REI­JO ROOS: „Ees­ti keel võib ka­du­da.“

2489
REI­JO ROOS võttis ala­tes mul­lu sü­gi­sest Fa­ce­boo­kis sõ­na ees­ti kir­ja­kee­le au­to­ri Eduard Ah­ren­si ja Kuu­sa­lu kan­di mit­me tei­se aja­loo­li­se isi­ku ni­me all.

REI­JO ROOS, Te en­da vea tõt­tu tu­li ilm­siks, et ole­te Fa­ce­boo­ki-võr­gus­ti­kus Are­nev Kuu­sa­lu Vald sõ­na võt­nud li­ba-Ah­ren­si ja teis­te aja­loo­lis­te li­ba­te­ge­las­te au­tor. Toi­me­tu­selt on pa­lu­tud, et ta­haks Teist roh­kem tea­da. Kus ela­te, mis tööd tee­te?
„Olen elus vi­gu tei­nud ka va­rem, ses­tap ei tul­nud an­tud ap­sa­kas mul­le suu­re­ma ül­la­tu­se­na. Luua­var­re­pau­guks osu­tus aga roh­ke ja po­si­tiiv­ne ta­ga­si­si­de. Ar­va­sin, et ai­nult mi­nul on lõ­bus.
Elan ja are­nen kol­man­dat põl­ve Kuu­sa­lu val­las, prae­gu elan Kiius. Olen õp­pi­nud pääs­te­koo­lis. Töö­tan mees­kon­na­va­ne­ma­na Bal­ti­ku­mi ühes tu­ge­vai­mas pääs­te­ko­man­dos – Keh­ras.“

Kü­si­tud on, kui­das os­ka­si­te eri­ne­va­te te­ge­las­te tol­leaeg­ses­se olus­tik­ku nii häs­ti sis­se min­na. Hu­vi­tab ka niiöel­da köö­gi­pool – kust­ko­hast leid­si­te in­fot, on Teil igaü­he koh­ta and­me­baas koos sõ­na­va­ra­ga või muud sel­list?

„Ise pean sõ­na­va­ra­list si­du­sust ka­rak­te­ri­te esit­le­mi­sel pi­gem teh­tu nõr­gi­maks kül­jeks. Sot­siaal­mee­dias on aeg sõ­nas­tu­se lih­vi­mi­seks pii­ra­tud – li­ba­te­ge­las­te kõr­val ja va­hel taht­sid tih­ti ar­va­must aval­da­da ka au­sad ko­da­ni­kud, mis tä­hen­das, et tee­maa­ren­dus tu­li kii­relt üm­ber mõel­da ja sõ­nas­ta­da.
Pa­ra­ta­ma­tult muu­tis see oma­taht­si ka li­ba­te­ge­las­te ise­loo­mu, mis oma­kor­da muu­tis ko­gu kom­po­ti pi­gem ko­gu­kond­li­kuks vai­mu­tööks kui ühe ra­hu­lo­le­ma­tu ini­me­se loo­me­pon­nis­tu­seks. Mil­le­ga võib ehk se­le­ta­da ka kah­ju­tun­net, mis val­das ini­me­si li­ba-Ah­ren­si pal­jas­tu­mi­sel. Mul on tões­ti vä­ga kah­ju sel­le lap­sus mus`i ehk li­bas­tu­mi­se pä­rast.
Aja­lu­gu ja folk­loor on mind aas­taid hu­vi­ta­nud. Eral­di and­me­baa­si aja­loo­lis­te te­ge­las­te koh­ta ei koos­ta­nud, ekst­ra nen­de isi­ku­te sõ­na­va­ra või fak­ti­de ko­gu­mi­seks ar­hii­vi­des ei tuh­ni­nud. Olen lu­ge­nud raa­ma­tuid, näi­teks „Kõr­ve­maast põh­ja­ran­na­ni“, „Kiiu lu­gu“, in­ter­ne­tist on sil­ma jää­nud teks­te. Sten­boc­ki­de koh­ta leiab hu­vi­ta­vat in­fot Kol­ga muu­seu­mist.“

Li­ba-Ah­rens ja tei­sed võt­sid sõ­na Kuu­sa­lu val­la elu-olu koh­ta. Fa­ce­boo­kis on nüüd soo­vi­ta­tud, et peak­si­te ko­ha­li­kel va­li­mis­tel kan­di­dee­ri­ma. Kas plaa­ni­te?

„Ei plaa­ni, aga võiks. Olen sel­le mõt­te­ga män­gi­nud, kuid kas ta­suks när­ve rai­sa­ta?“

Ole­me kuul­nud ole­tust, ehk oli li­ba-Ah­ren­si niiöel­da ka­pist väl­ja­tu­lek kok­ku­mäng – po­lii­ti­li­ne trikk, et tõm­ma­ta tä­he­le­pa­nu en­ne va­li­mi­si.

„Üs­na hu­vi­tav teoo­ria. Ise­gi kah­ju, et see kõik oli vaid vä­si­nud sõr­me li­bas­tu­mi­ne. Aga näen siin ai­nest põ­ne­vus­ro­maa­ni­le. See on nüüd huu­mo­ri­na öel­dud.“

Pa­lu­tak­se, et pa­ran­dak­si­te Fa­ce­boo­ki kom­men­tee­ri­ja­te kir­ja­vi­gu eda­si. Kas jät­ka­te? Kui­das hin­da­te me kir­ja­kee­le ka­su­tust Fa­ce­boo­kis ja üld­se?

„Ei. Ei jät­ka. Mi­nu sü­gav lu­gu­pi­da­mi­ne kõi­ki­de­le ema­kee­leõ­pe­ta­ja­te­le. Mõis­tan täie­li­kult teie frust­rat­sioo­ni. Õi­ge­kir­ja üleül­di­se nõr­ga ta­se­me kõr­val näen suu­re­ma prob­lee­mi­na lan­gust­ren­di funkt­sio­naal­ses lu­ge­mi­sos­ku­ses.
Suur tä­nu mu ema­kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja­te­le Sir­je Päl­li­le ja Rii­na Ja­la­ka­le. Ma ei ol­nud koo­li ajal ees­ti kee­le suur fänn, aga kir­ju­ta­ma õp­pi­sin. Tä­na­päe­val on meie ini­mes­te õi­ge­kir­jaos­kus kah­juks jää­nud keh­ve­maks – se­da näeb Fa­ce­boo­kis, aga ka amet­li­kus kir­ja­va­he­tu­ses.
Mind häi­rib, kui­das noo­red rää­gi­vad, ees­ti sõ­na­de va­he­le ka­su­ta­tak­se ing­li­se kee­le sõ­nu. Tun­dub, ees­ti keel hak­kab muu­tu­ma solk­kee­leks, are­neb glo­ba­li­see­ru­mi­se poo­le ja võib nii ära ka­du­da. See on suur möö­da­lask­mi­ne me ha­ri­dus­po­lii­ti­kas.“

Ole­te hea kir­ju­ta­ja. Ehk sün­nib li­ba-te­ge­las­test edas­pi­di mõ­ni teos? On Teil saht­li­loo­min­gut või ju­ba il­mu­nut?

„Li­ba­te­ge­las­te taa­se­lus­ta­mist nõu­tak­se tões­ti oo­ta­ma­tult jõu­li­selt ja mit­melt rin­delt. Olen era­kor­ra­list me­dit­sii­ni õp­pi­nud ja usun, et saak­sin va­ja­du­sel soen­di­te elus­ta­mi­se­ga hak­ka­ma. Võib-olla jäi­gi li­ba­del lii­ga pal­ju hin­ge­le, et san­saa­rast ehk taa­se­lus­ta­mi­sest nii­sa­ma pää­se­da. Näis.
Saht­li­loo­min­gut mul po­le, ka trü­kis po­le mi­da­gi il­mu­nud. Kir­ju­ta­mi­se­ga saak­sin hak­ka­ma, aga po­le ae­ga. Te­ge­len ene­se­täien­da­mi­se­ga, in­ter­ne­tis on või­ma­lus osa­le­da ava­tud üli­koo­li­des. Igal ini­me­sel peaks ole­ma ees­märk oma sil­ma­rin­gi laien­da­da.“

Eelmine artikkelKeh­ra las­te tööd USAs­se ränd­näi­tu­se­le
Järgmine artikkelKuusalu meeskoor esiritta!