Raa­si­ku val­la ee­lar­ve on vas­tu võe­tud

387
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu võt­tis 14. jaa­nua­ri is­tun­gil vas­tu 2020. aas­ta val­laee­lar­ve. Is­tun­gil osa­le­nud 15 vo­li­ni­kust olid 11 poolt, 1 jäi era­poo­le­tuks, 3 ei hää­le­ta­nud. Ee­lar­ve põ­hi­te­ge­vu­se tu­lud on 8 889 552 eu­rot, ku­lud 7 665 145 eu­rot. In­ves­tee­rin­guid on ka­van­da­tud 1 943 960 eu­ro eest, sel­lest 900 000 eu­rot lae­nu kaas­a­bil. Ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su on ee­lar­ves­se pla­nee­ri­tud 5 809 860 eu­rot, mis on 5 prot­sen­ti roh­kem kui eel­mi­sel aas­tal. Maa­mak­su ka­van­da­tak­se 151 645 eu­rot. Rii­giee­lar­ve ta­san­dus- ja toe­tus­fon­dist on eelarves 2 229 727 eu­rot. Ku­lu­dest lä­heb 62 prot­sen­ti ha­ri­du­se­le, koo­li­de­le, las­teae­da­de­le, huvihariduseks. Va­lit­se­mis­ku­lud moo­dus­ta­vad eel­ar­vest 10, ma­jan­du­se- ja kul­tuu­ri­vald­kon­na ku­lud kumbki 8 prot­sen­ti. Suu­ri­mad in­ves­tee­rin­gud on ka­van­da­tud Aru­kü­la las­teaia küt­te­süs­tee­mi­de re­no­vee­ri­mi­se­le ja juur­dee­hi­tu­se­le – 700 000 eu­rot, val­la­tee­de­le – 310 000 eu­rot, Aru­kü­la pääs­te­ga­raaži ehi­ta­mi­seks – 150 000 eu­rot, Aru­kü­la Tal­lin­na maan­tee äär­se­le kerg­liik­lus­tee­le – 150 000 eu­rot, Aru­kü­la jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­seks – 137 320 eu­rot, sellest 97 000 eurot on KIKI toetus, ning tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­mi­seks – 80 000 eu­rot.