Ran­na­jalg­pal­lur RAG­NAR RUMP Aru­kü­last on mit­me­kord­ne pa­rim vä­ra­va­kütt

1528
Terracina, Italy - September, 17 Euro Beach Soccer League Superfinal Terracina 2017 at Lungomare Terracina on September 17, 2017 in Terracina, Italy. (Photo by Lea Weil)

Rannajalgpalli saab Eesti ilmaga RAGNAR RUMP harjutada neli kuud aastas. Muul ajal tegeleb teiste spordialadega.

Ran­na­jalg­pal­li uu­dis­tes käib sa­ge­li lä­bi ni­mi Rag­nar Rump, hüüd­ni­me­ga Ra­ku. Aru­kü­la jalg­pal­li­hu­vi­li­sest Ees­ti koon­di­se ran­na­jalg­pal­lu­riks kas­va­nud sport­la­ne on mit­mel aas­tal pär­ja­tud pa­ri­ma vä­ra­va­kü­ti tiit­li­ga.

Sep­temb­ris lõp­pes ran­na­jalg­pal­li Eu­ro­lii­ga tur­niir. Ees­ti mees­kond kao­tas fi­naa­lis Tür­gi­le ning jää­di kõr­va­le A-di­vis­jo­nist.

Rag­nar Rump sõ­nas, et A-di­vis­jo­ni tõus­mi­ne oli küll ees­märk, kuid emot­sioon on po­si­tiiv­ne: „Vei­di jäi kri­pel­da­ma, kuid män­gi­si­me häs­ti ning Tür­gi oli fi­naa­lis ak­tiiv­sem ja oht­li­kum.”

Koon­dis alus­tas et­te­val­mis­tust aas­ta al­gu­ses: „Hoo­li­ma­ta sel­lest, et koon­di­ses mõ­ned uued män­gi­jad, suut­si­me lei­da ühi­se hin­ga­mi­se, mis fi­naa­li viis. Te­gu oli in­di­vi­duaal­selt mi­nu ühe pa­ri­ma tur­nii­ri­ga.”

Ran­na­jalg­pal­li­ga puu­tus ta esi­mest kor­da kok­ku üle 10 aas­ta ta­ga­si: „Män­gi­sin noor­tek­las­sis jalg­pal­li ja su­vel toi­mu­sid va­hel tren­nid ran­nas. Siis oli see pi­gem hea va­hel­dus mu­ru­jalg­pal­list. Ta­ga­si mõel­des olid mõ­ned ran­nat­ren­nid ju­ba too­na mu prae­gus­te mees­kon­na­kaas­las­te­ga Peu­geot’st. Mõ­ned aas­tad hil­jem tu­li mei­le tree­ne­riks Kert Haa­vis­tu, kes oli sa­mal ajal Peu­geot’ män­giv tree­ner ning ran­na­koon­di­se peat­ree­ner.”

2013. aas­tal läks Rag­nar Rump vaa­ta­ma ran­na­jalg­pal­li meist­ri­lii­ga esi­mest etap­pi. See­jä­rel kut­su­ti ta päe­va­pealt ran­na­jalg­pal­li esi­lii­gas­se TV6 eest män­gi­ma. Seal lõi ta 3 eta­pi­ga li­gi 30 vä­ra­vat. Tei­se poo­le hooa­jast män­gis ta ju­ba Peu­geot’ ri­da­des meist­ri­lii­gas. Sa­mal aas­tal te­gi koon­di­se­de­büü­di. Sa­mal ajal män­gis ta saa­li­jalg­pal­li meist­ri­lii­gas ja koon­di­ses ning mu­ru­jalg­pal­li Pre­mium lii­gas Tal­lin­na Ka­le­vi­ga.

Ta rää­kis, et ke­va­del hak­kas ran­na­jalg­pal­li igat­se­ma: „Eu­ro­lii­ga tur­niir an­dis vä­ga hea ko­ge­mu­se, taht­sin ta­ga­si min­na. Õn­neks sain Peu­geot’ mees­kon­na sur­vel eri­loa lii­tu­maks sa­mal aas­tal ran­na­jalg­pal­li meist­ri­lii­ga­ga.”

Ran­na­jalg­pall võ­lus ta ära kii­re män­gu­rüt­mi, teh­ni­li­su­se ja ak­ro­baa­ti­li­su­se: „Ena­mik män­ge toi­mub ran­nas päi­ke­se käes, taus­taks mõ­nu­sa rüt­mi­ga muu­si­ka.”

Täis­mõõt­me­tes ran­na­jalg­pal­li si­se­väl­ja­kut Ees­tis prae­gu po­le, tal­vel on tren­ni­või­ma­lu­sed pii­ra­tud. Aas­ta al­gu­ses käis koon­dis Nõos lii­va­hal­lis foot­vol­ley’t ehk ja­la­ga võrk­pal­li män­gi­mas. Sa­ge­da­sem al­ter­na­tiiv tal­vel on aga fut­sal ehk saa­li­jalg­pall. Hil­ju­ti val­mis Tal­lin­nas lii­va­hall, kus vaid võrk­pal­li­väl­ja­kud, kuid ka seal saab ha­ka­ta koon­dis tree­ni­ma.
Rag­nar Rump tõ­des, et vii­mas­tel aas­ta­tel on ta tal­vel te­ge­le­nud pi­gem töö või muu­de spor­dia­la­de­ga – poks, joo­ga, pi­la­tes, ak­ro­baa­ti­ka, et pa­ran­da­da ke­ha tun­ne­tust ja või­me­t.

Män­guae­ga on te­ma sõ­nul pii­sa­valt: „Meil on kor­ra­li­kult toi­miv lii­ga, su­vel paar­küm­mend män­gu. Hooaeg on in­ten­siiv­ne, tren­nid mees­kon­na ja koon­di­se­ga, li­saks in­di­vi­duaalt­ren­nid, lii­gae­ta­pid, tur­nii­rid. 2016. aas­ta su­vel oli ai­nult kaks va­ba nä­da­la­va­he­tust.”

Oma edu võt­meks peab ta kes­ken­du­mist eri as­ja­de­le: „Teh­ni­lis­te­le ele­men­ti­de­le pa­nin roh­kem rõh­ku eel­mis­tel aas­ta­tel, sel aas­tal kes­ken­du­sin roh­kem löö­ki­de­le. Püüan tree­nin­gus­se si­du­da ele­men­te, mis toe­ta­vad ke­ha soo­ri­tus­või­met – hin­ga­mis­har­ju­tu­sed, ker­ge­jõus­ti­ku ele­men­did, jooks­mi­ne suur­tel ki­vi­del. Olen ra­ken­da­nud üs­na pal­ju vi­sua­li­see­ri­mist, tei­nud pal­ju soo­ri­tu­si, mõt­tes ke­ha ker­gelt kaa­sa lii­gu­ta­des. Ke­ha ei saa aru, kas te­gu on reaal­su­se või väl­ja­mõel­di­se­ga, te­mas lii­gu­vad im­pul­sid sa­ma­moo­di mõ­le­mal ju­hul. See aga või­mal­dab tree­ni­da ka õh­tu­ti voo­dis pi­ku­ta­des ning üht­la­si ai­tab ener­giat sääs­ta.”

Kõi­ge meel­de­jää­va­maks võist­lu­seks peab ta 2015. aas­tal Pär­nus Eu­ro­lii­ga tur­nii­ri: „See on siia­ni peas ku­mi­se­mas. Jõud ja ener­gia, mil­le­ga rah­vas meid toe­tas, oli ime­li­ne. Olen vä­ga tä­nu­lik, et olen eest­la­se­na sel­list toe­tust ja mas­si saa­nud pal­lip­lat­sil ko­ge­da. Ka hil­ju­ti lõp­pe­nud Eu­ro­lii­ga fi­naal on vä­ga po­si­tiiv­selt meel­de jää­nud, kuid see­kord oli põh­jus vä­ga hea mees­kon­na­vaim.”

Igal hooa­jal on koon­di­sel 2-4 vä­lis­tur­nii­ri. Tä­na­vu käi­di tree­ning­laag­ris His­paa­nias. Li­saks Eu­ro­lii­gas alag­ru­pi tur­niir, kus edu kor­ral on või­ma­lus osa­le­da Eu­ro­lii­ga Pro­mo­tio­nal fi­naa­lis, üle ka­he aas­ta toi­mub MM-va­lik­tur­niir. Klu­bi edu kor­ral on või­ma­lus osa­le­da Meist­ri­te lii­gas, kus Rag­nar Rump on käi­nud 2015. ja 2016. aas­tal. Siht­ko­had on ol­nud His­paa­nia, Itaa­lia, Ve­ne­maa, Ser­bia, Val­ge­ve­ne. Kõi­ge roh­kem on käi­dud Itaa­lias.

Kõige tu­gevam vas­ta­ne on sport­la­se ar­va­tes Iraan, kes prae­gu maail­ma ede­ta­be­lis kol­man­dal ko­hal: „Män­gi­si­me nen­de­ga 2015. aas­tal Val­ge­ve­nes, kao­ta­si­me 3:10. Tin­gi­mu­sed olid ras­ked – li­gi 35 kraa­di soo­ja ja meil oli üks va­he­tus­mees vä­hem. See oli mu üks füü­si­li­se­maid män­ge, kus koh­tu­ni­kud lu­ba­sid vä­ga jõu­li­selt män­gi­da.”

Terracina, Italy - September, 17 Euro Beach Soccer League Superfinal Terracina 2017 at Lungomare Terracina on September 17, 2017 in Terracina, Italy. (Photo by Lea Weil)
Rannajalgpalli saab Ragnar Rump Eesti ilmaga harjutada neli kuud aastas. Muul ajal tegeleb teiste spordialadega. 

Rag­nar Rump mär­kis, et eda­si­se tu­ge­va aren­gu hü­van­guks oleks va­ja kõr­ge­mat ta­set, mil­lest õp­pi­da: „Olen ra­hul, et aren­gu­kõ­ver on üles­poo­le ja suut­nud sta­biil­sust lä­bi hooae­ga­de kas­va­ta­da. Ole­me ha­ka­nud koon­di­se­ga süs­te­maa­ti­li­selt tren­ni te­ge­ma just hooa­ja­vä­li­sel ajal, mis on pal­ju juur­de and­nud. Mõ­ned kon­tak­tid on mul ol­nud, kuid üh­te­gi vä­lis­klu­bi ma esin­da­nud veel ei ole.”

Mõn­da ae­ga ta­ga­si käis spor­diuu­dis­test lä­bi, et Rag­nar Rum­pi vas­tu on hu­vi tund­nud Bar­ce­lo­na ran­na­jalg­pal­lik­lu­bi. Sport­la­ne lau­sus, et pi­di tões­ti ühe tur­nii­ri nen­de­ga kaa­sa te­ge­ma, kuid kok­ku­le­pe jäi eri as­jao­lu­del kat­ki: „Sel­li­se suurk­lu­bi vaa­te­väl­ja jõud­mi­ne on suur komp­li­ment. Eks ole nä­ha, mis tu­le­vik toob.”

Väl­jas­pool jalg­pal­lip­lat­si pa­kub Rag­nar Rump kon­sul­tee­ri­mis­tee­nust, te­ge­leb ke­raa­mi­ka, joo­ga, mo­ve­ment’i ja pok­si­ga. „Sa­mu­ti olen mõ­ned aas­tad seo­tud Tee­ga, eri­ti sel­le tse­re­mo­niaal­ses vor­mis, kus olen mõ­ne suu­re­ma me­di­ta­tiiv­se tse­re­moo­nia kor­ral­da­mi­sel abiks ol­nud. Sa­mu­ti köi­da­vad mind luu­le­tu­sed, kir­ju­tan neid ka ise.”

Ran­na­jalg­pal­lis unis­tab ta koo­ndi­se­ga A-di­vis­jo­ni pää­sust: „Ar­van, et unis­tu­sed on eda­si­viiv jõud. Siis on ka siht sil­me ees ning on liht­sam prio­ri­tee­te sea­da, tee­ni­da ja lä­bi te­ha ras­ke­maid pe­rioo­de. Kind­las­ti soo­vin tu­le­vi­kus män­gi­da vä­lis­lii­ga­des.”

Rag­nar Rump ehk Ra­ku on hüüdni­me­ga ra­hul: „See haa­kub häs­ti ran­na­jalg­pal­li lõ­bu­sa ku­van­di­ga. Ees­tis on lii­ga pal­ju amet­lik­kust ja tõ­si­dust. Spor­di roll on eel­kõi­ge mee­le­la­hu­tus­lik. Ees­tis võe­tak­se spor­ti nii tõ­si­selt, et ise­gi pub­lik ei ta­ha staa­dio­ni­te­le tul­la ega ei näe sel­les mee­le­la­hu­tu­se al­li­kat.”

Eelmine artikkelAnija volikogu esimeheks valiti JAAN ORUAAS
Järgmine artikkelPere­kond Joo­nas kin­kis Vi­ha­soo las­teaia­le män­gu­ma­ja