Raasiku valla arengukava projekt valmis

1295

Uue arengukava projekti avalik väljapanek kestab 5. oktoobrini.

Möödunud nädalal oli Raasiku valla arengukava projekt aastateks 2011-2021 volikogus esimesel lugemisel.

Vallavanem Aare Ets selgitas, et vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele peab omavalitsuse arengukava kehtima vähemalt neljal eelseisval eelarveaastal või võetud laenukohustuste lõpuni. Raasiku vallal on praegu laenukohustusi 2018. aastani, kuid arengukava otsustati koostada sellest veel mõne aasta võrra pikemaks perioodiks. Vallavanem põhjendas – aastani 2021 ehk kõige kauem kehtib vallas  praegu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava ning  peeti mõistlikuks koostada ka kogu valla arengukava sama pikaks perioodiks.

Võrreldes senisega on uue arengukava projekt lühem. Selles on 7 peatükki – sissejuhatus, valdkondade kirjeldused, SWOT-analüüsid ja strateegilised eemärgid, eelarvestrateegia ning tegevuste ja investeeringute kava aastani 2018. 

Vastavalt uue arengukava projektile peaks Raasiku lasteaed saama aastatel 2012-2013 ning Raasiku kool aastatel 2012-2018 juurdeehituse. Järgmiseks aastaks on hariduse, kultuuri ja spordi vallas kavandatud Aruküla lasteaia välisfassaadi soojustamine, kaheks järgmiseks aastaks Pikavere lasteaia-algkooli maaküttesüsteemi ning lasteaia teise rühma jaoks ruumide väljaehitamine, Aruküla mõisahoone renoveerimine ning Raasiku kooli staadioni väljaehitamine. Järgnevatel aastatel on plaan ehitada uued rühmaruumid, saal ja õpetajate tuba Aruküla lasteaeda, teha remonti Aruküla raamatukogus ja rahvamajades, ehitada välja Aruküla kooli staadion, teha terviserajad Arukülla, Pikaverre ja Raasikule, ehitada kergliiklusteid, laiendada noortekeskuseid, arendada ning laiendada mängu- ja spordiväljakuid.

Sotsiaalvallas on kavas ehitada probleemsete perede tarvis välja sotsiaalkortereid, arendada sotsiaalmaja Raasikul ning ehitada Arukülla Piiri t 12 hoonesse ruumid perekeskusele.

Tehnilise infrastruktuuri investeeringutena on kavas rajada parklad Raasiku ja Aruküla rongijaamadesse, projekteerida ja ehitada Arukülas Suvila tee lõpp, Põhja tänav ja Harju ning  Järsi tee, rajada tänavavalgustus Aruküla mõisa kurvi ja Kaasiku tänavale, viimane ka remontida. Veel on plaan leida raha Raasiku veetorni ja Pae 4 pritsumaja projekteerimiseks ja konserveerimiseks või rekonstrueerimiseks, rekonstrueerida Kiviloo endine koolimaja, renoveerida vallamaja katus ja fassaad, remontida kabinette.

Lähiaastail kavandatavate investeeringutena on arengukava projektis veel parkide korrastamiseks projektide tellimine ja parkide rajamine, liigvee eemaldamiseks kuivendussüsteemide rajamine ning valla uue üldplaneeringu koostamine.

Kui palju võiks iga investeering maksma minna, pole arengukava projektis veel kirjas. Vallavanema sõnul lisatakse need summad sinna septembrikuu lõpuks.
Küll aga märkis ta, et 2012. aasta valla investeerimisvõimekuseks on kalkuleeritud 267 000 eurot, millest 95 000 eurot arvestatakse Raasiku staadioni omafinantseeringuks.

Arengukava projekti avalikud arutelud toimuvad 3. oktoobril vallamajas, 4. oktoobril Pikavere koolis ning 5. oktoobril Raasiku rahvamajas.

Vallavanem Aare Ets arvas, et volikogu võiks uue arengukava vastu võtta juba oktoobrikuus.

Eelmine artikkelVarastati veepump
Järgmine artikkelPärispeal harjutati tegutsema õlireostuse korral