Raasiku valla huviringide konkursi tulemused

1297

Projektikonkursil said toetust 12 huviringi.

Sep­temb­ri lõ­pus sai Raa­si­ku val­las lä­bi hu­vi­rin­gi­de pro­jek­ti­kon­kurss. Toe­tust sai kü­si­da hu­via­la­de spekt­ri ja paind­lik­ku­se laien­da­mi­seks uu­te loo­da­va­te hu­vi­rin­gi­de ja ole­ma­so­le­va­te laien­da­mi­se abil. Taot­le­da sai ühe hu­vi­rin­gi koh­ta ku­ni 5000 eu­rot. Kon­kurss on osa Raa­si­ku val­la hu­vi­ha­ri­du­se te­ge­vus­ka­vast, mis tu­li igal oma­va­lit­su­sel esi­ta­da Ees­ti Noor­soo­töö Kes­ku­se­le tä­na­vu 1. sep­temb­riks. Ka­va abil lei­tak­se oma­va­lit­sus­tes ka­su­tus rii­gilt saa­dud toe­tus­ra­ha­le hu­vi­ha­ri­du­se ja -te­ge­vu­se kor­ral­da­mi­seks. Raa­si­ku vald saab tä­na­vu rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­seks 29 389 eu­rot, tu­le­val aas­tal on sum­ma orien­tee­ru­valt 2,5 kor­da suu­rem.

Raa­si­ku val­la pro­jek­ti­kon­kur­si­le esi­ta­ti 18 taot­lust. Neist 12 said kas osa­li­se või täie­li­ku ra­has­tu­se. Tu­le­mu­sed kin­ni­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus es­mas­päe­va, 16. ok­toob­ri is­tun­gil
Ra­has­tu­se said MTÜ Raa­si­ku Rah­va­ha­ri­du­se Selts noor­te tead­las­te hu­vi­rin­gi ning laua­män­gu­ri­te klu­bi jaoks.

Aru­kü­la põ­hi­koo­list said toe­tust ne­li hu­vi­rin­gi – sulg­pal­li­rin­giks 2245,4 eu­rot, ro­boo­ti­ka­rin­giks VEX IQ 2386,75 eu­rot, mee­dia­rin­giks spet­sia­li­see­ru­mi­se­ga mon­tee­ri­mi­se õp­pi­mi­se­le 4000 eu­rot ning „Ela­vad mui­nas­ju­tud” hu­vi­ring 1. klas­si las­te­le lu­ge­mi­se õp­pi­mi­seks ja lu­ge­mis­hu­vi suu­ren­da­mi­seks 2274 eu­rot. MTÜ Pi­ka­ve­re Mõis said toe­tust ro­boo­ti­ka­rin­gi laien­da­mi­seks 526,88 eu­rot; ning loo­dus­koo­li te­ge­vus­te­ga alus­ta­mi­seks 1314,46 eu­rot.

Pro­jek­ti toel alus­tab Aru­kü­las las­te­joo­ga algk­las­si­las­te­le, taot­le­jaks Loov Laps OÜ, kes saab toe­tust 1100 eu­rot; pä­rast sü­gi­sest koo­li­va­heae­ga alus­ta­vad Aru­kü­las MTÜ Loo­dus­maa loo­dus- ja tea­dus­hu­vi­rin­gi­ga „Mik­si­ta­jad”, mis sai toe­tust 3185,95 eu­rot ning nu­ti­la­bor, mi­da kor­ral­dab MTÜ Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi, toe­tu­se suu­rus 3106 eu­rot. Ra­has­tust sai ka Raa­si­ku põ­hi­kool pois­te kä­si­töö hu­vi­rin­gi va­hen­di­te soe­ta­mi­seks 3500 eu­rot.

Ko­mis­jo­ni lii­ge Ju­ta Asu­ja: „Pea­mi­sed põh­ju­sed, miks osad pro­jek­tid ra­has­tu­se­ta jäid, olid nii ra­ha­lis­te va­hen­di­te nap­pus, kui ka see, et taot­lus ei vas­ta­nud pro­jek­ti­kon­kur­si ees­mär­ki­de­le ja tin­gi­mus­te­le.

Kok­ku ja­ga­tak­se hu­vi­rin­gi­de käi­vi­ta­mi­seks või laien­da­mi­seks 27 200 eu­rot.
Igas taot­lu­ses tu­li mär­ki­da ka ka­su­saa­ja­te ehk rin­gis osa­le­ja­te arv. Kõi­ki­dest toe­ta­tud pro­jek­ti­dest on pla­nee­ri­tud ka­su saa­ma 228 noort.

Pro­jek­ti­toe­tust saab ka­su­ta­da rin­gi­juh­ti­de ta­suks, va­hen­di­te soe­ta­mi­seks ning trans­por­di ku­lu­de kat­mi­seks.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid Pi­ka­ve­re ko­gu­kon­na, koo­li ja las­teaia esin­da­ja Ali­ce Suur­kuusk, Aru­kü­la noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no, Raa­si­ku põ­hi­koo­li di­rek­tor Kad­ri Vii­ra, Aru­kü­la põ­hi­koo­li di­rek­tor Avo Möls, Raa­si­ku noor­soo­töö­ta­ja An­ge­la Al­lik, Aru­kü­la muu­si­kaõ­pe­ta­ja Ju­han Trump, val­la­va­lit­su­se esin­da­ja Ka­rin Möl­lits.

Ju­ta Asu­ja: „Kon­kur­si kor­ral­du­se ja tu­le­mus­te­ga võib ra­hu­le jää­da-mi­tu uut ja hu­vi­ta­vat rin­gi saa­vad tä­nu sel­le­le alus­ta­da. Tun­dub, et kon­kurss te­gi ra­ha ja­ga­mi­se sel­geks ja lä­bi­paist­vaks, kõi­gil oli või­ma­lus võrd­se­tel tin­gi­mus­tel ra­has­tust taot­le­da.”

Ta li­sas, et hu­vi­ha­ri­du­se kät­te­saa­da­va­maks muut­mi­se osas ot­si­tak­se val­la­va­lit­su­ses prae­gu la­hen­du­si, kui­das tõ­hus­ta­da val­la­si­sest trans­por­ti nii, et lap­sed ka väl­jast­poolt Aru­kü­la ja Raa­si­kut pää­sek­sid pa­re­mi­ni hu­vi­rin­gi­des­se ja sealt pä­rast ka ko­ju.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu noo­red ka­ra­te­kad võit­sid rah­vus­va­he­li­sel tur­nii­ril 3 me­da­lit
Järgmine artikkelHC Keh­ra D2-klas­si poi­sid on Ees­ti ka­ri­ka­võit­jad