Sajan­di 100 aru­kü­la­la­se hää­le­tus lõp­pe­nud

1536

100 enim hää­li saa­nud aru­kü­la­la­se koh­ta il­mub ko­gu­mik, mil­le esit­lus on 31. au­gus­til.

Möö­du­nud nä­da­lal lõp­pes rah­va­hää­le­tus „Sa­jan­di 100 Aru­kü­la­last”, mi­da kor­ral­da­sid MTÜ Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts ning Aru­kü­la en­di­ne ela­nik Hen­ri Ree­der.

Hen­ri Ree­der kuu­lu­tas Fa­ce­boo­kis „Aru­kü­la aja­lu­gu” le­hel, et rah­va­hää­le­tu­sel osa­les 434 vas­ta­jat. Neist 365 vas­tust saa­bu­sid in­ter­ne­tis ning 69 pa­ber­se­de­lil. Iga osa­le­ja sai va­li­da li­gi 200 aru­kü­la­la­se hul­gast ku­ni 20, ke­da peab kõi­ge roh­kem Aru­kü­la mõ­ju­ta­nud isi­kuks. Et­te­pa­ne­kuid, ke­da va­li­ta­va­te ni­me­kir­ja li­sa­da, sai te­ha igaüks nii pal­ju, kui soo­vis.

Hen­ri Ree­der: „Hää­li an­ti kok­ku 4896, mis läk­sid ja­ga­mi­se­le 179 ini­me­se va­hel. Sa­jan­di 100 meel­de­jää­va­ma aru­kü­la­la­se hul­ka va­li­ti vä­he­malt 8 hää­le­ga. 8 ni­me ko­gu­sid kok­ku üle 100 hää­le, neist kolm on aja­loo­li­sed te­ge­la­sed ja viis prae­gu­se­ni ak­tiiv­selt te­gut­se­vad aru­kü­la­la­sed.”

Lõp­lik ni­me­ki­ri ava­li­kus­ta­tak­se 31. au­gus­til, kui toi­mub „Sa­jan­di sa­da aru­kü­la­last” trü­ki­se esit­lus. Trü­ki­ses on aru­kü­la­la­sed esi­ta­tud kro­no­loo­gi­li­ses jär­jes­tu­ses Aru­kül­la saa­bu­mi­se aja jär­gi. Aval­da­mi­seks sai Aru­kü­la kul­tuu­ri­selts kü­la­lii­ku­mi­se Ko­du­kant kau­du EV 100 ko­gu­kon­da­de taot­lus­voo­rust toe­tust 1480 eu­rot.

Ka­hek­sa kõi­ge meel­de­jää­va­mat aru­kü­la­last, kes ko­gu­sid üle 100 toe­tus­hää­le, aval­da­tak­se koos nei­le an­tud hääl­te ar­vu­ga.

Ala­tes 23. juu­list aval­da­tak­se Fa­ce­boo­kis le­he­kül­jel „Aru­kü­la aja­lu­gu” üks­haa­val 100 aru­kü­la­la­se hul­ka hää­le­ta­tud isi­kud kro­no­loo­gi­li­ses jär­je­kor­ras nen­de Aru­kül­la saa­bu­mi­sest. Uus ni­mi aval­da­tak­se igal nä­da­lal.

Esi­me­ne, kel­le ni­mi ava­li­kus­ta­ti, on maa­li­kunst­nik And­rei Je­go­rov, kes sün­dis Aru­kü­las Loo sau­nas 1878. aas­tal.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la kü­la­ra­had jagatud
Järgmine artikkelKAD­RI-LIIS Rem­mel­gas või­tis kest­vus­rat­su­ta­mi­se Ees­ti MV 2. ko­ha