Lok­sa spor­di­hoo­ne saab värs­ke vä­li­sil­me

419
Lok­sa spor­di­hoo­ne fas­saa­di ku­jun­dus pal­li­me­he ja pal­li­ga koo­li si­seõue poolt vaa­tes.

Lok­sa spor­di­hoo­ne sein­te­le maa­li­tak­se pal­li­män­gi­jad. 

Kaks nä­da­lat ta­ga­si al­gas Lok­sa spor­di­hoo­ne fas­saa­di uuen­da­mi­ne, mi­da viib lä­bi ehi­tus­han­ke kon­kur­si võit­nud Lok­sa Ehi­tus. Spor­di­hoo­ne fas­saa­di vä­li­sil­me ku­jun­das Lok­sa lin­naar­hi­tekt-ehi­tus­nõu­nik Alek­san­der Sko­li­mows­ki, kel­le sõ­nul nõud­sid ma­ja vä­lis­sei­nad soo­jus­ta­mist ja värs­ket nä­gu, si­se­ruu­me re­mon­di­ti ju­ba möö­du­nud sü­gi­sel.

Alek­san­der Sko­li­mows­ki rää­kis, et ot­sis spor­di­hoo­ne esi­le­too­mi­seks lin­na­ruu­mis hu­vi­ta­va­mat la­hen­dust kui üks­nes sein­te kroh­vi­mi­ne ja vär­vi­mi­ne: „Liht­salt kroh­vi­mi­ne ja vär­vi­mi­ne tun­dus igav, mõt­le­sin, et sein­te­le võiks pan­na min­gid ku­jun­did.”

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si kor­ral­da­tud Vel­jo Tor­mi­se Vir­tuaal­kes­ku­se vi­suaal­se iden­ti­tee­di ku­jun­dus­kon­kurss oli äs­ja lõp­pe­nud ja kon­kur­si­le esi­ta­tud 63 töö hul­gast jäi Alek­san­der Sko­li­mows­ki­le meel­de idee­ka­vand, mil­lel olid kolm nii-öel­da kar­ga­jat ja ša­maa­nit­rumm. Ta kü­sis töö au­to­rilt, Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kult Man­gus Põll­maalt, kas võib te­ma idee­ka­van­dit ka­su­ta­da oma loo­me­töös, au­tor an­dis sel­leks loa: „Mu­gan­da­sin alg­va­rian­di ku­jun­deid. Pai­gu­ta­sin ku­jud eral­di spor­di­hoo­ne kol­me­le sei­na­le. „Kar­ga­ja­test” said pal­li­män­gi­jad ja ša­maa­nit­rum­mi asen­da­sin pu­na­se pal­li­ga.”

Fas­saa­di­de elav­da­mi­seks on pea­le sel­le iga sis­se­pää­su ko­ha­le ka­van­da­tud erk­pu­na­ne va­ri­ka­tus, mis pi­gem Lok­sa lin­naar­hi­tek­ti sõ­nul on pi­gem de­ko­ra­tiiv­ne kui ots­tar­be­kas ele­ment.

Sa­mu­ti oli Alek­san­der Sko­li­mows­ki sõ­nul täh­tis, et pro­jek­tee­ri­ja Kop­pe OÜ jäi te­ma ku­jun­du­se­ga nõus­se. Ta rää­kis, et po­si­tiiv­set ta­ga­si­si­det and­sid Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann ja Lok­sa Spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Ai­ve Mõt­tus. Vär­ner Loots­mann pi­das lin­naar­hi­tek­ti ot­sust spor­di­hoo­ne vä­lis­sei­nu elav­da­da heaks, vas­ta­sel ju­hul olek­sid fas­saa­did lin­na­pil­dis mõ­ju­nud hal­lilt ja kar­milt.

„Ku­ju­tan et­te, et kol­me suu­re ku­jun­di te­ge­mi­ne ma­ja sein­tel po­le ker­ge. Loo­dan, et Lok­sa Ehi­tus saab sel­le üle­san­de­ga hak­ka­ma,” sõ­nas Alek­san­der Sko­li­mows­ki.

Lok­sa Ehi­tu­se juht Pa­vel Kos­ja­kov üt­les, et ku­ju­de te­ge­mi­ne usal­da­tak­se Haap­sa­lus ela­va­le mo­nu­men­taal­maa­li kunst­ni­ku­le, kel­le kunst­ni­ku­ni­mi on Lex Zooz.

Kuus aas­tat Pe­ter­bu­ri töös­tus­kuns­ti aka­dee­mias õp­pi­nud Lex Zooz on alus­ta­nud pro­jek­ti­ga tut­vu­mist: „Sein­te ku­jun­da­mi­seks on lei­tud hu­vi­tav la­hen­dus. Jär­gin ar­hi­tek­ti et­te­pa­ne­kuid, te­ma on ku­jun­du­se loo­ja, mi­na olen sel­le pro­fes­sio­naal­ne täi­de­vii­ja. Al­gu­ses töö­tan es­kii­si­ga, kol­me ku­ju sein­te­le te­ge­mi­ne võ­tab ae­ga pool­teist ku­ni kaks nä­da­lat.”

Uuen­dus­töö­de käi­gus te­hak­se sein­te­le suur­te val­gus­täh­te­de­ga hoo­ne­te ni­me­tu­sed: Lok­sa Güm­naa­sium ja Spor­di­hoo­ne. Sel­le töö teos­tab JAA Di­sain.

Pa­vel Kos­ja­ko­vi sõ­nul peab Lok­sa spor­di­hoo­ne sein­te soo­jus­ta­mi­ne ole­ma lõ­pe­ta­tud 1. sep­temb­riks, uuen­dus­tööd ta­he­tak­se lõ­pe­ta­da ok­toob­ri kesk­pai­gaks, pa­ri­mal ju­hul sep­temb­ri kesk­pai­gaks, pal­ju ole­neb ka il­ma­dest. Iga päev on töö­pos­til kuus-seit­se ehi­tus­meest. Uuen­dus­töö­de mak­su­mu­seks on Lok­sa Ehi­tu­se ju­hi sõ­nul ar­ves­ta­tud 137 000 eu­rot.

Eelmine artikkelKeh­ra Nukk an­dis Keh­ra pa­be­ri­päe­val esie­ten­du­se
Järgmine artikkelKol­gas on mõi­sa re­he­hoo­nes­se teh­tud tea­ter