Raa­si­ku val­la sot­siaal­töös­pet­sia­list

80
Raasiku vallamaja

14. det­semb­rist töö­tab Raa­si­ku val­las sot­siaal­töös­pet­sia­lis­ti­na Lo­ta Aad­la. Ta on Ees­tis esi­me­ne, kes viis aas­tat ta­ga­si lõ­pe­tas Tal­lin­na ter­vis­hoiu­kõrg­koo­li te­ge­vus­ju­hen­da­ja kut­se­ga. Prae­gu õpib Tal­lin­na Üli­koo­lis sot­siaal­tööd, ke­va­del lõ­pe­tab ba­ka­lau­reu­seõp­pe. Viis aas­tat on ta töö­ta­nud ASi Hoo­le­kan­de­tee­nu­sed Tal­lin­na ük­sus­tes. Al­gu­ses oli vai­mu­puu­de­ga ja psüü­hi­ka­häi­re­te­ga ini­mes­te te­ge­vus­ju­hen­da­ja, see­jä­rel osu­tas Hoo­le­kan­de­tee­nus­te tü­ta­ret­te­võt­tes SA Hea Hoog eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le töö­hõi­ve­ga seo­tud tee­nu­seid. Vii­ma­sed li­gi kolm aas­tat töö­tas Lo­ta Aad­la Tal­lin­na pe­re­kes­ku­ses ras­ke ja sü­ga­va puu­de­ga las­te tu­gii­si­ku tee­nu­se juh­tu­mi­kor­ral­da­ja­na. Ka Raa­si­ku val­las on ta eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te sot­siaal­töös­pet­sia­list. Lo­ta Aad­la on pä­rit Tal­lin­nast, elab Keh­ras.

Eelmine artikkelKAI­SA LIN­NO uu­ris In­dia oo­kea­ni saa­rel rah­vus­par­gi juh­ti­mist ja ko­ha­li­ke kaa­sa­mist
Järgmine artikkelTANEL LAANMÄE tegi tippspordiga lõpparve