Söe­sau­na ta­lu oma­ni­kud pa­lu­vad abi

1138

Möö­du­nud nel­ja­päe­va õh­tu­poo­li­kul põ­les Vet­las Söe­sau­na tu­ris­mi­ta­lus elu­ma­ja. Oma­nik Ljud­mil­la Rei­go rää­kis, et pa­ni ah­ju kü­de­ma ning läks loo­ma­de­le süüa and­ma. Kui 15 mi­nu­tit hil­jem ta­ga­si tu­li, oli tu­ba suit­su täis. Tu­le­tõr­je jõu­dis ko­ha­le um­bes poo­le tun­ni pä­rast. Palk­ma­jast jäid al­les sei­nad, kas ja kui pal­ju on sealt või­ma­lik pääs­ta, po­le veel pä­ris sel­ge, esi­mes­tel päe­va­del on oma­ni­kel ko­ris­ta­mi­sel abiks ol­nud naab­ri­mees Rein Lass. „Ela­me aju­ti­selt tu­ris­mi­ta­lus, ku­hu ma­ju­ta­me kü­la­li­si, ki­vi­ma­ja, mis oli uueks elu­ma­jaks mõel­dud, on veel poo­le­li,“ sõ­nas Ljud­mi­la Rei­go. Ta üt­les, et kui on ini­me­si või asu­tu­si, kes soo­vi­vad neid ai­da­ta – tul­la ap­pi põ­len­gua­la ko­ris­ta­ma, toe­ta­ma ra­ha­li­selt, ehi­tus­ma­ter­ja­li­de­ga või and­ma ko­due­lekt­roo­ni­kat tul­le jää­nud teh­ni­ka ase­me­le, võik­sid võt­ta te­ma­ga ühen­dust te­le­fo­nil
528 8015.