Turis­mi­mes­sil kut­sus­ti mõi­sa­tuu­ri­le ja ka­las­ta­ma

1098
La­he­Ka­la eest­ve­da­jad mes­sil: Kär­ka puh­ke­ma­ja pe­re­nai­ne SIG­NE BLUM, tipp­kokk ja Rain Stuu­dio Ca­te­ring juht RAIN KÄÄRST, ka­la­giid TI­MO TINT­SE ja Bal­ti Kesk­kon­na­foo­ru­mi loo­dus­kait­seeks­pert MER­LE KU­RIS. Fo­to Ere Ui­bo

Eel­mi­sel nä­da­lal ree­dest pü­ha­päe­va­ni toi­mu­nud tu­ris­mi­mes­sil olid Har­ju­maa bok­sis Ida-Har­just esin­da­tud Ani­ja mõis, Sport­land Kõr­ve­maa Mat­ka- ja Suu­sa­kes­kus, Vil­la Pil­la­pa­lu ning Paa­si­ku koer­te­mõis, li­saks olid omaet­te bok­si­de­ga mes­sil Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la, La­he­Ka­la, Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­k toit.

Mes­si ava­päe­val ja­ga­ti et­te­võ­te­te­le EHE mär­gi­seid. Need on öko­tu­ris­mi kva­li­tee­di­mär­gi­sed Eht­ne ja Hu­vi­tav Ees­ti ehk EHE, mi­da an­tak­se maa­piir­kon­da­des te­gut­se­va­te ko­ha­lik­ku loo­dust ja kul­tuu­ri­pä­ran­dit väär­tus­ta­va­te­le tee­nus­te­le.

Ani­ja mõi­sa tee­nus­test sai mär­gi­se mõi­sa­par­gi õp­pe- ja mat­ka­ra­da. OÜ Rei­mann Ret­ked uuen­das kah­te va­rem saa­dud EHE mär­gist ning sai mär­gi­se ka räät­sa­mat­ka­de­le Koit­jär­ve ra­bas. Uba­ri Loo­dus­tar­ku­se Kes­kus sai mär­gi­se Rum­mu ra­ba räät­sa­ret­ke­le koos loo­dus­gii­di­ga. Kok­ku an­ti tu­ris­mi­mes­sil mär­gi­se tun­nis­tu­si väl­ja 34.

Ani­ja val­la 4 tu­ris­miet­te­võt­te ühi­ne vol­dik
Ani­ja val­last tu­ris­mi­mes­sil osa­le­nud Ani­ja mõis, Vil­la Pil­la­pa­lu, Paa­si­ku koer­te­mõis ning Sport­land Kõr­ve­maa Mat­ka- ja Suu­sa­kes­kus pa­nid mes­sil ja­ga­mi­seks kok­ku ühi­se vol­di­ku, kus on nel­ja ko­ha fo­tod ja kü­las­ta­jai­le va­ja­lik in­fo. Ani­ja vald oli koos­töös Keh­ra te­ha­se­ga mes­si jaoks lask­nud te­ha ka mõi­sa pil­di­ga pa­ber­ko­tid.

Ani­ja mõi­sa aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa üt­les, et ne­mad val­mis­tu­sid mes­siks põh­ja­li­kult ning võt­sid mak­si­mu­mi, olid ko­hal kõi­gil kol­mel päe­val, nii Har­ju­maa kui Põh­ja-Ees­ti toi­du bok­sis, mõi­sas te­gut­sev koh­vik oli mes­si toi­du-a­lal: „Läk­si­me mes­si­le end rek­laa­mi­ma. Rää­ki­si­me, et ava­me su­vel pea­hoo­ne, tut­vus­ta­si­me eks­po­sit­sioo­ni, mis sin­na tu­leb, ja tee­nu­seid, mi­da on meilt või­ma­lik saa­da. Rõ­hu­si­me, et meil on teist­su­gu­ne, liht­ne mõis, mis po­le klant­si­tud ja asu­me Tal­lin­na­le nii lä­he­dal.“

Jan­ne Kal­lak­maa sõ­nul oli ül­la­tav, kui pal­jud lä­hiümb­ru­se ini­me­sed üt­le­sid, et po­le Ani­ja mõi­sas ku­na­gi käi­nud: „Loo­dan, et nüüd nad tu­le­vad. Jäi­me pal­ju­de­le sil­ma, sest oli­me mõi­sap­roua­de kos­tüü­mi­des, sai­me pal­ju kon­tak­te.“

Ani­ja mõis osa­les mes­sil ka oks­jo­nil, kus 15-20 mi­nu­ti jook­sul, mil mõi­sa gii­di­tuu­ri oks­jon kes­tis, näi­da­ti taus­taks tut­vus­ta­vat vi­deot. 15 ini­me­se­le mõel­dud gii­di­tuur oli oks­jo­nil alg­hin­na­ga 1 eu­ro, sel­le os­tis üks pea­lin­na mees 40 eu­ro eest.

La­he­ka­la oli mes­sil esi­mest kor­da
Aas­ta ta­ga­si loo­dud MTÜ La­he­maa Ka­la­tu­rism kut­sus mes­sil ka­las­tus­seik­lu­se­le ehk koos gii­di­ga ka­la­ret­ke­de­le, brän­di ni­mi on La­he­Ka­la. La­he­maa Ka­la­tu­rism loo­di aas­ta ta­ga­si, ju­ha­tus­se kuu­lu­vad ka­la­giid ja fir­ma Est­fish juht Ti­mo Tint­se Jü­rist, tipp­kokk Rain Käärst Kuu­sa­lust ning Kär­ka Puh­ke­ma­ja pe­re­nai­ne Sig­ne Blum Suur­pealt.

MTÜ et­te­võt­mi­si toe­tab rah­vus­va­he­li­ne kol­meaas­ta­ne pro­jekt „Ran­ni­ku ka­las­tus­tu­ris­mi aren­da­mi­ne, eden­da­mi­ne ja kest­lik ma­jan­da­mi­ne Lää­ne­me­re piir­kon­nas“, mil­le ing­li­se­keel­ne lü­hend on RET­ROUT. Pro­jekt kes­tab 2020 sep­temb­ri­ni, sel­le eest­ve­da­ja on Bal­ti Kesk­kon­na­foo­rum, ra­has­tab Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fond.

Tu­ris­mi­mes­sil tut­vus­ta­sid ka­la­tu­ris­mi või­ma­lu­si MTÜ La­he­maa Ka­la­tu­rism ju­ha­tu­se liik­med ja ka Bal­ti Kesk­kon­na­foo­ru­mi esin­da­jad. Ja­ga­ti pro­jek­ti toel väl­ja an­tud ees­ti- ja ing­li­se­keel­set vol­di­kut, mis tut­vus­tab, kui­das ko­ge­nud ka­la­gii­did näi­ta­vad pa­ri­maid püü­gi­koh­ti, hu­ba­sed ma­jad pa­ku­vad öö­ma­ja ning püü­tud saa­gi saab kok­ka­de abi­ga te­ha maits­vaks söö­giks. Vol­di­kus on ka ori­gi­naal­ne ret­sept koos fo­to­ga – la­he­ka­la kap­sa­le­hes.

Ti­mo Tint­se kom­men­tee­ris et ka­la­tu­ris­mi kui puh­ku­se ja va­baa­ja veet­mi­se või­ma­lu­se üle oli suur hu­vi ning eri­ti popp oli nen­de tä­rin­gu vee­re­ta­mi­se mäng. Mes­si­koh­tu­mi­sed, pa­ku­tud ideed ja et­te­pa­ne­kud an­na­vad loo­tust, et ka­la­tu­ris­mis on tu­le­kul te­gus aas­ta.

Eelmine artikkelTAA­VI TŠERN­JAVS­KI või­tis Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel pronk­si
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las töö­tab pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list