RII­VO NOOR: „Aeg­vii­du häält on uues vo­li­ko­gus pii­sa­valt.“

1671
Aeg­vii­du val­la­va­ne­ma RII­VO NOO­RE poolt hää­le­tas va­li­mis­tel 208 ini­mest.

Aeg­vii­du val­la­va­ne­ma RII­VO NOO­RE poolt hää­le­tas va­li­mis­tel 208 ini­mest.

 

RII­VO NOOR, äs­jas­tel va­li­mis­tel hää­le­ta­sid Teie poolt li­gi poo­led Aeg­vii­dus va­li­mas käi­nud ini­mes­test. Kas see oli oo­tus­pä­ra­ne tu­le­mus?

„See oli vä­ga suur ül­la­tus. Miks sain nii suu­re toe­tu­se, peab kü­si­ma rah­valt. Mi­na olen liht­salt püüd­nud oma tööd häs­ti te­ha. Olen ka pä­rast va­li­mi­si saa­nud pal­ju po­si­tiiv­set ta­ga­si­si­det – ini­me­sed he­lis­ta­vad ja kir­ju­ta­vad, et õn­nit­le­da.“

Kui­das Te üld­se val­la­juh­ti­mi­se juur­de sat­tu­si­te?

„Aeg­vii­du vo­li­ko­gus olin mit­mes koos­sei­sus. Ka ne­li aas­tat ta­ga­si va­li­ti mind vo­li­kok­ku, kuid osa­le­sin val­la­va­ne­ma kon­kur­sil ja va­li­ti val­la­va­ne­maks. Va­rem olin et­te­võt­ja, olen te­ge­le­nud kul­la­ga, met­sa­ga, se­pis­te­ga, palk­ma­ja­de­ga. Paar-kolm aas­tat oli mul se­paä­ri, mul on siia­ni töö­kor­ras se­pi­ko­da – mi­nu kol­mas pen­sio­ni­sam­mas.
Olen Aeg­vii­dus sün­di­nud ja kas­va­nud, pä­rast ko­ha­li­ku koo­li lõ­pe­ta­mist õp­pi­sin Tal­lin­nas kut­se­koo­lis me­tal­li­de tööt­le­mist. See­jä­rel olin kolm aas­tat Soo­mes, kus te­gin ka kul­la­se­pa­tööd. Ha­ri­du­selt olen fi­nants­juh­ti­mi­se ma­gis­ter, olen lõ­pe­ta­nud Mai­no­ri et­te­võt­lus­kõrg­koo­li.“

Mis tun­de­ga Te va­li­mis­te­le vas­tu läk­si­te tea­des, et nen­de­ga kaob Aeg­vii­du vald?

„Kõhk­lu­si ja eba­kind­lust on siia­ni, sest si­tuat­sioon on uus ko­gu Aeg­vii­du jaoks, nii mei­le kui al­la­su­tus­te juh­ti­de­le ja töö­ta­ja­te­le. Se­ni oli val­la­va­lit­sus siin­sa­mas, ole­me saa­nud iga­päe­va­selt su­hel­da, nüüd se­da enam po­le. Usun siis­ki, et kõik laa­bub, eel­tööd on ju teh­tud pal­ju, ühi­ne­mis­põ­hi­mõt­ted ning ühi­ne­mis­le­ping põh­ja­li­kult lä­bi aru­ta­tud.
Kuid ini­mes­te hir­me liht­salt ju­tu­ga kao­ta­da po­le või­ma­lik. Se­da näi­tab tu­le­vik, kui­das ol­lak­se ra­hul.“
Miks ei teh­tud va­li­mis­teks Aeg­vii­tu eral­di va­li­mis­ring­kon­da, et kind­lus­ta­da seal­se­te ini­mes­te pää­se­mi­ne uu­de vo­li­kok­ku?

„Kor­raks oli see mõ­te, kuid kuu­la­si­me neid, kes on ju­ba ühi­ne­nud ning ka oma vä­ga head ja pä­de­vat ühi­ne­mis­nõus­ta­jat Kad­ri Til­le­man­ni. See­tõt­tu sai teh­tud ot­sus, et ko­gu Ani­ja vald on üks ring­kond. Ar­van, et see oli õi­ge ot­sus.“
Te leia­te, et Aeg­vii­du hääl on uues vo­li­ko­gus pii­sa­valt esin­da­tud?

„Jah, kui tu­le­mu­si vaa­da­ta, siis pa­re­mat ei saaks­ki tah­ta. Prae­gu on meid vo­li­ko­gus kaks – Ran­no Soots ja mi­na, kuid asen­dus­liik­me­na tu­leb vo­li­kok­ku tõe­näo­li­selt ka Too­mas Tõ­ni­se.“

Miks kan­di­dee­ri­si­te just va­li­mis­lii­du Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus ni­me­kir­jas?

„Tu­li ka tei­si pak­ku­mi­si, kuid mi­nu mee­lest ei so­bi par­teid ja ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed kok­ku. Ko­ha­li­kus vo­li­ko­gus on ini­me­sed, kes aja­vad ko­ha­peal­set as­ja – eden­da­vad üh­te paik­kon­da, val­da. Kui nad on sel­leks va­li­tud, siis mis täht­sust on, mil­li­ses­se era­kon­da kuu­lu­vad. Las par­teid vii­vad oma prog­ram­me el­lu rii­gi ta­san­dil rii­gi­ko­gus ning val­la­vo­li­ko­gus ot­sus­ta­me ise ko­ha­lik­ke as­ju. Sel­le­pä­rast ei ta­ha ma kan­di­dee­ri­da ühe­gi par­tei ni­me­kir­jas, po­le ka par­teis­se ku­na­gi kuu­lu­nud.“

Mis tõi Teie ar­va­tes Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­se­le va­li­mis­või­du?

„Meie ni­me­kir­jas oli kaks val­la­va­ne­mat. Val­la­va­ne­mad on ik­ka roh­kem niiöel­da pil­dil, kui­gi mi­nu mee­lest omis­ta­vad va­li­jad mei­le na­tu­ke lii­ga suu­ri tee­neid. Liht­salt en­da koh­ta üt­len, et val­la­va­ne­ma roll on pi­sut üle­hin­na­tud, ük­si ei tee mi­da­gi, see on ko­gu val­la­va­lit­su­se mees­kon­na­töö. Ka Aeg­vii­du val­da on vä­ga pal­ju ri­kas­ta­nud eu­rop­ro­jek­ti­de ra­had. Kui ar­ves­ta­da ee­lar­ve­vä­list li­sa­ra­ha ühe ela­ni­ku koh­ta, siis usun, et Aeg­vii­du on Ees­tis üks esi­me­si. See po­le kind­las­ti val­la­va­ne­ma, vaid ko­gu val­la­va­lit­su­se tee­ne.“

Kas on tõ­si, et vo­li­kok­ku Te ei jää ning Teist saab Ani­ja abi­val­la­va­nem?

„Sel­li­ne idee on, kuid eks see sel­gub vars­ti ning kõi­ge­pealt tu­leb val­la­va­nem ame­tis­se va­li­da. Aga ei sal­ga, et abi­val­la­va­ne­ma tööd ta­han te­ha küll. Mul on ma­jan­du­sa­lal pä­ris pal­ju mõt­teid, ala­tes kor­ral­da­tud jäät­me­veost ja lõ­pe­ta­des tä­na­va­val­gus­tusp­ro­jek­ti­de­ga. Tu­leb mõel­da ma­jan­dus­li­kult, mil­leks on mõist­lik toe­tus­ra­ha taot­le­da, mil­leks mit­te. Kui rää­gin Aeg­vii­du näi­tel, siis tä­na­vus­se tä­na­va­val­gus­tu­se meet­mes­se ei ta­su­nud val­lal pro­jek­ti esi­ta­da. Po­le mõ­tet ra­ha liht­salt nii­sa­ma mil­les­se­gi mat­ta üks­nes sel­le­pä­rast, et siis saa­me ku­sa­gilt juur­de.“