Sot­siaal­toe­tus­test ja -tee­nus­test Kuu­sa­lu val­las

728
Kuusalu vallamaja.

Al­vi Karp, Kuu­sa­lu val­la juh­tiv hoo­le­kan­des­pet­sia­list

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se maks­ta­vad sot­siaal­toe­tu­sed ja piir­mää­rad 2020. aas­tal:
– sün­ni­toe­tus 400 eu­rot (maks­tak­se 2 osas);
– las­te­rik­ka pe­re toe­tus 50 eu­rot iga­le lap­se­le aas­tas;
– aa­bit­sa­toe­tus 100 eu­rot;
– osa­lus­ta­su toe­tus vas­ta­valt te­ge­li­ku­le ku­lu­le;
– toi­du­toe­tus vas­ta­valt te­ge­li­ku­le ku­lu­le;
– puu­de­ga lap­se trans­por­di­toe­tus 0.14 eu­rot/ki­lo­mee­ter;
– ame­ti­koo­li õpi­la­se toe­tus 35 eu­rot kuus;
– el­luas­tu­mis­toe­tus ku­ni 320 eu­rot;
– ter­vi­se­toe­tus: ret­sep­ti­ra­vi­mid 60 eu­rot kvar­ta­lis (ar­ves­se lä­he­vad 3 eel­ne­va kuu ku­lu­do­ku­men­did);
– hool­dus- ja abi­va­hen­did kok­ku 130 eu­rot aas­tas;
– ter­vis­hoiu­tee­nus (voo­di­päe­va­ta­su, õen­du­sa­bi omao­sa­lus jms) 130 eu­rot aas­tas;
– väl­ti­ma­tu abi toe­tus ku­ni 35 eu­rot ühe­le taot­le­ja­le;
– ühe­kord­ne toe­tus ku­ni 200 eu­rot aas­tas ühe­le taot­le­ja­le;
– krii­si­toe­tus- vas­ta­valt val­la­ee­lar­ve või­ma­lus­te­le igal konk­reet­sel ju­hul eral­di;
– küt­te­toe­tus 200 eu­rot;
– puu­de­ga ini­me­se toe­tus ku­ni 320 eu­rot aas­tas ühe­le taot­le­ja­le;
– jõu­lu­toe­tus eest­kos­tel või le­pin­gu alu­sel pe­res hool­da­mi­sel ole­va­le lap­se­le 35 eu­rot;
– jõu­lu­toe­tus 20 eu­rot ea­ka­le;
– juu­be­li­toe­tus 35 eu­rot;
– ma­tu­se­toe­tus 350 eu­rot ühe­le ma­tu­se kor­ral­da­ja­le.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus läh­tub sot­siaal­toe­tus­te maks­mi­sel sis­se­tu­le­kust sõl­tu­va­te toe­tus­te pu­hul (küt­te­toe­tus, osa­lus­ta­su toe­tus, toi­du­toe­tus, ame­ti­koo­li õpi­la­se toe­tus, väl­ti­ma­tu abi toe­tus, ühe­kord­ne toe­tus) ko­ha­li­kust toi­me­tu­le­ku­pii­rist, mis 2020. aas­tal on 300 eu­rot leib­kon­na liik­me koh­ta kuus. Ret­sep­ti­ra­vi­mi­te os­tu­ku­lu­de hü­vi­ta­mi­sel võe­tak­se ar­ves­se puue­te­ga ini­mes­te sot­siaal­toe­tus ris­kig­rup­pi kuu­lu­va­te isi­ku­te pu­hul, kel­le sis­se­tu­lek üle­tab ko­ha­lik­ku toi­me­tu­le­ku­pii­ri 1,5kord­selt ehk 450 eu­rot.

Olu­li­se­mad muu­da­tu­sed 2020:
1) Osa­lus- ja toi­du­toe­tus­te aval­dus­te esi­ta­mi­se täh­t­a­jad on 15.01. ja 15.09. Muul ajal saab esi­ta­da aval­du­si oo­ta­ma­tult tek­ki­nud ma­jan­dus­li­ke ras­kus­te tõt­tu.
2) Uus toe­tu­se liik on ame­ti­koo­li õpi­la­se toe­tus (en­ne oli ame­ti­koo­li õpi­la­se toi­du­toe­tus). Aval­dus­te esi­ta­mi­se täht­a­jad on 15.01. ja 15.09. Muul ajal saab esi­ta­da aval­du­si oo­ta­ma­tult tek­ki­nud ma­jan­dus­li­ke ras­kus­te tõt­tu.
3) Ter­vi­se­toe­tu­se ku­lu­dest ei kom­pen­see­ri­ta enam sot­siaalt­rans­por­di­le ku­lu­nud sum­ma­sid (va­ra­sem toe­tus ku­ni 65 eu­rot aas­tas) ega ars­ti vas­tu­võ­tu vi­sii­di­ta­su­sid. Hool­dus- ja abi­va­hen­deid kom­pen­see­ri­tak­se kok­ku ku­ni 130 eu­ro ula­tu­ses aas­tas.
4) Puu­de­ga ini­me­se toe­tust maks­tak­se elu- või üld­ka­su­ta­ta­va­te ruu­mi­de ko­han­da­mi­seks või isik­li­ku abis­ta­ja saa­mi­seks. Va­ra­se­malt sai taot­le­da ka re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­ku­lu­de kat­teks.

Toe­tus­te maks­mi­se täp­se­ma­te tin­gi­mus­te­ga saab tut­vu­da Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ko­du­le­hel Ela­ni­ku­le-Sot­siaal ja ter­vis­hoid-ees­kir­jad ja kor­rad https://www.kuusalu.ee/eeskirjad-ja-korrad1.

Taotlusi toetuste saamiseks saab esitada vastuvõtuaegadel (E 8.30-12, K 13-18) sotsiaalteenistuses kohapeal, digiallkirjastatult e-posti aadressile saadetud või kodulehe e-vormi kaudu esitatud avaldusega.

Sotsiaaltransporditeenusest
Sotsiaaltransporditeenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel Kuusalu vallas alaliselt elavatele inimestele, kes oma tervislikust seisundist tingituna ei saa kasutada ühissõidukit või isiklikku sõiduautot. Esmakordsel pöördumisel tuleb esitada kirjalik avaldus teenuse saamiseks (kes soovib, mis põhjusel, kuhu minekuks), misjärel hinnatakse teenust taotleva isiku abivajadust ja otsustatakse teenuse määramine või mittemääramine.

Sõit tuleb tellida vallavalitsuse kaudu (juhtiv hoolekandespetsialist Alvi Karp, tel 606 6382; 5196 8482 või e-post alvi.karp@kuusalu.ee) vähemalt 3 tööpäeva ette. Kui juhtub, et olete teenuse tellinud ja selgub, et erinevatel põhjustel te seda siiski ei vaja, palun teavitage esimesel võimalusel vallavalitsust eelpool toodud kontaktidel.

Teenust osutab OÜ Koplimetsa ning omaosalus isikule on 25 senti kilomeetri eest ja see tuleb maksta otse autojuhile.

Lisaks osutab vallavalitsus teisi sotsiaalhoolekandeseaduses ettenähtud teenuseid vastavalt kehtestatud tingimustele.

Täiendavat infot saab küsida tööaegadel:
hoolekande sekretär Ene Rebane ene.rebane@kuusalu.ee 606 6378;
hoolekandespetsialist Aigi Reinomägi aigi.reinomagi@kuusalu.ee 606 6381; 5191 4206;
juhtiv hoolekandespetsialist Alvi Karp alvi.karp@kuusalu.ee 606 6382; 5196 8482.

Riiklikud toetused ja muudatused sotsiaalvaldkonnas 2020. aastal:
– toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2020. aastal 180 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 120 eurot kuus;
– töötasu alammäär on 584 eurot ja minimaalne tunnitasu 3,48 eurot;
– töötutoetuse päevamäär on alates 2020. aastast 6,10 eurot (31 päevaga kalendrikuus 189,1 eurot). Töötuskindlustushüvitise minimaalne päevamäär on 9 eurot. Minimaalne töötuskindlustushüvitis 2020. aastal 31 kalendripäeva eest on 279 eurot;
– erakorraline pensionitõus 1. aprillist. Vanaduspensionid tõusevad 1. aprillist indek­seerimise ja erakorralise pensionitõusu koosmõjul 45 euro võrra ning selleks tõstetakse pärast pensionite indekseerimist baasosa erakorraliselt 7 euro võrra;
– üksi elava pensionäri toetuse saamise aluseks olev pensioni määr tõuseb 582 eurole. Sellest väiksema pensioni korral makstakse inimesele üks kord aastas toetust, mille suurus on 115 eurot;
– alates 1. juulist 2020 pikeneb 10päevane isapuhkus 30-le päevale ning isa täiendavat hüvitist hakkab sotsiaalkindlustusamet maksma otse lapsevanemale;
– vanemahüvitise maksmine muutub paindlikumaks. Alates 1. juulist tekib lapsevanematel võimalus kasutada vanemahüvitist sarnaselt lapsehoolduspuhkusega kas ühes osas või osade kaupa kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Hüvitist makstakse ka edaspidi siiski 435 päeva eest sünnitushüvitist saanud emale ning 545 päeva eest sellele emale, kes enne lapse sündi ei töötanud ja sünnitushüvitist ei saanud. Hüvitis tuleb ära kasutada enne lapse kolmeaastaseks saamist.

Uuest aastast makstakse keskmise puudega lapsele toetust 138 eurot, raske puudega lapsele 161 eurot ja sügava puudega lapsele 241 eurot.

Eelmine artikkelEkst­rö­mi marss laie­neb ja saab uue ni­me Hõi­mu­marss
Järgmine artikkelRII­VO NOOR: „Ani­ja val­la ee­lar­ve on pi­gem kon­ser­va­tiiv­ne kui op­ti­mist­lik.“