Raa­si­ku vald as­tub Ava­tud Noor­te­kes­kus­te Ühen­dus­se

443

Raa­si­ku vo­li­ko­gu ot­sus­tas osa­le­da MTÜs Ees­ti Ava­tud Noor­te­kes­kus­te Ühen­dus, mis kor­ral­dab noor­te­kes­kus­te va­he­list koos­tööd ja in­fo­va­he­tust, or­ga­ni­see­rib koo­li­tu­si, al­ga­tab pro­jek­te. Val­la esin­da­jaks MTÜs ni­me­ta­ti ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja. Ta sel­gi­tas, et ühen­dus pa­kub noor­te­kes­kus­te­le sta­tis­ti­ka ko­gu­mi­seks mõel­dud Lo­gi­raa­ma­tu prog­ram­mi. Eel­mi­sel aas­tal osa­les Raa­si­ku vald, Jõe­läht­me, Ko­se, Ani­ja, Viim­si ja Rae val­la ning Maar­du lin­na­ga Har­ju noor­soo­töö koos­töög­ru­pi te­ge­vus­te pla­nee­ri­mi­ses. Koos­töög­rupp ot­sus­tas, et kõik noor­te­kes­ku­sed hak­ka­vad in­fo ko­gu­mi­seks ka­su­ta­ma Lo­gi­raa­ma­tut. Raa­si­ku val­la liik­me­maks Ees­ti AN­KÜs on ka­he noor­te­kes­ku­se eest 225 eu­rot aas­tas.

Eelmine artikkelLume­roh­kus pa­neb val­la-lin­na­tee­de ta­li­hool­da­ja­te­le suu­re töö­koor­mu­se
Järgmine artikkelRiigikogu valimiste kandidaadid Harju- ja Rapla piirkonnas