Raa­si­ku val­la al­la­su­tus­te töö­ta­ja­te pal­gad

328
Raasiku vallamaja

Raa­si­ku vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la al­la­su­tus­te ame­ti­koh­ta­de põ­hig­ru­pid ja pal­ga­va­he­mi­kud 2023. aas­tal. Fi­nants­juht Eve­lyn Vel­berk sel­gi­tas, et pal­ga­va­he­mi­ke mää­ra­mi­sel on alu­seks võe­tud mii­ni­mum­palk ja õpe­ta­ja­te alam­palk käe­so­le­val aas­tal. Ta mär­kis, et kui­gi rii­giõ­pe­ta­ja­te mii­ni­mum­pal­ga kasv on suur, jät­kab Raa­si­ku vald las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­ta­su tõst­mist sel­li­selt, et see oleks 90 prot­sen­ti koo­liõ­pe­ta­ja­te pal­ga alam­mää­rast. Ma­gist­rik­raa­di­ga las­teaiaõ­pe­ta­ja töö­ta­su on võrd­sus­ta­tud koo­liõ­pe­ta­ja mii­ni­mum­pal­ga­ga. Ee­lar­ves­se on val­laa­su­tus­te pal­ga­kas­vuks ar­ves­ta­tud kesk­mi­selt 17 prot­sen­ti, see on fi­nants­ju­hi sõ­nul vii­ma­se viie aas­ta kõi­ge kõr­gem kasv. Kõrg­ha­ri­du­se­ga eria­las­pet­sia­lis­ti­de, ka las­teaia ja hu­vi­koo­li õpe­ta­ja­te, hu­vi­juh­ti­de, raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te, noor­soo­töö­ta­ja­te pal­ga­va­he­mik on 1300-1575 eu­rot; kes­kast­me­juh­ti­de, ka las­teaia ja hu­vi­koo­li õp­pea­la­ju­ha­ta­ja, töö­ta­sud va­he­mi­kus 1440-1750 eu­rot; tipps­pet­sia­lis­ti­de, näi­teks lo­go­pee­di, sot­siaal- ja eri­pe­da­goo­gi, psüh­ho­loo­gi ta­su va­he­mi­kus 1600-2000 eu­rot; asu­tus­te juh­ti­de pal­gad ku­ni 3000 eu­rot. Asu­tu­se ju­hil on õi­gus mää­ra­ta töö­ta­su vas­ta­va ame­ti­ko­ha pal­ga­va­he­mi­kus, kuid täis­koor­mu­se­ga las­teaiaõ­pe­ta­ja­te palk ei to­hi ol­la väik­sem kui 1575 eu­rot ning ma­gist­rik­raa­di­ga las­teaiaõ­pe­ta­ja palk väik­sem kui 1750 eu­rot. Ühe­õ­pe­ta­ja­süs­tee­mi­ga rüh­mas võib las­teaiaõ­pe­ta­ja pal­ga võrd­sus­ta­da ma­gist­rik­raa­di­ga las­teaiaõ­pe­ta­ja pal­ga­ga.

Eelmine artikkelKeh­ra ja Raa­si­ku kaug­küt­te­piir­kon­da­des tõu­seb toa­soo­ja hind
Järgmine artikkelVäl­ja­võ­te Kuu­sa­lu val­la jäät­me­hool­du­sees­kir­jast