Raa­si­ku vald lõ­pe­tab le­pin­gu Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te­ga

987

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas es­mas­päe­val, et ei nõus­tu prü­gi­veo­fir­ma hin­na­tõu­su­ga ning pa­lu­b Har­ju­maa Ühis­tee­nus­te Kes­ku­sel kor­ral­da­da uus jäät­me­veo­han­ge.

Raa­si­ku vald on MTÜ Har­ju­maa Ühis­tee­nus­te Kes­kus (HÜK) lii­ge. MTÜ kor­ral­das 3 aas­tat ta­ga­si prü­gi­veo ühis­han­ke Raa­si­ku, Kii­li ja Jõe­läht­me val­las, ve­da­jaks sai AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed. Tä­na­vu jaa­nua­ris al­gas han­ke tei­ne aas­ta.

Prü­gi­veo kva­li­teet on Raa­si­ku val­las põh­jus­ta­nud pal­ju ra­hu­lo­le­ma­tust. Val­lae­la­ni­kud on sõ­na võt­nud sot­siaal­mee­dias, kae­bu­si on ar­vu­kalt lae­ku­nud ka val­la­maj­ja.

Tee­mat aru­tas möö­du­nud nä­da­lal Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu. Val­la­va­nem And­re Sepp kir­jel­das, et tee­nu­se kva­li­teet on kehv, et­te­võ­te on põh­jen­da­nud se­da au­to­juh­ti­de nap­pu­se­ga.

Nüüd on Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed esi­ta­nud Raa­si­ku, Kii­li ja Jõe­läht­me val­la­le hin­na­tõu­su taot­lu­se. Val­la­va­nem mär­kis, et see on et­te­võt­te le­pin­gu­järg­ne õi­gus, hin­na­tõu­su põh­je­da­tak­se kü­tu­se kal­li­ne­mi­se­ga ning muu­de et­te­nä­ge­ma­tu­te ku­lu­de kas­vu­ga.

Kõi­ge oda­va­ma prü­gi­ko­ti hind kal­li­neks tar­bi­ja­le 20 sen­ti, era­ma­ja kesk­mi­se prü­gi­kas­ti tüh­jen­da­mi­ne 48 sen­ti ning kor­ter­ma­ja kon­tei­ne­ri eest 9 eu­rot. Kui vald hin­na­tõu­su­ga ei nõus­tu, lõ­pe­tab Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed 1. maist Raa­si­ku val­la tee­nin­da­mi­se.

Vo­li­ko­gu lii­ge Ivar Vil­berg lau­sus, et keh­va tee­nu­se pealt hin­na­tõu­su kü­si­da po­le õi­ge.

Es­mas­päe­val, 19. märt­sil toi­mu­nud is­tun­gil ot­sus­tas val­la­va­lit­sus, et hin­na­tõu­su­ga nõus­tu­da ei saa ning le­ping Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te­ga lõ­pe­ta­tak­se. Val­la­va­nem li­sas, et vas­ta­valt rii­gi­han­ge­te sea­du­se­le võib hin­da tõs­ta ku­ni 10 prot­sen­ti, taot­lus on aga ku­ni 60prot­sen­di­li­seks hin­na­tõu­suks. Kesk­kon­na­tee­nu­sed on lu­ba­nud mit­te­nõus­tu­mi­se kor­ral le­pin­gu lõ­pe­ta­da.

Val­la­va­nem kom­men­tee­ris, et vald pa­lub Har­ju­maa Ühis­tee­nus­te Kes­ku­sel tek­ki­nud olu­kor­da ana­lüü­si­da ning see­jä­rel kor­ral­da­da ai­nult Raa­si­ku val­la­le ve­da­ja leid­mi­seks uue han­ke. Uue ve­da­ja leid­mi­ne võib ae­ga võt­ta 4-5 kuud, prü­gi­veo­hin­nad või­vad kal­li­ne­da, kuid tee­nu­se kva­li­teet pa­ra­ne­da.
HÜ­Kist 2017. aas­ta al­gu­ses väl­ja as­tu­nud Kii­li vald on öel­nud, et on val­mis hin­na­tõu­su­ga kaa­sa mi­ne­ma, Jõe­läht­me ning nüüd ka Raa­si­ku vald hin­na­tõu­su­ga ei nõus­tu.

Raasiku vallavalitsus andis HÜKile ülesande kindlustada senise firmaga prügiveoteenus kuni uue leidmiseni ning korraldada uus konkurss Raasiku valda prügivedaja leidmiseks.

Eelmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­jas va­he­tus üld­lii­der
Järgmine artikkelKeh­ra raudteejaama oodatakse sealt siberisse saadetuid