Rannakuninganna 2022 parim mängija Raasiku vallast on SIIRI PART

162
Rannakuninganna osalejad Tapi volleväljakul.

JA­NEK JAŠ­KOV

Ree­del, 22. juu­lil toi­mus es­ma­kord­selt Aru­kü­la Ta­pi vol­le­väl­ja­ku­tel Ran­na­ku­nin­gan­na tur­niir nais­män­gi­ja­te­le ran­na­vol­les.

Tur­nii­ri pa­ri­mad sel­gu­sid in­di­vi­duaal­selt. Võist­lu­sest võt­tis osa 16 nais­män­gi­jat Tal­lin­nast ja lä­hiümb­ru­sest, Raa­si­ku val­last oli võist­le­ma tul­nud 3 nais­män­gi­jat ja Kuu­sa­lu val­last 2 män­gi­jat.

Nais­võist­le­jad oli jao­ta­tud 4 alag­rup­pi, es­malt sel­gi­ta­ti väl­ja alag­rup­pi­de võit­jad, kes hak­ka­sid sel­gi­ta­ma ran­na­ku­nin­gan­na tur­nii­ri võit­jat.

A-alag­ru­pi pa­rim oli Iri­na Dob­rya­ko­va 59 punk­ti­ga. B-alag­ru­pi võit­jaks osu­tus täi­se­du­ga Lau­ra Milk 63 punk­ti­ga. C-alag­ru­pi pa­rim Ol­ga Kho­dy­re­va 60 punk­ti­ga. D-alag­ru­pi pa­rim Eli­na Rais 63 punk­ti­ga üht­la­si es­ma­kord­selt ran­na­ku­nin­gan­na tur­nii­ri võit­ja Aru­kü­las.
Fi­nal­fou­ris pa­ni oma pa­re­mu­se maks­ma Eli­na Rais, kes ko­gus 63 punk­ti, tei­ne koht kuu­lus Iri­na Dob­rya­ko­va­le 56 punk­ti­ga, kol­man­da ko­ha heit­lu­ses edes­tas Ol­ga Khod­dy­re­va 1 punk­ti­ga Lau­ra Milk, kes ko­gu­sid vas­ta­valt 52 ja 51 punk­ti.

Ly Tam­berg Kuu­sa­lu val­last lõ­pe­tas tur­nii­ri 8. ko­ha­ga, Mi­le­na Loss Kuu­sa­lu val­last 10. ko­ha­ga.

Raa­si­ku val­la pa­ri­ma­na lõ­pe­tas tur­nii­ri Sii­ri Part 13. ko­ha­ga, tal­le järg­ne­sid Ka­ja Ki­be­na ja Rai­li Loik­man.

Pea­kor­ral­da­ja Ja­nek Jaš­kov tä­nab osa­le­jaid ja pea­koh­tu­nik­ku Aa­re Pä­ri­lat. Üri­tust toe­ta­sid Beach Hou­se, Raa­si­ku Val­la Sport, Raa­si­ku Õl­le­te­has, Si­nu Pood, Aa­re Pä­ri­la ja pe­re­kond Vil­berg.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la uus hoo­le­kan­des­pet­sia­list on KAT­RIN PÄRT­LI
Järgmine artikkelPika­ve­re raa­ma­tu­ko­gu alus­tas ta­lu ees­kamb­ris