Raa­si­ku val­las töö­tab pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list

1318
KRISTA ERG-SCACCETTI

Ala­tes 3. veeb­rua­rist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses tä­na­vu loo­dud uuel ame­ti­ko­hal pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Kris­ta Erg-Scacc­het­ti (pil­dil). Ta on pä­rit El­vast, kesk­koo­li lõ­pe­ta­mi­se jä­rel läks Tal­lin­na Üli­koo­li kesk­kon­na­kor­ral­dust õp­pi­ma. Pä­rast üli­koo­li asus töö­le üh­te USA IT-et­te­võt­tes­se. Seal te­ge­les ener­gia­vald­kon­na tark­va­ra tes­ti­mi­se ning ad­mi­nist­ra­tiiv­se­te üles­an­ne­te­ga, ku­ni 2018. aas­tal jäi lap­se­hool­dus­puh­ku­se­le. 2016. aas­tast elab Raa­si­kul. „Mu se­ni­ne töö IT-alal oli hu­vi­tav ja aren­dav ning ma ei plaa­ni­nud üld­se veel väi­ke­se lap­se kõr­valt töö­le min­na, kuid kui nä­gin Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kuu­lu­tust, tund­sin, et see on just see, mi­da olen te­ha taht­nud. Abi­kaa­sa jul­gus­tas ning te­gi mi­nu­ga lap­se­puh­ku­sel ole­mi­se osas va­he­tust,“ sõ­nab ta. Ku­na pla­nee­rin­gu­te me­net­le­mi­se­ga te­ge­le­nud le­pin­gu­li­ne töö­ta­ja lah­kus val­la­va­lit­su­sest det­semb­ris, on oo­tel ole­va­te töö­de hulk Kris­ta Erg-Scacc­het­ti sõ­nul kuh­ju­nud, kuid ta lu­bab an­da en­dast pa­ri­ma, et olu­kord pa­ra­neks.

Eelmine artikkelTuris­mi­mes­sil kut­sus­ti mõi­sa­tuu­ri­le ja ka­las­ta­ma
Järgmine artikkelSõnumitoojas 12. veebruaril