Tule- ja veeõn­ne­tus­te en­ne­ta­mi­seks

419
REILI KULL

REILI KULL,
Põh­ja pääs­te­kes­ku­se en­ne­tus­bü­roo ju­ha­ta­ja

Tu­leõn­ne­tus­tes kao­ta­sid Tal­lin­nas ja Har­ju­maal 2019. aas­tal elu kok­ku 6 ja veeõn­ne­tus­tes 7 ini­mest, Ees­tis kok­ku vas­ta­valt 43 ja 36. Võr­rel­des 2018. aas­ta­ga on Põh­ja re­gioo­nis olu­kord pa­ra­ne­nud, siis­ki on se­da lii­ga pal­ju.

Tu­le­kah­jude pu­hul on märk­sõ­nad en­di­selt lah­ti­se tu­le ka­su­ta­mi­ne ja si­se­ruu­mi­des suit­se­ta­mi­ne. Vä­ga pal­ju­des ko­du­des puu­du­vad töö­kor­ras ja õi­ges­ti pai­gal­da­tud suit­suan­du­rid vaa­ta­ma­ta sel­le­le, et Ees­tis on suit­suan­dur ko­hus­tus­lik üle 10 aas­ta.

Pääst­jad ja amet­ni­kud vii­vad lä­bi ko­du­nõus­ta­mi­si, et en­ne­ta­da õn­ne­tu­si ja sääs­ta ini­me­lu­sid. Sel sü­gi­sel oli Põh­ja re­gioo­nis es­ma­kord­selt ko­du­nõus­ta­mi­se akt­sioon kor­ter­ma­ja­des, kus on ol­nud kur­ba­de ta­ga­jär­ge­de­ga õn­ne­tus. Tu­leõn­ne­tus võib mõ­ju­ta­da ko­gu ma­ja ela­nik­ke, sea­des oh­tu nen­de elu, va­ra ja ter­vi­se.

Kõi­gil on või­ma­lik tel­li­da en­da­le ko­du­nõus­ta­mi­ne, et ko­du­ne olu­kord koos pääst­ja­te­ga üle vaa­da­ta ja va­ja­du­sel muu­da­tu­si te­ha. Ala­tes möö­du­nud aas­ta no­vemb­rist saa­vad ka kor­te­riü­his­tud tel­li­da en­da­le tu­leo­hu­tu­sa­la­se nõus­ta­mi­se, et teak­sid tu­leo­hu­tus­nõu­deid ja os­kak­sid nei­le ka ise tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta. Nõus­ta­mi­se käi­gus vaa­da­tak­se koos ühis­tu liik­me­te­ga üle kor­ter­ma­ja ühis­ka­su­ta­ta­vad pin­nad ehk tre­pi­ko­jad, ko­ri­do­rid ja keld­rid ning ka ma­ja ümb­rus. Pääs­tea­me­ti va­ra­se­mad kont­rol­lid näi­ta­vad, et kor­ter­ma­ja­des on üld­ka­su­ta­ta­va­tel pin­da­del tu­leo­hu­tus­nõue­te täit­mi­se­ga prob­lee­me. En­da soo­vist ko­du­nõus­ta­mist saa­da tu­leb tea­da an­da he­lis­ta­des Pääs­tea­la in­fo­te­le­fo­ni­le 1524. Nõus­ta­mi­sed on ta­su­ta.

Kor­te­ris peab ole­ma töö­kor­ras suit­suan­dur. Tah­ke- või gaa­si­küt­te­ga elu­ruu­mi pai­gal­da li­saks ka vin­gu­gaa­sian­dur. Hool­dada tu­leb küt­te­süs­tee­me, siis on ohu­tu ja kes­tab kauem. Kor­te­ri uks võiks ol­la seest­poolt il­ma võt­me­ta ava­tav, et tu­le­kah­ju kor­ral sin­na lõk­su ei jääks. Kor­ter­ma­ja ühis­ka­su­ta­ta­vad väl­ju­mis­teed tu­leb hoi­da puh­ta­na. Tre­pi­ko­da on ehi­ta­tud nii laiaks just see­pä­rast, et kui ohuo­lu­kor­ras kõik ma­jae­la­ni­kud kor­ra­ga väl­ju­da soo­vi­vad, siis on see või­ma­lik. Väl­ju­mis­tee­le jää­vad uk­sed pea­vad ole­ma võt­me­ta ava­ta­vad ju­huks, kui ole­te tu­le­kah­ju või muu õn­ne­tu­se kor­ral võt­med tup­pa või jo­pe tas­kus­se unus­ta­nud. Sel­li­selt ei jää te lõk­su ning saa­te ohu­tult hoo­nest väl­ju­da. Kui keld­ri uks ava­neb tre­pi­kot­ta, peab see ole­ma tu­le­tõk­keuks, et keld­ri­tu­le­kah­ju kor­ral ei le­viks suits tre­pi­kot­ta. Vas­ta­sel ju­hul jääb ko­gu ma­ja rah­vas lõk­su ega pää­se väl­ja.

Tei­ne suur mu­re­koht on up­pu­nud. Jät­ku­valt on pal­ju­del up­pu­mis­tel põh­jus al­ko­ho­li tar­vi­ta­mi­ses. Vee­ko­gu­de juu­res on olu­li­ne jär­gi­da paa­ri liht­sat reeg­lit: ei to­hi al­ko­ho­li tar­vi­ta­nu­na uju­ma min­na, lap­si jä­re­le­val­ve­ta jät­ta ning oma või­meid üle hin­na­ta. Kah­juks on üks neist kol­mest ala­ti up­pu­nu­te­ga seo­tud. Kui veel mõ­ni aas­ta ta­ga­si oli noor­te mees­te seas suur prob­leem pur­jus pea­ga uju­ma mi­nek ja oma või­me­te üle­hin­da­mi­ne, siis nüüd sei­sa­me sil­mit­si uue prob­lee­mi­ga – ai­na roh­kem ini­me­si ku­kub või ko­mis­tab vee­ko­gu­de ää­res ning upu­tak­se. Ise­gi kui ees­märk ei ol­nud vet­te sat­tu­da, siis al­ko­ho­li tar­vi­ta­des võib juh­tu­da kõi­ge hul­lem.

Sel­le­ga seo­ses oli meie 2019. aas­ta veeo­hu­tus­sõ­num suu­na­tud ka ea­ka­te­le. Va­nu­se­ga kaas­ne­vad ter­vi­se­ris­kid. Rää­ki­ge ea­ka lä­he­da­se­ga ja tu­le­ta­ge meel­de, et ta ar­ves­taks oma või­me­te, kroo­ni­lis­te hai­gus­te ja muu­de ter­vi­se­ris­ki­de­ga, võ­taks ar­ves­se ra­vi­mi­te kõr­val­mõ­ju­sid.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la ee­lar­ve on vas­tu võe­tud
Järgmine artikkelAegviidu tervisespordikeskusele otsitakse operaatorit