Suu­sa­ta­ja ANETT LII­SA PARTS Aeg­vii­dust või­tis noor­te­sar­ja eta­pi

495

Lõp­pe­nud aas­ta 21. det­semb­ril teh­ti Ote­pääl al­gust suu­sa­hooa­ja­ga, toi­mus Ale­xe­la-Ha­waii Exp­ress 2020. aas­ta noor­te­sar­ja esi­me­ne etapp va­ba­teh­ni­ka eral­dis­tar­ti­dest.

Edu­ka avas­tar­di te­gi Amb­la Spor­dik­lu­bi esin­dav 10aas­ta­ne Anett Lii­sa Parts Aeg­vii­dust, kes tu­li ku­ni 11aas­tas­te tüd­ru­ku­te va­nu­sek­las­sis 900 meet­ri dis­tant­sil aja­ga 3.09,6 mi­nu­tit 2. ko­ha­le. Võit­ja­le kao­tas ta vaid 1 se­kun­di­ga.

Kõi­ge noo­re­ma­test pois­test te­gi sar­jas de­büü­di Kol­ga­kü­la Spor­dik­lu­bi Ra­da esin­da­ja, 9aas­ta­ne Ma­tis Mänd­mets. Ta lä­bis 900 meet­ri pik­ku­se dis­tant­si aja­ga 4.29,4 mi­nu­tit, mis an­dis M11 va­nu­sek­las­sis 42 osa­le­ja seas 33. ko­ha. Võit­ja­le kao­tas 1.38,4 mi­nu­tit.

13aas­ta­sed klas­siõed An­na-Lii­sa Lei­ten ja He­le­na Raa­va Aeg­vii­du koo­list, kes tree­ni­vad sa­mu­ti Amb­la Spor­dik­lu­bi all, tu­lid ku­ni 14aas­tas­te nei­du­de võist­lusk­las­sis 1,3ki­lo­meet­ri­sel ra­jal vas­ta­valt 16. ja 18. ko­ha­le. An­na-Lii­sa Lei­te­ni aeg oli 5.10,5 ja He­le­na Raa­val 5.37,5 mi­nu­tit.

Sar­ja tei­ne etapp toi­mus möö­du­nud lau­päe­val, 4. jaa­nua­ril ke­sis­tes lu­meo­lu­des Jõu­lu­mäe ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se ra­da­del, ka­vas olid klas­si­ka­li­ses teh­ni­kas sp­rin­di­dis­tant­sid. See­kord oli Aeg­vii­du neiu Anett Lii­sa Parts ku­ni 11aas­tas­te tüd­ru­ku­te kii­reim, te­ma või­duaeg 1,3 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel dis­tant­sil oli 4.31,81 mi­nu­tit. Ku­ni 14aas­tas­test nei­du­dest sai te­ma koo­li- ja klu­bi­kaas­la­ne An­na-Lii­sa Lei­ten aja­ga 5.09,00 mi­nu­tit 18. ko­ha.

Eelmine artikkelAru­kü­la saab võrk­pü­ra­mii­di
Järgmine artikkelRMK tut­vus­tas Vi­ru ra­ba jääk­soo vee­re­žii­mi taas­ta­misp­ro­jek­ti