Ekst­rö­mi marss laie­neb ja saab uue ni­me Hõi­mu­marss

1501
Ekst­rö­mi mar­si see­kord­ne näi­dis­la­hing koos soo­mu­sau­to­ga Es­to­nia.

„Plaan on ühen­da­da jõud Soo­me suur­saat­kon­na­ga, kor­ral­da­da Hõi­mu­mars­si ka­hel pool lah­te, aga eri ae­ga­del,“ üt­leb Ekst­rö­mi mar­si pea­kor­ral­da­ja ER­KI VAIK­RE.

See­kord­ne Ekst­rö­mi marss tõi Kol­ga mõi­sa juur­de Va­ba­dus­sõ­ja-aeg­se soo­mu­sau­to Es­to­nia, mil­le on taas­ta­nud Saa­re­maa mees, kait­se­liit­la­ne, Front Li­ne Ees­ti lii­ge Mar­gus Si­ni­mets. Ku­na Va­ba­dus­sõ­jas osa­le­nud Soo­me va­ba­taht­li­ke rü­ge­ment ko­lo­nel Mar­tin Ekst­rö­mi juh­ti­mi­sel ei ka­su­ta­nud oma rän­na­kul soo­mu­sau­tot, ei eten­da­tud Kol­gas te­ma­ga seo­tut, vaid näi­da­ti, mil­li­ne oli vaen­la­se vas­tu või­del­des tol ajal soo­mu­sau­to ka­su­ta­mi­se tak­ti­ka. Taas te­gid kaa­sa Front Li­ne Ees­ti ko­ha­li­kud ja kau­ge­malt tul­nud liik­med, ka grupp en­tu­sias­te Nar­vast, kes män­gi­sid pu­na­kaar­di võit­le­jaid.

Kuu­sa­lu val­las Kol­gas toi­mu­va Ekst­rö­mi mar­si kor­ral­da­jad rek­laa­mi­vad se­da lii­kumis­har­ju­must eden­da­va ja sõ­jaa­ja­lu­gu tut­vus­ta­va ko­gu­pe­re-üri­tu­se­na. Möö­du­nud lau­päe­val, 25. jaa­nua­ril oli marss kuuen­dat kor­da ja ku­ju­nes se­nis­test kõi­ge rah­va­roh­ke­maks – hin­nan­gu­li­selt oli 7-, 17- ja 30ki­lo­meet­ri­sel ra­jal mat­ka­jaid ning näi­dis­la­hin­gu jäl­gi­jaid kok­ku 4000 rin­gis, ka­hel va­ra­se­mal aas­tal oli um­bes 2500. Taas oli pal­ju las­te­ga pe­re­sid, ka va­na­va­ne­maid. Tra­dit­sioo­ni­li­selt osa­le­sid liit­la­sed Ta­palt ja ka Soo­me rat­sa­väe pä­ri­mu­sü­hin­gu Raa­ku­na­kil­ta va­ba­taht­li­kud Kol­ga­kü­la tal­li ho­bus­tel.

Pea­kor­ral­da­ja, MTÜ Est­lan­der juht Er­ki Vaik­re üt­les mõi­sa pea­hoo­ne ees: „Te­re tu­le­mast vii­ma­se­le Ekst­rö­mi mar­si­le! Kui­gi marss ei kao, vaid muu­dab ni­me, mis teeb kan­de­pin­na laie­maks, hak­kab ula­tu­ma ka tei­se­le poo­le Soo­me la­he kal­last.“

Er­ki Vaik­rel oli rin­nas Soo­me Va­ba­du­sõ­ja Pä­ri­mus­lii­du tee­ne­te­märk Si­ni­ne Rist, mil­le ta sai päev va­rem pi­du­li­kul vas­tu­võ­tul. Se­da tee­ne­te­mär­ki ja­ga­ti Va­ba­dus­sõ­jas osa­le­nu­te­le ja nüüd saa­vad rii­gi­kait­ses­se olu­li­se pa­nu­se and­nud isi­kud. Er­ki Vaik­re­le omis­ta­ti tee­ne­te­märk rel­va­vend­lu­se pä­ran­di hoid­mi­se eest.

Ta lau­sus mar­si ava­kõ­nes, et tee­ne­te­märk an­ti küll te­ma­le, kuid sel­le on väl­ja tee­ni­nud
ko­gu mit­me­küm­ne­liik­me­li­ne mees­kond, kes igal aas­tal ai­tab va­ba­taht­li­ku­na mars­si kor­ral­da­da, ning kõik Ekst­rö­mi mar­sis osa­le­jad.

Soo­me eruoh­vit­ser ANT­TI-PEK­KA MUS­TO­NEN, Ekst­rö­mi mar­si pea­kor­ral­da­ja ER­KI VAIK­RE ja Soo­me suur­saat­kon­na pres­si­nõu­nik HAN­NE­LE VAL­KEE­NIE­MI Kol­gas. Fotod Sven-Olav Paavel

Teist aas­tat ter­vi­tas Ekst­rö­mi mar­si­le ko­gu­ne­nuid Soo­me suur­saat­kon­na pres­si­nõu­nik Han­ne­le Val­kee­nie­mi ja ja­gas Soo­me kä­si­lip­pe: „On suur rõõm ja au seis­ta siin Soo­me Va­ba­rii­gi esin­da­ja­na. Teie mee­nu­ta­te se­da, kui­das meie poi­sid tu­lid sõ­ja ajal siia üle la­he. Ve­ne­las­te pea­ta­mi­ne on olu­li­ne ka mei­le, soom­las­te­le. Kui Tal­linn oleks läi­nud vaen­la­se kät­te, ei tea, kui­das oleks meil Hel­sin­gis läi­nud. Meie tur­va­li­sus oli, on ja jääb ka tu­le­vi­kus ühi­seks.“

Ta sel­gi­tas hil­jem Sõ­nu­mi­too­ja­le, et edas­pi­di on plaan ha­ka­ta mars­si­ma Soo­me la­he mõ­le­mal kal­dal ja rõ­hu­ta­da sel­le­ga, et kaks rii­ki va­ja­vad tei­ne­teist, na­gu va­ja­sid am­mus­tel ae­ga­del. Hõi­mu­mar­si­ga on soov mee­nu­ta­da ka soo­me­pois­se, kes läk­sid 1940nda­tel aas­ta­tel Ees­tist soom­las­te­le ap­pi.

Er­ki Vaik­re li­sas, et Hõi­mu­mar­si­ga saab hõl­ma­ta ko­gu Ees­ti-Soo­me koos­töö ala­tes Ka­le­va­la ae­ga­dest ja Põh­ja­sõ­jast ku­ni tä­na­päe­va kait­se­liit­las­te ja kait­se­väe­las­te­ni. See an­nab või­ma­lu­se muu­ta Kol­gas toi­mu­vat mars­si at­rak­tiiv­se­maks – suu­re­maks koos­tööks muu­seu­mi­de­ga, väl­ja­pa­ne­ku­teks ja ka näi­dis­la­hin­gu­te lä­bi­vii­mi­seks. Kui­das kõik ole­ma hak­kab, on al­ga­va­te aru­te­lu­de tee­ma. Kin­del on, et marss ei toi­mu kor­ra­ga ka­hes ko­has, vaid eri ae­ga­del.

Ta lu­bas, et Ekst­rö­mi ni­mi ei kao – kui se­ni kut­su­ti ra­da­sid ro­he­li­seks, kol­la­seks ja pu­na­seks, siis edas­pi­di hak­kab kõi­ge pi­kem, 30ki­lo­meet­ri­ne ra­da kand­ma ni­me Ekst­rö­mi ra­da.
Ekst­rö­mi mar­si kor­ral­dus­toim­kon­nas on vii­ma­sel kol­mel aas­tal ol­nud li­saks Er­ki Vaik­re­le ja Bri­git­ta Vaik­re­le ka Liis Burk ja Ro­land Burk. Va­ba­taht­lik­ke abi­li­si oli 43 – MTÜ Est­lan­der liik­meid ja kait­se­liit­la­si.

Eelmine artikkelMür­gis­tu­sin­fo www.16662.ee ai­tab mür­gis­tu­si en­ne­ta­da ja es­maa­bi­võt­teid õp­pi­da
Järgmine artikkelSot­siaal­toe­tus­test ja -tee­nus­test Kuu­sa­lu val­las