Raa­si­ku vald os­tab Kul­li kü­la pump­la­ga seo­tud kin­nis­tud

2240

Vald ta­sub kin­nis­tu­te eest 40 000, vee­tar­bi­jad li­saks ühe kin­nis­tu eest 10 000 eu­rot ning an­na­vad val­la­le ta­su­ta üle.

Raa­si­ku val­la Kul­li kü­la Pist­ri­ku uu­se­la­mu­ra­joo­ni ela­ni­kud on vii­ma­se paa­ri aas­ta jook­sul kau­bel­nud vee hin­na üle pum­ba­ma­ja ja vee­to­rus­ti­ke oma­ni­ku OÜ­ga Sa­ne­li­ne, kes on äh­var­da­nud vee väl­ja lü­li­ta­da, kui kin­nis­tuo­ma­ni­ke­ga kok­ku­lep­pe­le ei jõu­ta.
Vaid­lus sai al­gu­se 2015. aas­tal, kui OÜ Alu­kon os­tis pum­ba­ma­ja­ga kin­nis­tu ava­li­kult oks­jo­nilt. Prae­gu­ne oma­nik on OÜ Sa­ne­li­ne. Et­te­võt­te esin­da­ja Kons­tan­tin Iva­niš­vi­li lau­sus too­na, et kin­nis­tu oli imeo­dav, ta plaa­nis ra­ha in­ves­tee­ri­da ning ha­ka­ta vee müü­mi­selt ta­ga­si tee­ni­ma.
Kü­lae­la­ni­kud pöör­du­sid prob­lee­mi­ga val­la­va­lit­sus­se ning tõ­de­sid, et neid ta­kis­tab le­pin­gut sõl­mi­mast eel­kõi­ge tee­nu­se kõr­ge hind – Kons­tan­tin Iva­niš­vi­li sõ­nul peaks iga ma­ja­pi­da­mi­ne maks­ma et­te­võt­te­le lii­tu­mis­ta­su ning vee eest 50 eu­rot kuus.
Vo­li­ko­gu aru­tas mul­lu no­vemb­ris, kui­das prob­lee­mi la­hen­da­da. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi rää­kis, et oma­nik po­le vee-et­te­võt­jaks hak­ka­mi­sest hu­vi­ta­tud, ei ka­vat­se te­ha mi­da­gi, et viia ra­ja­ti­sed ka­su­tus­loa saa­mi­seks vas­ta­vas­se olu­kor­da. Te­da ei saa sel­leks ka ko­hus­ta­da, sest vee-et­te­võt­ja saab ol­la vallavolikogu mää­ratud ettevõte.
Kons­tan­tin Iva­niš­vi­li pak­kus 25 kin­nis­tuo­ma­ni­ku­le pump­lat üü­ri­le 1000 eu­ro eest kuus või müü­giks 60 000 eu­ro­ga. O­ma­ni­kud ei ol­nud kum­ma­gi et­te­pa­ne­ku­ga nõus ning soo­vi­sid, et ko­hus ko­hus­taks vee­va­rus­tus­ra­ja­tis­te­ga kin­nis­tu­te oma­nik­ku ta­ga­ma vee­va­rus­tust. Ko­hus ei pi­dan­ud nõuet kül­lalt põh­jen­da­tuks, me­net­lus­se ei võt­nud.
Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses toi­mus möö­du­nud aas­ta 13. ok­toob­ril koo­so­lek kin­nis­tu­oma­ni­ke ja vee­va­rus­tus­ra­ja­tis­te­ga kin­nis­tu­te oma­ni­ke esin­da­ja­te­ga. Ot­sus­ta­ti, et val­la­va­lit­sus kü­sib va­ra­de koh­ta hin­nan­gu eks­per­dilt, see­jä­rel ot­sus­ta­tak­se, kas min­nak­se vo­li­ko­gus­se et­te­pa­ne­ku­ga, et vald oman­daks vee­va­rus­tu­se­ga seo­tud kin­nis­tud ja an­naks need üle vee-et­te­võt­ja­le, kes kor­ral­daks lii­tu­mis­te­ge­vu­se ja ka tee­nu­se müü­gi vas­ta­valt sea­du­se­le.
VKM Kon­sult OÜ esk­pert­hin­nan­gul on oma­ni­ku kü­si­tud 60 000 eu­rot põ­hi­mõt­te­li­selt vas­ta­vu­ses va­ra mak­su­mu­se­ga, kuid po­le tea­da kae­tud töö­de kva­li­teet. Eks­per­di hin­nan­gul on va­ja­lik li­sain­ves­tee­ring um­bes 20 000 eu­rot, et viia süs­teem ka­su­tus­loa saa­mi­seks nõu­tud olu­kor­da.
Val­la­va­lit­sus ar­vu­tas kok­ku va­ja­li­ku in­ves­tee­rin­gu ning ja­gas sel­le 26 pla­nee­rin­gu­alal asu­va ela­mu­kin­nis­tu va­hel. Lii­tu­mis­ta­suks ühe­le kin­nis­tu­le sai 3870 eu­rot kin­nis­tu koh­ta. Val­la­va­lit­sus saa­tis kõi­ki­de­le kin­nis­tuo­ma­ni­ke­le sel­gi­tus­te ja et­te­pa­ne­ku­te­ga ki­r­ja, nõu­so­lek tu­li 8 kin­nis­tuo­ma­ni­kult, kes on asu­nud ehi­ta­ma või kel­ on ma­jad val­mis.
Val­la­va­lit­sus val­mis­tas et­te eel­nõu, mil­le ko­ha­selt vald os­taks kin­nis­tud, mis seo­tud vee­va­rus­tu­seks seo­tud süs­tee­mi­de­ga. Val­la­va­nem rõ­hu­tas, et veet­ras­sid asu­vad teemaal ja kui vald saab nen­de oma­ni­kuks, peab au­to­maat­selt hak­ka­ma te­ge­le­ma ka tee­de­ga: „See ei tä­hen­da ai­nult tee hool­dust, vaid ka ehi­tus­ku­lu, sest teed po­le val­mis ehi­ta­tud ja see­ga va­ja­vad in­ves­tee­rin­guid. Se­da ku­lu ei ole või­ma­lik mak­se­te­na piir­kon­na ela­ni­kelt kü­si­da.”
Ivar Vil­berg te­gi et­te­pa­ne­ku, et oman­da­mis­hind ei to­hiks üle­ta­da 40 000 eu­rot ning vo­li­ko­gu hää­le­tas sel­le poolt.
Vee­va­rus­tu­se kin­nis­tute oma­nikud olid esial­gu 40 000 eu­ro­ga nõus, hil­jem li­sa­sid soo­vi muu­ta Pärt­li­par­gi maaük­su­se sih­tots­tar­ve ela­mu­maaks, ra­ja­da sin­na ela­mu ja lii­ta see vee­vär­gi­ga ta­su­ta. Val­la­va­lit­sus aru­tas tee­mat ja jõu­dis jä­rel­du­se­le, et üldp­la­nee­ring ei või­mal­da väl­jas­ta­da soo­vi­tud suu­ru­se­ga hoo­ne­le ro­he­võr­gus­ti­kus pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­si ega ehi­tus­lu­ba il­ma üldp­la­nee­rin­gut muut­va de­tailp­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­se­ta. Val­la­va­lit­sus pak­kus al­ter­na­tii­vi­na de­tailp­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mist, kuid li­sas, et ku­na lä­bi­rää­ki­mis­te põh­jus on vaid­lus vee­va­rus­tu­sest ja de­tailp­la­nee­rin­gu me­net­lus ei või­mal­da kii­ret la­hen­dust, sai val­la­va­lit­sus pak­ku­da det­semb­ri­ is­tun­gil vee­va­rus­tu­se kin­nis­tu­te ost­mist 50 000 eu­ro­ga.
Vo­li­ko­gu ei toetanud det­semb­ris kin­nis­tu­te ost­mist 50 000 eu­ro­ga ning jäi 40 000 os­tu­hin­na juur­de. Kul­li kü­la kin­nis­tu­te oma­ni­kud pi­da­sid Kons­tan­tin Iva­niš­vi­li­ga lä­bi­rää­ki­mi­si, jõu­ti kok­ku­lep­pe­le, et li­saks kuue­le kin­nis­tu­le on Kons­tan­tin Iva­niš­vi­li nõus loo­bu­ma ka sa­mas piir­kon­nas asu­vast Pärt­li­par­gi kin­nis­tust, mil­le sih­tots­tar­ve on maa­tu­lun­dus­maa. Kul­li kü­la ela­ni­kud os­ta­vad kin­nis­tu 10 000 eu­ro eest ning an­na­vad sel­le val­la­le ta­su­ta üle. Os­tu­hin­na osas te­hak­se nen­de­ga ta­saar­vel­dus vee­vär­gi­ga hi­li­se­mal lii­tu­mi­sel.
Vo­li­ko­gu muu­tis veeb­rua­ri is­tun­gil val­la­va­ra oman­da­mi­se ot­sust, fik­see­ris os­tu-müü­gi­tin­gi­mu­sed ja hin­nad vas­ta­valt vee­va­rus­tu­se kin­nis­tu­te oma­ni­ku, tar­bi­ja­te ja val­la­va­lit­su­se kok­ku­lep­pe­le.

Eelmine artikkelRaa­si­ku rah­vaarv ka­ha­nes paa­ri­küm­ne võr­ra
Järgmine artikkelAru­kü­la põ­hi­kool ko­gus ra­ha Nõm­me las­te­ko­du­le