Raa­si­ku/Mist­ra püüab Ees­ti meist­ri­lii­ga aut­sai­de­ri rol­list priiks

92
Raa­si­ku/Mist­ra kä­si­pal­lur MAR­TIN NE­RUT on ras­kus­tes Põl­va Ser­vi­ti män­gi­ja ÜLL­JO PI­HU­SE vis­ke se­ga­mi­sel, sa­ma käib MAR­KUS KA­SE koh­ta. Fo­to: He­lin Pot­ter/Ees­ti Kä­si­pal­li­liit

Raa­si­ku/Mist­ra mees­kon­na es­ma­hooaeg kä­si­pal­li Ees­ti meist­ri­lii­gas on ku­ju­ne­nud ras­keks.
Üle­jää­nud sar­ja viie mees­kon­na­ga kon­ku­ree­ri­mi­ne on käi­nud Raa­si­ku/Mist­ral üle jõu, liid­ri­le Põl­va Ser­vi­ti­le kao­ta­ti kolm kor­da suu­relt. Sa­mas osu­tas uus­tul­nu­kas sü­di vas­tu­pa­nu me­da­li­taot­le­ja­te­le, HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­pe­ri ees ju­hi­ti veel kolm mi­nu­tit en­ne lõp­pu. Jaa­nua­ris tee­nis Raa­si­ku/Mist­ra ühek­sa kao­tu­se kõr­va­le esi­me­se või­du, alis­ta­des võõr­sil SK Ta­pa/N.R. Ener­gy ta­sa­vä­gi­ses heit­lu­ses ühe punk­ti­ga. Märt­sis nap­sa­sid Jü­ri Le­pa hoo­lea­lu­sed sa­ma mees­kon­na üle tei­se­gi või­du. Kolm voo­ru en­ne tur­nii­ri lõp­pu on neil teo­ree­ti­li­ne šanss viien­dal ko­hal asu­vast Ta­pa esin­du­sest möö­du­da. Ees on koh­tu­mi­sed Keh­ra, Põl­va ja Tal­lin­na mees­kon­na­ga.

Õp­pi­da ta­lu­ma pin­get
Võit­lus­vai­mu puu­du­mi­se üle ei saa vä­ra­va­vaht Kris­tian Kä­bi sõ­nul kind­las­ti Raa­si­ku/Mist­ra kä­si­pal­lu­rid kur­ta. Mit­me män­gu ava­poo­la­jal on nad vas­tas­te­ga võrd­selt hei­del­nud ja na­pi edu­gi saa­vu­ta­nud, kuid tei­se poo­la­ja pin­geo­lu­kor­ras on koos­töös tek­ki­nud mõ­rad: „Sü­gi­sel ühi­ne­sid esi­lii­gas osa­le­nud Raa­si­ku/Mist­ra ja meist­ri­lii­ga mees­kond Aru­kü­la/Au­den­tes, kok­ku­män­gu har­ju­ta­mi­ne võt­tis ae­ga. Hooa­ja käi­gus oli koos­sei­sus pal­ju muu­tu­si, osa män­gi­jaid lan­ges vi­gas­tu­se­ga väl­ja, ase­me­le tu­lid tei­sed. Ka see on mõ­ju­ta­nud meie vas­tu­pa­nu­või­met.”

Raa­si­ku/Mist­ra peat­ree­ner Jü­ri Lepp on kaa­sa­nud ar­vu­kalt noo­ri. Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi kas­van­di­kest olid Mar­tin Kal­vet (s 2001), Mar­kus Kask (2001) ja Rau­no Kop­li (2001) va­rem meist­ri­lii­gas ka­ras­tu­nud. Põ­hi­koos­sei­su kuu­lu­nud Mar­tin Kal­vet vi­gas­tas tal­vel pöialt. 197 cm pik­ku­se­le Mar­kus Ka­se­le te­ki­tas vae­vu­si põl­vet­rau­ma.

Jü­ri Lepp rõ­hu­tas: „Vi­gas­tu­sed tu­leb kor­ra­li­kult väl­ja ra­vi­da, et ter­ve­na väl­ja­ku­le naas­ta. Taas­tus­ra­vis ai­tab fü­sio­te­ra­peut. Mar­tin Kal­vet täi­tis män­gu­ju­hi rol­li, pä­rast te­ma väl­ja­lan­ge­mist pi­di­me tak­ti­kat muut­ma. Mar­kus Kask on tu­gev ja töö­kas, loo­dan, et te­mast are­neb ka­su­lik joo­ne­män­gi­ja.”

Pi­si­vi­gas­tu­si ja hai­gu­si esi­nes teis­tel­gi. Üht kaud­set põh­just võib nä­ha as­jao­lus, et sü­gi­sel alus­ta­ti peat­ree­ne­ri sõ­nul suu­re ma­hu­ga tree­ni­mist viis kor­da nä­da­las, koor­mu­se­ga har­ju­mi­ne töö või õpin­gu­te kõr­valt pol­nud igaü­he jaoks vastuvõetav: „Män­gi­jad, kel­le­le koor­mus käis üle jõu, jäid kõr­va­le, ko­ge­nud me­hi tu­li juur­de.”

Män­gu­ju­hi üle­san­ded võt­tis jaa­nua­ris en­da kan­da Ees­ti koon­dis­se kuu­lu­nud 31aas­ta­ne Sten Toom­la. Jä­rel­kasv saab õp­pi­da ka Taa­vi Ti­ba­rilt ja Mar­ko Slas­ti­novs­kilt.

Aren­gu ta­gab män­gi­mi­ne
Au­den­te­se spor­di­güm­naa­siu­mi õpi­la­sed Ar­no Va­re (2004) ja Jo­han­nes Pa­ju (2004) said Raa­si­ku/Mist­ra sär­ki sel­ga tõm­ma­tes mees­te ta­se­mel tu­le­rist­sed. Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi tree­ne­ri Toi­vo Jär­ve sõ­nul on noo­red tei­nud aren­gu­hüp­pe, kuid kan­na kin­ni­ta­mi­seks meist­ri­lii­gas tu­leb eda­si lii­ku­da pik­ka­de sam­mu­de­ga: „Ar­no oli ea­kaas­las­te, ku­ni 16aas­tas­te noor­mees­te seas Ees­ti ka­ri­ka võit­jaks tul­les Aru­kü­la/HC Tal­la­se mees­kon­na lii­der ja pa­remaid vä­ra­va­te vis­ka­jaid, Jo­han­nes te­gi vä­ra­va­va­hi­na head tõr­je­tööd. Meist­ri­lii­ga ta­se on pal­ju tu­ge­vam, tree­ne­rid ei jul­ge ega saa koo­li­pois­te­le män­guae­ga an­da. Esi­lii­ga oleks män­gup­rak­ti­ka saa­mi­seks pa­rem koht.”

Raa­si­ku/Mist­ra an­dis ko­du­saa­lis Aru­kü­las kõ­va la­hin­gu Vil­jan­di HC mees­kon­na­le. Tei­se poo­la­ja al­gu­ses vä­hen­das Keh­ras kä­si­pal­lu­riks sir­gu­nud Mar­tin Ne­ru­ti ta­ba­mus kao­tu­se ka­he­le vä­ra­va­le ja vä­ra­vas­se saa­de­tud 16aas­ta­ne Jo­han­nes Pa­ju tõr­jus ka­ris­tus­vis­ke.

26aas­ta­ne Kris­tian Kä­bi in­nus­tas küm­me aas­tat noo­re­mat ame­ti­kaas­last: „Kõi­ge olu­li­sem on tree­nin­gu­tel vae­va nä­ha, Jo­han­nes har­ju­tab­ki ilu­sas­ti. Siis, kui kaas­la­sed ju­hen­da­vad, tu­leb kõik kõr­va ta­ha pan­na. Ka li­ha peaks luu­de­le juur­de kas­va­ma. Au­den­tes ei osa­le ühes­ki lii­gas, tal na­pib män­gup­rak­ti­kat. Sul võib ol­la hea teh­ni­ka, aga are­ne­mi­seks on va­ja män­gi­da. Meil on tal­le ras­ke män­guae­ga an­da, ees on ka tei­ne vä­ra­va­vaht Ka­rel Her­mas. Ise Au­den­te­ses õp­pi­des sain ik­ka 60 mi­nu­tit män­gi­da.”

Ju­ba koo­li­poi­si­na päl­vis Kris­tian Kä­bi Jü­ri Le­pa usal­du­se. Ta oli 17aas­ta­ne, kui või­tis HC Keh­ra va­ru­vä­ra­va­va­hi­na 2012. aas­tal nii Ees­ti kui ka Bal­ti lii­gas kuld­me­da­li. 19aas­ta­se­na te­gi es­maet­teas­te Eesti mees­te koon­di­ses, pa­ra­ku va­ju­ta­sid pür­gi­mus­te­le pit­se­ri kolm põl­veo­pe­rat­sioo­ni. Me­haa­ni­kain­se­ne­ri ame­ti kõr­valt jät­kab ta mee­lel­di lem­mi­ka­la tee­ni­mist.

Eelmine artikkelLas­te­kait­se Lii­du ja­ga­ta­va­test sü­lear­vu­ti­test
Järgmine artikkelEndi­ne Kol­ga val­la­va­nem Ja­kob Kal­le – 125