Sal­mis­tu sa­da­ma pro­jek­tee­ri­ja kon­kurss

544
Salmistu sadam.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on väl­ja kuu­lu­ta­nud rii­gi­han­ke Sal­mis­tu sa­da­ma põ­hi­pro­jek­ti koos­ta­ja leid­mi­seks. Pak­ku­mis­te esi­ta­mi­se täht­aeg on 22. juu­li. Põ­hip­ro­jekt peab si­sal­da­ma neid re­konst­ruee­ri­mis­töid, mi­da Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus toe­tab 790 311,40 eu­ro­ga, Kuu­sa­lu val­la omao­sa­lus on 338 700, 60 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus on 1,129 mil­jo­nit eu­rot. Pro­jek­tee­ri­da tu­leb sa­da­ma sil­du­mis- ja vees­ka­mis­ra­ja­ti­sed – 30 meet­ri pik­ku­ne tee­nin­dus­kai ning uju­vad paa­di­sil­lad eri pik­ku­se­ga paa­ti­de­le, kok­ku 46 sil­du­mis­koh­ta. Ka pea­vad pro­jek­tis ole­ma sa­da­ma kait­se­ra­ja­ti­sed – ida­muul ja põh­ja­muul, kal­da­kind­lus­tu­sed. Põ­hip­ro­jek­ti kuu­lu­vad veel teh­no­va­rus­tu­sed, park­la, juur­de­sõi­dud, piir­deaiad ja vä­ra­vad. Ole­ma­so­lev te­ra­sest vaa­te­torn de­mon­tee­ri­tak­se, re­mon­di­tak­se ja pan­nak­se uues­ti ko­ha­le. Lam­mu­ta­tak­se ka prae­gu­ne la­gu­ne­nud kai ja slipp ning ma­dal sa­da­ma­hoo­ne. Kuu­sa­lu val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks üt­les, põ­hip­ro­jekt peab val­mis ole­ma käe­so­le­va aas­ta lõ­puks, et järg­mi­se aas­ta al­gu­ses kuu­lu­ta­da väl­ja rii­gi­han­ge ehi­ta­ja leid­mi­seks. Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­se aas­ta ee­lar­ves­se on pla­nee­ri­mis­ku­lu­de kat­teks 40 000 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si sõ­nul loo­de­tak­se sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mis­töö­de oma­osa­lu­se kat­mi­seks lei­da in­ves­to­rit, kui see ei õn­nes­tu, saab vald va­ja­du­sel võt­ta lae­nu.