Soo­mus­ron­gi Wa­ba­dus ava­mi­sel osa­les Keh­ras kait­se­mi­nis­ter ja Aeg­vii­dus pre­si­dent

1776

Soo­mus­ron­gid on Va­ba­dus­sõ­ja üks ka­hest võim­sast süm­bo­list, mär­kis kait­se­mi­nis­ter JÜ­RI LUIK Keh­ras soo­mus­ron­gi num­ber 7 ava­mi­sel.

Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu 100. aas­ta­päe­val, 4. jaa­nua­ril ava­ti Keh­ra raud­tee­jaa­mas soo­mus­rong Wa­ba­dus, mis sõi­tis pü­ha­päe­va, 6. jaa­nua­ri lõu­naks näi­dis­la­hin­gus­se La­hin­gu­väl­ja­le ning sealt eda­si Aeg­vii­tu, kus oli ava­tud tei­si­päe­va, 8. jaa­nua­ri õh­tu­ni. Wa­ba­dus sõi­dab möö­da 100 aas­ta ta­gust la­hin­gu­teed, järg­mi­sed pea­tu­sed on Ta­pal, Jõ­ge­val, Kaa­re­pe­res, Tar­tus, El­vas, Pu­kas, San­gas­tes ning jaa­nua­ri lõ­puks jõuab soo­mus­rong Val­ka. Pä­rast se­da sõi­dab aas­ta jook­sul möö­da Ees­ti kõi­ki raud­teid.

Ees­ti Va­ba­dus­sõ­jas osa­le­sid 6 laia­rööp­me­list ja 5 kit­sa­rööp­me­list soo­mus­ron­gi. Ees­ti Sõ­ja­muu­seu­mi di­rek­to­ri Hel­lar Lill üt­les, et taas­ta­tud soo­mus­rong ni­me­ta­ti numb­ri­ga 7, ku­na po­le ot­se­selt ühe­gi too­na­se ron­gi koo­pia, küll aga si­sal­dab Ta­pa ve­du­ri­de­poos val­mi­nud rong sa­mu olu­li­se­maid ele­men­te, na­gu oli 100 aas­ta ta­ga­si soo­mus­ron­gi­del.

Wa­ba­du­sel on 4 va­gu­nit: suur­tü­ki­va­gun, kuu­li­pil­du­ja­va­gun, sa­ni­taar­va­gun, des­sant­va­gun. Ron­gi ees ja ta­ga on plat­vor­mid, neist ühel on ve­dur, tei­sel soo­mu­sau­to Es­to­nia. Va­gu­nid on si­sus­ta­tud sar­na­selt sel­le­le, na­gu olid sõ­jaa­jal – suur­tü­ki- ja kuu­li­pil­du­ja­va­gu­ni­tes on rel­vad, des­sant- ja val­ges Pu­na­se Ris­ti kir­ja­ga sa­ni­taar­va­gu­nis na­rid ja bur­sui­ka. Veel on in­fos­ten­did ning kait­se­väe­las­te ja Pu­na­se Ris­ti va­gu­nis ka sa­ni­ta­ri enam-vä­hem elu­suu­ru­sed ku­jud. Ron­gi tut­vus­ta­vad gii­did, Keh­ras ja Aeg­vii­dus oli nen­de seas ka ko­ha­li­kud aja­loo­tund­jad Val­do Praust Keh­rast ja Tõ­nis Raud­la Aeg­vii­dust.

Keh­ras uu­dis­ta­sid soo­mus­ron­gi ka­he päe­va jook­sul li­gi 1000 ini­mest, Aeg­vii­dus esi­me­sel päe­val um­bes 150.

Ees­ti 7. soo­mus­ron­gi ei ehi­ta­tud sõ­ja­te­ge­vu­seks, vaid Va­ba­dus­sõ­ja mee­nu­ta­mi­seks-tut­vus­ta­mi­seks.
Ees­ti 7. soo­mus­ron­gi ei ehi­ta­tud sõ­ja­te­ge­vu­seks, vaid Va­ba­dus­sõ­ja mee­nu­ta­mi­seks-tut­vus­ta­mi­seks.

Ava­pauk Keh­ras
Esi­mes­se pea­tus­pai­ka Keh­ra raud­tee­jaa­mas jõu­dis Wa­ba­dus Keh­ra mur­de­la­hin­gu 100. aas­ta­päe­va, 4. jaa­nua­ri hom­mi­kul. En­ne soo­mus­ron­gi ava­mist pa­nid kait­se­mi­nis­ter Jü­ri Luik, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam ning MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam liik­med An­ne Oruaas ja Pi­ret Mõt­tus pär­jad jaa­ma­hoo­nel asu­va mä­les­tus­tahv­li juur­de – 100 aas­tat ta­ga­si asus Keh­ra jaa­ma­hoo­nes I di­vii­si staap. Jaan Oruaas tä­nas kõi­ki, kes ei unus­ta ega la­se ka teis­tel unus­ta­da, mis sa­jan­di eest toi­mus.

„See ai­tab meil hoi­da Ees­ti vai­mu vir­ge­na,“ mär­kis ta ning aval­das lu­gu­pi­da­mist kõi­gi­le Va­ba­dus­sõ­jas või­del­nui­le ja nei­le, kes hoia­vad mä­les­tust sel­lest au sees.

Jaa­ma­hoo­ne ees kõ­ne­les veel Har­ju-Jaa­ni pas­tor Jaan Nu­ga, see­jä­rel läks rah­vas kait­se­väe or­kest­ri saa­tel soo­mus­ron­gi juur­de.
Kait­se­mi­nis­ter Jü­ri Luik mee­nu­tas Keh­ra la­hin­gut, mil­le võit­mi­sel oli soo­mus­ron­gil olu­li­ne osa, ning rõ­hu­tas Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te täht­sust – need mõ­ju­ta­sid ko­gu rin­net.

„See, et Va­ba­dus­sõ­jas suu­de­ti init­sia­tiiv en­da ka­suks pöö­ra­ta, pol­nud tae­vast sül­le kuk­ku­nud sõ­jaõnn, vaid noo­re rii­gi va­lit­su­se ja sõ­ja­väe ees­mär­gi­pä­ra­se te­gut­se­mi­se ning liit­las­te abi tu­le­mus. Tead­mi­ne, et võit­lu­ses ei ol­da enam ük­si, tõs­tis olu­li­selt Ees­ti rah­va võit­lus­ta­het,“ rää­kis ta.

Mi­nis­ter li­sas, et Va­ba­dus­sõ­jast on meie­ni kan­du­nud kaks vä­ga võim­sat süm­bo­lit. Üks on vap­rust ja jul­gust ke­has­ta­vad õp­pur­sõ­du­rid-koo­li­poi­sid, kel­lest kir­ju­tas Al­bert Ki­vi­kas raa­ma­tus „Ni­med mar­mor­tahv­lil“: „Tei­se süm­bo­li­na on rah­va mäl­lu tal­le­tu­nud soo­mus­ron­gid ja nen­de võit­le­jad. Esial­gu üs­na koh­ma­kaist, poo­lel­di ju­hu­se lä­bi sün­di­nud veer­meist said Va­ba­dus­sõ­jas võim­sad rel­vad. Soo­mus­ron­gi­de tu­ge­vus olid tu­le­jõu ja mo­biil­su­se kõr­val kind­las­ti ka ron­gil tee­ni­nud me­hed, kel­le li­pu­ki­ri oli: Võit või surm.“

Jü­ri Luik rõõ­mus­tas, et sa­da aas­tat hil­jem val­mis taas soo­mus­rong ning õn­neks mit­te sõ­ja­pi­da­mi­seks, vaid Va­ba­dus­sõ­ja mä­le­ta­mi­seks: „Olen veen­du­nud, et aas­ta­se tee­kon­na jook­sul möö­da Ees­tit kõik­ja­le, ku­hu raud­tee viib, kas­va­vad meie rah­va tead­mi­sed Va­ba­dus­sõ­jast.“

Ka Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam aval­das loo­tust, et soo­mus­ron­gist saab olu­li­ne va­hend aja­loo õp­pi­mi­sel ning isa­maa­li­sel kas­va­tu­sel. Nii te­ma, kait­se­mi­nis­ter Jü­ri Luik kui sõ­ja­muu­seu­mi di­rek­tor Hel­lar Lill tä­na­sid kõi­ki, kes ron­gi ehi­ta­mi­sel osa­le­sid. Wa­ba­dus ava­ti süm­bool­se pau­gu­ga, mis oli nii tu­gev, et len­nu­tas suur­tü­ki­va­gu­ni ka­tu­selt lu­me kol­me­le me­he­le kae­la.

Aeg­vii­dus

Pre­si­dent KERS­TI KAL­JU­LAID, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees JAAN ORUAAS ning ron­gil gii­diks ol­nud ko­ha­lik mees TÕ­NIS RAUD­LA Aeg­vii­dus.
Pre­si­dent KERS­TI KAL­JU­LAID, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees JAAN ORUAAS ning ron­gil gii­diks ol­nud ko­ha­lik mees TÕ­NIS RAUD­LA Aeg­vii­dus.

Aeg­vii­tu jõu­dis soo­mus­rong pü­ha­päe­va, 6. jaa­nua­ri pä­rast­lõu­nal. Ava­mi­sel oli ko­hal pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid. Ka te­ma ter­vi­tas ja tä­nas kõi­ki, kes olid 7. soo­mus­ron­gi loo­mi­sel abiks.

„Väl­ja on tul­nud uh­ke asi!“ kii­tis ta ning li­sas, et kui­gi soo­mus­rong kõ­lab vä­ga uh­kelt, on see lä­he­malt vaa­da­tes liht­ne, pui­dust sein­te ja lii­va­kot­ti­de­ga:

„Kuid pui­dust sein­te ja lii­va­kot­ti­de­ga rong ei kõ­la vä­ga häs­ti, soo­mus­rong kõ­lab.“

Pre­si­dent mär­kis veel, et soo­mus­ron­gi­del võit­le­sid koos nii koo­li­poi­sid kui ko­ge­mus­te­ga me­hed.

Ka Aeg­vii­dus ava­ti soo­mus­rong pau­gu­ga – 10 aas­tat ron­gi val­mi­mi­sest unis­ta­nud Tõ­nis Raud­la avas šam­pan­ja­pu­de­li. Aeg­vii­du koo­li 9. klas­si noor­me­hed lu­ge­sid suur­tü­ki­va­gu­ni ees va­ba­dus­sõ­da­las­te mä­les­tu­si Alo Lõh­mu­se raa­ma­tust „Priius, kal­lis aa­re“.

„Head uu­dis­ta­mist!“ soo­vis Kers­ti Kal­ju­laid ron­gi juur­de ko­gu­ne­nud ini­mes­te­le.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma sta­tuu­dist
Järgmine artikkelKol­ma­päe­val al­gab Aru­kü­la ÜVK ehi­tus