Pea­piis­kop õn­nis­tas Kuu­sa­lu ki­ri­ku uue vit­raažak­na

431
Lau­päe­val, 7. jaa­nua­ril Kuu­sa­lu ki­ri­kus: vit­raažikunst­nik AND­REI LO­BA­NOV, AND­RES HEIN­VER, MEE­LIS RON­DO, Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja JAA­NUS JA­LA­KAS, Lok­sa ko­gu­du­se õpe­ta­ja AH­TI UDAM, Jõe­läht­me ko­gu­du­se õpe­ta­ja ja Ida-Har­ju praost MAR­GUS KIR­JA, EELK pea­piis­kop UR­MAS VIIL­MA, JAN­NE KER­DO, TIIT ja LIA KÕUHK­NA.

Põh­ja­löö­vi vit­raažak­na an­ne­ta­sid JAN­NE KER­DO ja AND­RES HEIN­VER Kol­gast.

Kuu­sa­lu ki­ri­kus lau­päe­val, 7. jaa­nua­ril toi­mu­nud ju­ma­la­tee­nis­tu­sel oli lau­lu­leh­te­del uue vit­raažak­na vär­vi­li­ne pilt. Vit­raažak­na õn­nis­tas ja jut­lu­se pi­das EELK pea­piis­kop Ur­mas Viil­ma. Ko­hal olid Kuu­sa­lu ki­ri­ku vit­raažaken­de au­tor And­rei Lo­ba­nov, ak­na ki­ri­ku­le an­ne­ta­nud Jan­ne Ker­do ja And­res Hein­ver Kol­gast, ka ki­ri­ku­le roh­kem kui ne­li aas­tat ta­ga­si esi­me­se, Lau­rent­siu­se­le pü­hen­da­tud vit­raažak­na ning hil­jem neit­si Maar­ja­le pü­hen­da­tud vit­raaži an­ne­ta­nud Lia ja Tiit Kõuhk­na.

Kuu­sa­lu ki­ri­ku uuel vit­raažak­nal on ku­ju­ta­tud Jee­su­se ris­ti­löö­mist. Fo­tod En­del Ap­sa­lon

Uuel vit­raažak­nal on ku­ju­ta­tud Jee­su­se ris­ti­löö­mist. Aken on pai­gal­da­tud ki­ri­ku põh­ja­löö­vi, Kuu­sa­lu ale­vi­ku pea­tä­na­va poo­le. Vit­raažaken oli oma ko­ha­le pan­dud ja se­da sai nä­ha ju­ba jõu­lu­de ajal.

And­res Hein­ver rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et et­te­val­mis­tus­tööd al­ga­sid roh­kem kui paar aas­tat ta­ga­si: „Kuu­sa­lu ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas pöör­dus mu poo­le, näi­tas vit­raažikunst­ni­ku And­rei Lo­ba­no­vi teh­tud ka­van­deid ning kü­sis, kui­das eda­si min­na, kas ta­ha­me kaa­sa lüüa ja ra­ha­li­selt ai­da­ta. Jaa­nus Ja­la­kas an­dis mei­le või­ma­lu­se ja oli­me val­mis toe­ta­ma. Ku­na ki­ri­kuor­ga­nid ja muin­sus­kait­se olid mää­ra­nud, mis­su­gu­se loo­ga aken ja ku­hu lä­heb, siis sel­les osas me kaa­sa ei rää­ki­nud. Aga üks soov mul oli – kui lõu­na­löö­vi neit­si Maar­ja­le pü­hen­da­tud vit­raažak­nal on Kuu­sa­lu sü­da ehk ki­ri­ku pilt, siis põh­ja­löö­vi uuel ak­nal võiks ol­la Kol­ga ki­vi­sild. Ja ki­vi­sild on­gi nüüd vit­raažil ke­nas­ti ole­mas.“

Mee­lis Ron­do MTÜst Kol­ga­pol teeb uue vit­raažak­na val­mi­mi­sest 12mi­nu­ti­li­se fil­mi. And­res Hein­ver kir­jel­das, et oli nel­jal kor­ral vit­raažikunst­ni­ku juu­res atel­jees fil­mi­mi­sel kaa­sas: „Hu­vi­tav oli aru­ta­da koos And­rei Lo­ba­no­vi­ga, kes on oma ala suur­meis­ter ja su­vel käis Pa­rii­sis abis Ju­ma­lae­ma ki­ri­ku vit­raaže taas­ta­mas, et kui­das he­le- või tu­me­si­nist vär­vi ka­su­ta­da või kas pu­nast jõu­li­se­malt või mis­moo­di te­ha üle­mi­ne­kuid. Oli vä­ga põ­nev ja õpet­lik, kui­das ta rää­kis oma tööst, nüüd os­kan vit­raaže vaa­da­ta ja hin­na­ta hoo­pis tei­se pil­gu­ga. Mul­le see uus vit­raaž vä­ga meel­dib, nä­gin val­mi­mist osa­de kau­pa ja lõ­puks ka ter­vi­kut.“

And­res Hein­ve­ri sõ­nul rõ­hu­tas And­rei Lo­ba­nov, et sel­ge tal­veil­ma­ga kel­la 13 pai­ku päe­val pais­tab päi­ke­se pee­gel­du­se­na lu­mel lä­bi uue vit­raažak­na kõi­ge tu­ge­vam val­gus.

Peat­selt val­mi­va fil­mi koh­ta sõ­nas And­res Hein­ver, et You­Tu­be´i se­da kõi­gi­le al­la­laa­di­mi­seks ei pan­da, kuid plaa­nis on näi­da­ta Kuu­sa­lu val­la rah­va­le mõ­nel suu­re­mal val­laü­ri­tu­sel.

Sa­mal ju­ma­la­tee­nis­tu­sel, kui pü­hit­se­ti uus vit­raažaken, ris­ti­ti Jan­ne Ker­do ja And­res Hein­ve­ri kaks lap­se­last – üks poiss on 9kuu­ne ja tei­ne ka­heaas­ta­ne.

Jan­ne Ker­do mär­kis, et nen­de pe­re jaoks on vit­raažak­na kolm üle­mist ing­lit süm­bool­selt ot­se­kui kolm lap­se­last.

EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas lau­sus Sõ­nu­mi­too­ja­le, et And­rei Lo­ba­nov on tei­nud veel kaks ka­van­dit – Jee­su­se sün­ni­loo ja te­ma üles­tõus­mis­loo koh­ta. Kui leiab an­ne­ta­jaid, saaks ka need vit­raažak­nad val­mis te­ha ja pai­ka pan­na. Hu­go Lep­nur­me­le pü­hen­da­tud vit­raažak­na vas­tu on ka­van­da­tud vit­raaž, mis ku­ju­tab muu­si­ka­lu­gu.

Jaa­nus Ja­la­kas: „Ta­han rõ­hu­ta­da, et And­res Hein­ve­ri va­na-i­sa Kaa­rel Hein­ver (en­ne ees­tis­ta­mist Uur­mann) oli Kõn­nu val­la­va­nem ja rii­gi­ko­gu lii­ge. Ole­me tä­nu­li­kud, kui lei­dub ini­me­si, kes soo­vi­vad ki­ri­kut ai­da­ta. Kes sü­da­mes tun­neb, et ta­hab ki­ri­ku­le an­ne­ta­da, võik­si­me rää­ki­da sel tee­mal, plaa­ne on ja abi oleks va­ja.“

Ki­ri­kuõ­pe­ta­ja lau­sus veel, et ki­ri­ku­lis­te arv on küll aja jook­sul ju­ma­la­tee­nis­tus­tel vä­he­ne­nud, kuid Kuu­sa­lu ko­gu­du­se liik­me­te ja pa­nus­ta­ja­te arv on kas­va­nud.

Jaa­nus Ja­la­ka ja And­rei Lo­ba­no­vi koos­töö tu­le­mu­se­na on Kuu­sa­lu ki­ri­kus nüüd 4 vit­raažakent ning Lee­si ki­ri­kus kõik 8 akent vit­raažide­ga, mil­lest ühe an­ne­tas Ka­di Lam­bot ja tei­sed seit­se Kar­li Lam­bot juu­nior. Lok­sa ki­ri­ku ühe vit­raažak­na te­ge­mist ra­has­tas Lok­sa lin­na­va­lit­sus ja tei­se Kuu­sa­lu ko­gu­dus.

Eelmine artikkelKas me sel­list val­la­va­lit­sust ole­me­gi soo­vi­nud?
Järgmine artikkelAni­ja val­la­va­lit­sus võ­tab üle Vel­ko AV hea­kor­ra- ja hal­dus­tööd