SU­LEV VALD­MAA sai JO­HAN­NES KÄI­SI pree­mia

346

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se lii­ge, Lok­sa güm­naa­siu­mi aja­loo ja ühis­kon­naõ­pe­tu­se õpe­ta­ja, Jaan Tõ­nis­so­ni Ins­ti­tuu­di Ko­da­ni­ku­ha­ri­dus­kes­ku­se ju­ha­ta­ja, Lau­rent­siu­se Selt­si juht Su­lev Vald­maa sai 30. no­vemb­ril Ees­ti Pe­da­goo­gi­ka Ar­hiiv­muu­seu­mis Jo­han­nes Käi­si pree­mia. Sel­le­ga tun­nus­ta­tak­se pe­da­goo­gi, kes on sil­ma paist­nud oma prak­ti­li­se te­ge­vu­se­ga, koo­liuuen­dus­li­ke idee­de ra­ken­da­mi­se ja pro­pa­gee­ri­mi­se­ga, on ühis­kond­li­kult ak­tiiv­ne. Su­lev Vald­maa on aja­loo- ja ühis­kon­naõ­pe­tu­se raa­ma­tu­te au­tor, te­ma eest­ve­da­mi­sel ra­ja­ti Kuu­sal­lu ees­ti kee­le uue or­tog­raa­fia loo­ja Eduard Ah­ren­si au­sam­mas. Jo­han­nes Käis oli koo­liuuen­dus­lii­ku­mi­se juht.