TA­NEL PAA­BO kait­ses Põh­ja­maa­de meist­ri­tiit­lit

1236

Lau­päe­val, 9. ap­ril­lil toi­mu­sid Tal­lin­na spor­di­hal­lis Põh­ja­maa­de meist­ri­võist­lu­sed ka­ra­tes, kus osa­le­sid 278 sport­last. Pea­le eest­las­te olid ko­hal ka Soo­me, Taa­ni, Is­lan­di, Lä­ti, Lee­du, Nor­ra ja Root­si ka­ra­te­kad.
Ees­ti 31 sport­la­se seas võist­les taas ka Kuu­sa­lu ka­ra­te­ka, 20aas­ta­ne Ta­nel Paa­bo. Ta alis­tas üle 84 kg kaa­lu­va­te mees­te ku­mi­tes ain­sat­ki punk­ti loo­vu­ta­ma­ta kõik oma vas­ta­sed ning tu­li teist aas­tat jär­jest Põh­ja­maa­de meist­riks. Mees­kond­li­kus ku­mi­tes, saa­vu­tas Ees­ti 6liik­me­li­ne võist­kond, ku­hu kuu­lus ka Ta­nel Paa­bo, Taa­ni jä­rel hõ­be­me­da­li.
Ka­det­ti­de kaa­lu­ka­te­goo­rias ku­ni 63 kg sai Kaur Taal Kuu­sa­lu val­last 2. ko­ha, nais­te ka­tas oli es­ma­kord­selt täis­kas­va­nu­te võist­lusk­las­sis kaa­sa tei­nud Kad­ri Us­tav viies.
Ees­ti ka­ra­te­kad võit­sid Põh­ja­maa­de meist­ri­võist­lus­tel kok­ku 20 me­da­lit – 2 kul­da, 7 hõ­be­dat ja 11 pronk­si. Ta­nel Paa­bo kõr­val tõi Ees­ti­le tei­se kuld­me­da­li Pa­vel Ar­ta­mo­nov, kes võist­les ke­ha­kaa­lus ku­ni 75 kg.

Eelmine artikkelSIRK­KA PINT­MAN­NI Va­ga Aed on Aju­ja­hi saa­tes
Järgmine artikkelENN KIRS­MAN: „Lok­sa ja Kuu­sa­lu tul­nuks sund­lii­ta pal­ju va­rem.“