Riik ei toe­ta 2 oma­va­lit­sus­lii­du taot­lust ­tee­de hool­du­seks

497

Märt­sis pöör­du­sid Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit (HOL) koos Rap­la­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du­ga va­ba­rii­gi va­lit­su­se poo­le, et saa­da li­sa­ra­ha kruu­sa­kat­te­ga tee­de pa­ran­da­mi­seks ja hool­da­mi­seks. Har­ju­maa oma­va­lit­sus­te eest­kõ­ne­le­ja oli HO­Li ju­ha­tu­se esi­mees, Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp. Möö­du­nud nä­da­lal saa­bus oma­va­lit­sus­lii­tu­de­le ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mist vas­tus, et taot­lust ei ra­hul­da­ta. Ot­sus te­ki­tas pal­ju kõ­neai­net nii mee­dias kui sot­siaal­võr­gus­ti­kes. Del­fi Äri­leht kir­ju­tas, et te­gu on eri­olu­kor­ra­ga üle Ees­ti ning oma­va­lit­sus­te era­kor­ra­li­se­le abi­pal­ve­le jät­tis riik rea­gee­ri­ma­ta.

And­re Sepp kom­men­tee­ris Del­fi­le, et ku­na era­kor­ra­list abi ei saa, tu­leb krii­si la­hen­da­da teis­te te­ge­vus­te ar­velt. Ta li­sas, et kan­na­ta­vad muud oma­va­lit­sus­li­kud te­ge­vu­sed või võe­tak­se ra­ha tu­le­va­se tee­dee­hi­tu­se ja -re­mon­di ar­velt.

Mi­nis­tee­riu­mi vas­tus si­sal­das maan­teea­me­ti hin­nan­gut, et tä­na­vu po­le te­gu eran­do­lu­kor­ra­ga ning ko­ha­li­ke tee­de kor­ras­hoi­du ra­has­ta­mi­ne on ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se üle­san­ne. Oma­va­lit­sus­tel soo­vi­ta­tak­se va­ja­du­sel keh­tes­ta­da ko­ha­li­kel tee­del aju­ti­sed koor­mus­pii­ran­gud, kui ras­ke­liik­lus võib teed kah­jus­ta­da.
Oma­va­lit­sus­juh­ti­de­le saa­de­tud sel­gi­tu­ses oli ka, et igal aas­tal eral­da­tak­se rii­giee­lar­vest oma­va­lit­sus­te­le toe­tus­fon­dist tee­de hoiuks vas­ta­valt ko­ha­li­ke maan­tee­de ja tä­na­va­te pik­ku­se­le toe­tust. Tä­na­vu eral­da­tak­se oma­va­lit­sus­te­le toe­tus­fon­dist 29,3 mil­jo­nit eu­rot. 2018. aas­tal taas­ta­ti või­ma­lus eral­da­da oma­va­lit­sus­te­le toe­tust in­ves­tee­rin­gu­teks ka juh­tu­mi­põ­hi­selt. Tä­na­vu rii­giee­lar­ve sea­du­se­ga eral­da­ti MK­Mi hal­du­sa­la­le 9 mil­jo­nit eu­rot ko­ha­li­ke tee­de hoiu juh­tu­mi­põ­hi­seks toe­tu­seks. Meet­mest eral­da­ti sih­tots­tar­be­list in­ves­tee­rin­gu­toe­tust 27 val­la­le-lin­na­le, meet­mest said toe­tust Har­jus ka Lää­ne-Har­ju, Saue, Rae, Jõe­läht­me, Viim­si vald, Maar­du linn ja Tal­linn.

And­re Sepp kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et taot­lu­se esi­ta­mist ajen­da­sid möö­du­nud sü­gis ning talv, mis on mõ­ju­nud ko­ha­li­ke­le tee­de­le ka­tast­roo­fi­li­selt, teed on vä­ga la­gu­ne­nud. Toe­tust soo­vi­ti kõi­ki­de­le oma­va­lit­su­sus­te­le 240 eu­rot kruu­sa­kat­te­ga tee ki­lo­meet­ri koh­ta. Har­ju­maal on 1899 ki­lo­meet­rit kruu­sa­teid, rii­gilt soo­vi­sid oma­va­lit­sus­ju­hid saa­da 455 760 eu­rot.

Raa­si­ku val­las läks höö­vel tee­de­le
Raa­si­ku val­la vaa­te­vink­list lau­sus And­re Sepp, et on rii­gi ot­su­ses pet­tu­nud. Val­la­le oleks li­sa­ra­ha tä­hen­da­nud 25 000 eu­ro suu­rust toe­tust. Val­las on vei­di üle 100 ki­lo­meet­ri kruu­sa­teid, need kõik va­jak­sid val­la­va­ne­ma hin­nan­gul ker­ge­mat või suu­re­mat re­mon­ti. Val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on 282 000 eu­rot kõi­ki­de tee­de re­mon­diks ja hool­du­seks. Pool sel­lest ku­lub in­ves­tee­rin­gu­teks, üle­jää­nud hool­du­seks.
Mil­li­ne on olu­kord val­la tee­del sel ke­va­del, hak­kab val­la­va­ne­ma sõ­nul pea­gi sel­gu­ma. Vii­ma­ti käis höö­vel kruu­sa­teed üle mul­lu ok­toob­ris. Käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­vast oli höö­vel taas tee­del. Val­la­va­nem sõ­nas, et plaa­nis oli teed üle sõi­ta va­rem, kuid se­ga­sid niis­ked il­mad. Ta li­sas, et kui kõik teed on üle vaa­da­tud, sel­gub täp­ne olu­kord ja ku­lu.

Raa­si­ku val­la teid hool­dab Šei­ker Teed OÜ.

Kuu­sa­lu val­las höö­vel­da­ti ju­ba möö­du­nud nä­da­lal
Kuu­sa­lu val­la ma­jan­dus­tee­nis­tu­se juht Ma­dis Praks üt­les, et pa­lus eel­mi­sel nä­da­lal kõi­gil kol­mel le­pin­gu­li­sel tee­höö­vel­da­jal lü­ka­ta kruu­sa­teid si­le­da­maks nii pal­ju, kui oli või­ma­lik: „Saun­ja kü­las, Kol­ga­kü­las, Ko­su-Kur­si teel, Rau­do­jal ja veel mit­mel pool höö­vel­da­ti la­ge­da­ma­tes koh­ta­des, va­he­le jäid met­sa-alu­sed lõi­gud, kus teed olid al­les jääs. Ju­ba on ka hul­le­mas olu­kor­ras tee­lõi­ku­de­le kruu­sa pea­le vee­tud. Val­ge­jõe, Soo­sil­la, Ta­ga­väl­ja, Lok­sa tee olid mõ­ni aeg ta­ga­si üs­na lä­bi­ma­tud, aga nüüd sõi­de­ta­vad. Soo­jaks läks vä­ga järs­ku, mit­mel pool olid teed üles kob­ru­ta­nud ja sõi­du­ki­te­ga lä­bi­pääs ras­ken­da­tud, re­mon­di­me jooks­valt, mi­da­gi hul­lu prae­gu po­le.“

Ta sõnas, et ra­ha võiks kruu­sa­tee­de re­mon­diks ala­ti roh­kem ol­la, aga se­da ei ole kar­ta, et mõ­ni val­la­tee muu­tuks pi­kaks ajaks lä­bi­ma­tuks. Pa­ki­li­sed tööd te­hak­se te­ma sõ­nul ke­va­del ära, truu­bid pa­ran­da­tak­se, lõi­ga­tak­se võ­sa. Ku­lu­tu­sed kae­tak­se val­laee­lar­ves­se ka­van­da­tud tee­de hool­du­se ra­hast.

Ka Ani­ja val­las teeremont
Ani­ja val­la ta­ris­tus­pet­sia­list Mar­gus Mo­lok üt­les, et mitu val­la­teed on küll vä­ga keh­vas olu­kor­ras, aga mit­te lä­bi­ma­tud: „Olen pal­ju rin­gi sõit­nud, mi­nu mee­lest pole teed hul­le­mad kui eel­mi­sel ja üle-eel­mi­sel aas­tal. On üksikuid hulle kohti. Ini­me­sed on tä­na­vu üs­na mõistvad – eri­ne­valt va­ra­se­ma­test ke­va­detest ei ole me tee­de pä­rast riiel­da saa­nud.“

Ta rää­kis, et Aa­vo­ja ja Pil­la­pa­lu tee pä­rast on val­la­maj­ja he­lis­ta­tud ja sin­na on vii­dud hul­le­ma­tes­se koh­ta­des­se pea­le li­sa­ma­ter­ja­li – kil­lus­tik­ku ja kruu­sa: „Pa­ran­da­si­me kõi­ge peh­me­mad ko­had, sai­me he­lis­ta­jalt kir­ja tä­nu­ga. Hööv­lit eel­mi­sel nä­da­lal tee­de­le las­ta ei saa­nud, vihma tõttu alustatakse selle nädala lõpus. Kui teed saavad hööveldatud, algab ka materjali pealevedu.“
Mar­gus Mo­lok mär­kis, et ra­ha võiks ala­ti ol­la roh­kem, kuid val­laee­lar­ves tee­de re­mon­diks ka­van­da­tud 190 000 eu­rost peaks ja­gu­ma kõi­gi tee­de hool­du­seks, pea­le sel­le on vo­li­ko­gu ot­sus­ta­nud võt­ta lae­nu, et in­ves­tee­ri­da kruu­sa­tee­de must­kat­te al­la vii­mi­ses­se.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 11. aprillil
Järgmine artikkelKol­ga­kü­la po­pu­laar­ne mä­lu­män­gu­turniir