. Ta li­sab, et is­tu­ta­sid koos Ka­ha­la kü­la­va­ne­ma Vei­ko Ku­re­ga tam­me­puu Põl­lu-Roo­bu ta­lu maal asu­nud laa­dap­lat­si Va­na-Nar­va maan­tee pool­ses­se kül­ge. Edas­pi­di võiks igal laa­da­päe­val pan­na tee äär­de uue tam­me kas­va­ma ja nii ku­ni Ka­ha­la ku­na­gi­se pos­ti­jaa­ma­ni – saaks tu­le­vas­te põl­ve­de jaoks uh­ke al­lee.

Kor­ral­da­ja sõ­nul ku­ju­nes edu­kaks ka nun­nu­kon­kurss, ku­hu esi­ta­ti paar­küm­mend suurt või ise­moo­di ku­ju­ga aia­saa­dust. Kõi­ge veid­ra­ma aia­saa­du­se ka­te­goo­rias sai esi­ko­ha pe­re­kond Hirvo Hirvli kü­last too­dud por­gan­did, mil­le­le pe­re­rah­vas an­dis ni­me „Kal­lis­tav pe­re­kond Por­gan­did“. Suu­ri­ma por­gan­di au­hin­na sai So­fia Ru­ti­ku Uu­rist – tema toodud lillat värvi porgandi pikkus oli 29,9 cm. Kõi­ge ras­ke­ma kar­tu­li au­hind läks Pille ja Alar Luigele Loksa külast – kaalus 697 grammi. Kõi­ge suu­re­ma kõr­vit­sa oli kas­va­ta­nud perekond Randlaht Uuri külast – ümbermõõt 1,68 cm. Võit­jad said au­hin­naks di­sai­ni­tud klaas­mu­na, mil­lel kuu­päev ja laa­da­koht Ka­ha­la-Lii­va.

Jan­no Laen­de al­ga­tas aas­taid ta­ga­si koos sõp­ra­de­ga Kuu­sa­lu val­la me­re­päe­va­de tra­dit­sioo­ni. Mul­lu teh­ti al­gust Ka­ha­la jär­ve Jää­ka kor­ral­da­mi­se­ga märt­si al­gu­ses. Nüüd on al­ga­ta­nud uue üle­val­la­li­se et­te­võt­mi­se, miks se­da teeb?

Ta vas­tas, et lap­sest saa­dik on meel­di­nud or­ga­ni­see­ri­da: „Töö­tan Tal­lin­ki rei­si­lae­va Sil­ja Eu­ro­pa va­nem­tüü­ri­me­he­na, kaks nä­da­lat olen me­rel ja vaa­tan kap­te­ni­sil­lal ak­nast väl­ja. Kui va­he­peal ko­dus olen, ta­han ol­la sot­siaal­ne, pal­ju su­hel­da.“

Tä­nu pea­kor­ral­da­ja ak­tiiv­su­se­le oli laa­da­lo­te­riil hul­ga­nis­ti au­hin­du, mil­le pa­nid väl­ja fir­mad, ka iga müü­ja li­sas mi­da­gi au­hin­na­kot­ti.