Raa­si­ku vallaee­lar­ve aru­te­lu

1678

Ee­lar­ve 2. lu­ge­mi­ne jät­kus muu­da­tu­set­te­pa­ne­ku­te hää­le­ta­mi­se­ga.

Raa­si­ku vo­li­ko­gu võt­tis möö­du­nud nä­da­lal vas­tu 2017. aas­ta ee­lar­ve. Lä­bi ae­ga­de suu­rim ee­lar­ve te­ki­tas kol­me kuu is­tun­gi­tel dis­kus­sioo­ne –eri­meel­su­si oli ra­ha jao­ta­mi­se ja ee­lar­ve me­net­le­mi­se osas
Vo­li­ko­gu is­tun­gil tutvustas Raa­si­ku val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi lu­ge­mis­te va­hel saa­bu­nud muu­da­tu­set­te­pa­ne­kuid. Ta rääkis, et Aru­kü­la põ­hi­koo­li juht­kon­na­ga on aru­ta­nud ruu­mi­puu­du­se lee­ven­da­mist ning jõu­tud sei­su­ko­ha­le, et 250 000 eu­ro pai­gu­ta­mi­ne moo­dul­juur­de­ehi­tus­se oleks mõist­lik, kuid söök­la laien­da­mi­se­ga li­san­duv tei­ne sa­ma pal­ju on rais­ka­mi­ne, kui ren­di­tak­se moo­du­lid. 2018. aas­tal peaks val­mi­ma juur­dee­hi­tu­se la­hen­dus – koo­li 3. kor­ru­se väl­jae­hi­ta­mi­ne või li­sa­kor­pu­se ra­ja­mi­ne. Käesoleval aastal on plaa­nis stat­sio­naar­se laien­du­se tööp­ro­jekt ja han­ke et­te­val­mis­tus.
Arut­lu­sel oli ka Raa­si­ku koo­li spor­di­hoo­ne ra­ja­mi­se­ga seon­duv. Tä­na­vu oli plaa­nis koos­ta­da tööp­ro­jekt ja eks­per­tiis. Ola­vi Lii­van­di ja Raa­si­ku koo­li hoo­le­ko­gu te­gid pa­ran­du­set­te­pa­ne­ku, et 2017. aas­tal võiks alus­ta­da ehi­tu­se­ga, sel­leks tu­leks ee­lar­ves­se li­sa­da 200 000 eu­rot. Val­la­va­lit­sus viis et­te­pa­ne­ku ee­lar­ves­se, kuid val­la­va­nem rõ­hu­tas – muu­da­tu­se­ga po­le ee­lar­ves re­ser­vi ju­huks, kui mõ­ni tei­ne pro­jekt va­jab li­sa.
Jaa­nua­ri is­tun­gil oli kõ­ne all las­teaiaõ­pe­ta­ja­te abi­de ta­su. And­re Sepp te­gi et­te­pa­ne­ku tõs­ta pal­ka pla­nee­ri­tust roh­kem, val­la­va­lit­sus pi­di ar­vu­ta­ma, kas pal­ga­tõus võiks ol­la suu­rem. Val­la­va­nem üt­les veeb­rua­ri is­tun­gil, et 20 eu­rot kuus on veel või­ma­lik tõs­ta, see on ee­lar­ves­se ar­ves­ta­tud. Ta li­sas, et tee­ma­ga tu­leb eda­si te­ge­le­da ning oo­da­ta, mis sam­me as­tub riik õpe­ta­ja­te pal­ka­de osas.
Sot­siaal­vald­kon­na realt on kok­ku­hoid 15 000 eu­rot, ku­na ko­mis­jon ei toe­ta­nud val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kut tõs­ta toe­tus­te ar­ves­ta­mi­se alust, toi­me­tu­le­ku­pii­ri kor­da­jat, 2,5kord­seks.
Tal­vi Aruaas te­gi et­te­pa­ne­ku vä­hen­da­da sot­siaal­se kait­se ku­lu­sid 40 000 eu­ro võr­ra, ku­na möö­du­nud aas­tal oli te­ge­lik ku­lu väik­sem ee­lar­ves­se pla­nee­ri­tud sum­mast. An­ne­ly Liiv te­gi et­te­pa­ne­ku vä­hen­da­da sot­siaal­se kait­se, sot­siaal­toe­tus­te ja rah­va­ma­ja­de ülal­pi­da­mis­ku­lu­de, täp­se­malt Aru­kü­la kul­tuu­ri­selt­si toe­tust, suu­na­ta ra­ha val­la tee­de ning Aru­kü­la põ­hi­koo­li ehi­tu­seks. Sot­siaal­ku­lu­de vä­hen­da­mist põ­hjen­das ta, et kui te­ha iga­päe­va­selt ini­mes­te­ga tööd, peak­sid sot­siaal­ku­lud vä­he­ne­ma, mit­te suu­re­ne­ma. Val­la­va­nem lau­sus, et sot­siaal­kait­se­ku­lu­sid on kõi­ge ras­kem pla­nee­ri­da, ka po­le ot­sus­te te­ge­mi­sel või­ma­lik läh­tu­da võrd­lu­sest eel­mi­se aas­ta­ga.
Ta sõ­nas, et kind­las­ti po­le või­ma­lik min­na kul­tuu­ri­te­ge­vu­se ri­da­de kal­la­le: „Eri­ne­valt sot­siaal­kait­sest on neid või­ma­lik vä­ga täp­selt pla­nee­ri­da.”
And­re Sepp te­gi et­te­pa­ne­ku li­sa­da 9000 eu­rot Aru­kü­la kas­ta­nial­lee val­gus­ta­mi­seks. Ta põh­jen­das, et see on oht­lik kõn­ni­tee­ta lõik, es­ma­ne tur­va­li­sus tu­leks ta­ga­da val­gus­tus­pos­ti­de­ga.
Val­la­va­ne­ma sõ­nul on tee­lõik sa­ma oht­lik, na­gu 10 aas­tat ta­ga­si, kui val­mis kerg­liik­lus­tee pro­jekt: „Prae­gu­ne poo­lik la­hen­dus tooks ohu­tu­se ase­mel pi­gem ohu­tun­de ka­ha­ne­mi­se ja võib muu­ta olu­kor­ra oht­li­ku­maks, sest ei jär­gi­taks enam va­sa­kul teeää­rel kõn­di­mi­se nõuet.”
And­re Sepp soo­vis oma muu­da­tu­set­te­pa­ne­kuid lä­bi hää­le­ta­da, Ja­ko Rei­nas­te te­gi see­jä­rel et­te­pa­ne­ku te­ha komp­ro­miss, vä­hen­da­da sot­siaal­vald­kon­nast veel 10 000 eu­rot ja li­sa­da kerg­liik­lus­tee­de­le. See­jä­rel soo­vis ta ee­lar­vet koos oma ja teis­te muu­da­tus­et­te­pa­ne­ku­te­ga komp­leks­selt hää­le­ta­da, et sääs­ta ae­ga.
And­re Sepp vas­tas, et see on kon­ku­ree­riv et­te­pa­nek ning tei­sed vo­li­ko­gu­liik­med esi­ta­sid et­te­pa­ne­kud täh­ta­jaks ja kui nad soo­vi­vad, tu­leb iga et­te­pa­nek lä­bi aru­ta­da ja hää­le­ta­da, ku­na nii sä­tes­tab ee­lar­ve­te vas­tu­võt­mi­se ja täit­mi­se kord ja ühe et­te­pa­ne­ku­ga ko­gu ee­lar­vet vas­tu võt­ta ei saa.
Ja­ko Rei­nas­te et­te­pa­nek ra­ha üm­ber­pai­gu­ta­mi­seks sai kõi­ki­de vo­li­ko­gu­liik­me­te toe­tu­se. Et­te­pa­nek vä­hen­da­da Aru­kü­la kul­tuu­ri­selt­si realt 40 000 eu­rot ei läi­nud lä­bi – poolt olid 3, vas­tu 11, era­poo­le­tu 1 vo­li­ko­gu­lii­ge.
Tal­vi Aruaas jäi ra­hu­le, et sot­siaal­se kait­se ee­lar­vet on vä­hen­da­tud 25 000 eu­rot ning oma et­te­pa­ne­kut hää­le­ta­da ei soo­vi­nud.
Ka And­re Sepp oli nõus Aru­kü­la al­lee tä­na­va­val­gus­tu­se­le ku­lu­va 9000 eu­ro et­te­pa­ne­ku ta­ga­si võt­ma, kuid rõ­hu­tas, kui ka 2018. aas­tal po­le või­ma­lik kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­se­ga alus­ta­da, tu­leb lei­da al­ter­na­tiiv­ne la­hen­dus.
Kui ko­gu ee­lar­ve oli vas­tu võe­tud, üt­les And­re Sepp, et te­gu on ühe suu­ri­ma ee­lar­ve­ga ning on loo­tus, et elu lä­heb pa­re­maks: „Ee­lar­ve me­net­le­mi­sel on aga puu­du st­ra­tee­gi­li­sest pla­nee­ri­mi­sest ko­mis­jo­ni, võib-ol­la ka vo­li­ko­gu ta­se­mel. Meil on st­ra­tee­gia do­ku­men­did, neist tu­leb kin­ni pi­da­da.”
Vo­li­ko­gu esi­mees Ants Ki­vi­mäe vas­tas, et ajal, mil And­re Sepp oli rii­gi­ko­gus, oo­da­ti Raa­si­ku val­las eu­ro­fon­di­de ava­ne­mist: „Ei jõud­nud­ki ära oo­da­ta, et põ­hi­koo­lid mi­da­gi saak­sid, riik võt­tis suu­na rii­gi­güm­naa­siu­mi­te­le. Et­te­hei­de peaks mi­ne­ma hoo­pis Toom­pea­le. Raa­si­ku val­las on ol­nud ko­gu aeg põ­hi­mõ­te, et pro­jek­ti­de omao­sa­lu­se ra­ha leia­me me ala­ti.”
Val­la­va­nem li­sas, et ee­lar­ve me­net­lu­ses olid alu­seks just keh­ti­vad st­ra­tee­gia­do­ku­men­did: „Kii­ret te­ge­mist va­ja­vaid as­ju on pal­ju, sa­mas po­le nad tek­ki­nud äk­ki. Neid te­ge­vu­si on aas­taid eda­si lü­ka­tud ja on jõud­nud faa­si – ko­he va­ja. Ee­l­ar­ve on prot­sess, mis kes­tab pool­teist ka­lend­riaas­tat, sea­du­seand­ja on jät­nud või­ma­lu­se ee­lar­vet prot­ses­si käi­gus muu­ta ehk täp­sus­ta­da.”

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­nem: „Tä­na­vu­ne ee­lar­ve on vä­ga am­bit­sioo­ni­kas.”
Järgmine artikkelKeh­ra lap­se­va­ne­mad: las­teaia­toit võiks ol­la ter­vis­li­kum