Sal­mis­tu dessantõp­pu­se pub­li­kut oli paa­ri­sa­ja rin­gis

410
Liit­las­vä­ge­de esin­da­jad jäl­gi­sid des­san­ti Valk­la ran­nas. Fo­to Ere Ui­bo

Lää­ne­me­rel Taa­ni, Sak­sa, Root­si, Lee­du, Lä­ti ja Ees­ti ve­tes toi­mu­nud õp­pus­te see­ria Bal­tic Pro­tec­tor jõu­dis möö­du­nud nä­da­lal Kuu­sa­lu val­da Sal­mis­tu­le ja Valk­las­se. Kol­ma­päe­val ja nel­ja­päe­val, 3. ja 4. juu­lil toi­mus Kol­ga la­hel Bri­ti me­re­des­sant, maa­le tul­di Valk­la Ran­na res­to­ra­ni lähedal. Õp­pus­tel osa­les rah­vus­va­he­li­ne Ühen­da­tud Eks­pe­dit­sioo­ni­vä­gi, ku­hu kuu­lu­vad Ees­ti, Lä­ti, Lee­du, Taa­ni, Hol­land, Nor­ra ja Root­si. Ees­tist te­gid kaa­sa me­re­vä­gi, Kait­se­liit, po­lit­sei ja pii­ri­val­ve.

Kol­ma­päe­val teh­ti des­san­diks et­te­val­mis­tu­si, siis käis ko­hal ka pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid. Nel­ja­päe­val sai me­re­des­san­ti jäl­gi­da Sal­mis­tu sa­da­mast Valk­la poo­le, kus oli pub­li­ku­le eral­da­tud ala. Hu­vi­li­si ko­gu­nes paar­sa­da. Valk­la Ran­na juu­res jäl­gi­sid des­san­di käi­ku õp­pus­tel osa­le­nud maa­de sõ­ja­väe­la­sed. Vaa­ta­mas käi­sid ka pea­mi­nis­ter Jü­ri Ra­tas ja rii­gi­ko­gu rii­gi­kait­se­ko­mis­jo­ni liik­med.

Des­sant kes­tis tund ae­ga, al­gas kel­la 11 pai­ku, kui üle len­da­sid kaks hä­vi­ta­jat.
Osa­le­sid kuus he­li­kop­te­rit, mis lõ­puks maan­du­sid Valk­las. Kol­ga la­hel oli küm­me­kond sõ­ja­lae­va – suur he­li­kop­te­ri­kand­ja ning pat­rull­lae­vu. Paar­sa­da bri­ti sõ­du­rit tu­lid maa­le des­santp­lat­vor­mi­de­ga.

Pä­rast õp­pust sai Valk­la Ran­na juu­res tut­vu­da sõ­ja­teh­ni­ka­ga, kel­la 14 pai­ku ha­ka­ti õp­pus­tel ka­su­tu­ses ol­nud teh­ni­kat Sal­mis­tu sa­da­mas lae­va­de­le laa­di­ma.

Kol­ga la­hes po­le sel­list lae­vas­tik­ku va­rem ol­nud, kom­men­tee­ris va­ba­taht­lik me­re­pääst­ja Ma­dis Praks MTÜst Sal­mis­tu Paa­di­mees.

Eelmine artikkelAni­ja mõi­sa sünd­mus­te kor­ral­da­ja on FA­RIŠ­TA­MO EL­LER
Järgmine artikkelSal­mis­tu sa­da­ma pro­jek­tee­ri­ja kon­kurss