Kuu­sa­lu val­last ja tu­le­vik­ku vaa­ta­vast vi­sioo­nist

268
MAARJA METSTAK.

MAAR­JA METS­TAK,
Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu organisatsiooni juht

Kuu­sa­lu vald on imei­lu­sa loo­du­se­ga ran­naäär­ne piir­kond, mis Tal­lin­na­le lä­he­mal asu­va­te oma­va­lit­sus­te üle­rah­vas­ta­tu­se tõt­tu on iga päe­va­ga muu­tu­mas at­rak­tiiv­se­maks elu­ko­has nei­le, kes ee­lis­ta­vad li­saks Tal­lin­na lä­he­du­se­le ka pri­vaat­sust ning ruu­mi.

Pe­rioo­dil 2015. ku­ni 2020. kas­vas rah­vaarv Har­ju­maal li­gi 6 prot­sen­ti. Kuu­sa­lu val­las vä­he­nes rah­vaarv 1 prot­sen­di võr­ra, mis nii­gi väi­ke­se val­la pu­hul on tõ­si­ne kao­tus.

Val­la põ­hiü­le­san­ne on pak­ku­da sea­dus­tes et­te­ näh­tud tee­nu­seid eri­ne­va­te­le siht­rüh­ma­de­le, kuid üks suu­rim tee­nu­se­vald­kond on kind­las­ti ha­ri­dus. Sa­mu­ti on ha­ri­du­sa­su­tus­te kva­li­teet üks olu­li­si kri­tee­riu­meid, mil­le jär­gi va­li­vad pe­red oma­le elu­koh­ta ning kaht­le­ma­ta on Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­tee­nu­sed kva­li­teet­sed oma si­su poo­lest. Seal­juu­res ei to­hi unus­ta­da, et ha­ri­dus­tee­nus­te si­su on üle Ees­ti üht­la­ne, sest se­da fi­nant­see­rib riik sih­tots­tar­be­li­selt ning ha­ri­du­se­le suu­na­tud rii­gi­pool­seid va­hen­deid ei ole val­la mil­le­gi muu tar­beks või­ma­lik ka­su­ta­da. Val­la ko­hus­tus ha­ri­dus­tee­nus­te osu­ta­mi­se juu­res on ta­ga­da kva­li­teet­sed ruu­mid ning tu­gi­tee­nu­sed. Ha­ri­du­sa­su­tus­te re­no­vee­ri­mi­ne ja ka va­na­de hoo­ne­te asen­da­mi­ne uu­te­ga peab ole­ma iga ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se prio­ri­teet num­ber üks, ku­ni seal on veel mi­da te­ha, ning Kuu­sa­lu val­las on sel­les osas töö­põ­li vä­ga lai.

In­ves­tee­rin­gud ha­ri­du­sa­su­tus­te hoo­ne­tes­se pa­nus­ta­vad muu­hul­gas sel­les­se, et oleks ta­ga­tud mo­ti­vee­riv töö­kesk­kond nii las­te­le kui ka töö­ta­ja­te­le ning nõue­te­le vas­tav si­sek­lii­ma – Covid-19 olu­kor­ras oleks olu­li­sem sel­le juu­res pii­sav ven­ti­lat­sioon, see pa­nus­taks üht­la­si ka kesk­kon­na­hoi­du ener­gia­tõ­hu­sa­ma­te hoo­ne­te abil ning ta­gaks lä­bi­mõel­dud la­hen­du­sed ka eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le. Loo­mu­li­kult on sel­li­sed pro­jek­tid vä­ga ku­lu­kad ning val­da­de lae­nu­koor­must ei ole või­ma­lik lõ­pu­tult suu­ren­da­da. Sel­leks, et mo­ti­vee­ri­da oma­va­lit­su­si neid töid siis­ki et­te võt­ma, on ole­mas toe­tus­meet­med nen­de te­ge­vus­te­ga alus­ta­mi­se er­gu­ta­mi­seks.

Näi­teks saab käe­so­le­val ajal taot­le­da RTKlt (Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus) va­hen­deid oma­va­lit­sus­te hoo­ne­te ener­gia­tõ­hu­sa­maks muut­mi­seks, mis vä­hen­dab hoo­ne­te ülal­pi­da­mi­se ku­lu­sid ning soo­dus­tab si­sek­lii­ma pa­ran­da­mist. Toe­tu­se suu­rus on 900 000 eu­rot kor­da in­di­vi­duaal­ne toe­tus­määr. Li­saks on käi­mas RTKs taot­lus­voor, mil­lest on oma­va­lit­sus­tel või­ma­lik kaa­sa­ta va­hen­deid suu­re ener­gia­ku­lu­ga hoo­ne­te lam­mu­ta­mi­seks ning nen­de ase­me­le li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ehi­ta­mi­seks. Mil­li­ne suu­re­pä­ra­ne või­ma­lus luua kaa­saeg­set õpi­kesk­kon­da meie ha­ri­du­sa­su­tus­tes­se, toe­tu­se suu­rus on 1 800 000 eu­rot kor­da in­di­vi­duaal­ne toe­tus­määr. Li­saks ha­ri­du­sa­su­tus­te­le on val­lal veel mit­meid hoo­neid, mis nen­des­se taot­lus­voo­ru­des­se ma­huk­sid.

Tõin väl­ja mõ­ned väi­ke­sed in­fo­kil­lud või­ma­lus­test, mi­da Kuu­sa­lu vald prae­gu ei ka­su­ta ning mis näi­tab st­ra­tee­gi­li­se plaa­ni puu­du­mist sea­du­sest tu­le­ne­va­te val­la­le ko­hus­tus­li­ke tee­nus­te pak­ku­mi­seks va­ja­li­ke in­ves­tee­rin­gu­te juh­ti­mi­sel. Mi­nu ar­va­tes on Kuu­sa­lu val­las aren­gu po­tent­siaa­li ava­mi­seks va­ja­lik konk­reet­ne ning tu­le­vik­ku vaa­ta­va vi­sioo­ni­ga st­ra­tee­gi­li­ne juh­ti­mi­ne, mis on kur­sis po­tent­siaal­se­te ra­has­ta­mis­või­ma­lus­te­ga ja ELi toe­tus­meet­me­te st­ra­tee­gi­lis­te suun­da­de­ga laie­malt, sest iga kaa­sa­ma­ta eu­ro val­la ko­hus­tus­li­ke tee­nus­te kor­ral­da­mis­se põh­jus­tab val­la­le li­sa­ku­lu­tu­si, mis olek­sid või­nud ole­ma­ta jää­da.